Zákon č. 408/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo), 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002

OBSAH

408

ZÁKON

z 27. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, poskytne zamestnancovi zvyšok nepretržitého odpočinku v súhrne najneskôr do začiatku čerpania najbližšej hromadnej dovolenky.".


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.