Zákon č. 402/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

OBSAH

402

ZÁKON

z 26. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

1. V § 5 ods. 1 sa za slovom „oblastí" vypúšťa čiarka a slová „najmä z oblasti".

2. V § 9 sa slová „podľa neho vyrába alebo sa využíva" nahrádzajú slovami „jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať".

3. V § 35 ods. 3 sa slová „ods. 8" nahrádzajú slovami „ods. 7".

4. V § 36 ods. 9 sa slová „podľa odsekov 6 a 7" nahrádzajú slovami „podľa odsekov 5 a 7".

5. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia.".

6. V § 54 ods. 8 sa slová „odseku 5" nahrádzajú slovami „odseku 6".

7. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 5".

8. V § 58 odsek 3 znie:

(3) Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republike, je povinný predložiť túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti, zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky (§ 79 ods. 8) a predložiť jej preklad do štátneho jazyka.".

9. V § 69 písm. b) sa odkaz „3" nahrádza odkazom „23".

10. V § 79 ods. 2 sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 1".

11. V čl. III sa vypúšťajú slová „ponuku licencie".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.