Vyhláška č. 380/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve

Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002 do31.03.2008
Účinnosť od 15.07.2002 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

380

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. júna 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Spôsob určenia hodnoty cenných papierov

§ 1

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. a), b) a i) zákona a na určenie hodnoty dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov1) sa použije ich priemerný kurz vyhlásený burzou cenných papierov v deň, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva, zvýšený o pomernú časť výnosu, ak tento výnos už nie je v priemernom kurze zahrnutý.

(2) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa odseku 1, použije sa priemerný kurz cenného papiera zvýšený o pomernú časť výnosu, ak tento výnos už nie je v priemernom kurze zahrnutý, vyhlásený burzou cenných papierov v najbližší predchádzajúci deň, v ktorom burza cenných papierov takýto kurz vyhlásila, ak ho vyhlásila v období najviac 30 kalendárnych dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva.

(3) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa odseku 1 alebo 2, hodnota cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. a) a i) zákona sa určí ako 100 % ich menovitej hodnoty zvýšenej o pomernú časť výnosu a hodnota dlhopisov vydaných bankami2) a dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov sa určí ako 80 % ich menovitej hodnoty.

§ 2

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. c) a j) zákona sa použije ich emisný kurz zvýšený o pomernú časť výnosu.

(2) Na určenie hodnoty cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. n) zákona sa použije ich zmenková suma.3)

§ 3

(1) Na určenie hodnoty akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov a podielových listov uzavretých podielových fondov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov sa použije ich priemerný kurz, ktorý burza cenných papierov vyhlási v deň, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva.

(2) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa odseku 1, použije sa priemerný kurz cenných papierov uvedených v odseku 1 vyhlásený burzou cenných papierov v najbližší predchádzajúci deň, v ktorom burza cenných papierov takýto kurz vyhlásila, ak ho vyhlásila v období najviac 30 kalendárnych dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva.

(3) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa odseku 1 alebo 2, určí sa ich hodnota ako 50 % aritmetického priemeru priemerného kurzu týchto cenných papierov za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva.

(4) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa odsekov 1 až 3, použije sa hodnota, ktorá sa rovná nule.

(5) Na určenie hodnoty upísaných akcií sa použije splatená hodnota upísaných akcií.4)

§ 4

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona sa použije nákupná cena týchto cenných papierov podľa osobitného predpisu5) platná v deň, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva; ak nebola nákupná cena k tomuto dňu uverejnená, použije sa posledná nákupná cena uverejnená pred týmto dňom.

(2) Ak sa cenné papiere podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona predložili na vrátenie a ku dňu určenia hodnoty týchto cenných papierov nebola vyplatená suma podľa osobitného predpisu,6) použije sa nákupná cena platná v deň, keď boli tieto cenné papiere predložené na vrátenie.

(3) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona podľa odseku 2, použije sa posledná nákupná cena platná v období nie dlhšom ako 30 dní pred ich predložením na vrátenie.

(4) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona podľa odsekov 1 až 3, použije sa hodnota, ktorá sa rovná nule.

§ 5

(1) Na určenie hodnoty cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov v súlade so zákonom, sa vzťahuje § 1 až 4 s tým, že sa použije záverečný kurz cenných papierov, ktorý zahraničná burza cenných papierov alebo organizátor zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov7) vyhlási v deň, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva; ak takýto kurz nie je vyhlásený, použije sa kurz, ktorý pre tento deň uverejnil niektorý zo všeobecne uznávaných informačných systémov uverejňujúcich oficiálne kurzy cenných papierov.

(2) Ak nemožno určiť hodnotu cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov podľa odseku 1, určí sa ich hodnota primerane podľa § 1 alebo 2, a to podľa druhu cenného papiera, ktorý najviac zodpovedá cennému papieru, ktorého hodnota sa určuje.

(3) Hodnotu cenných papierov vydaných tuzemským emitentom, s ktorými sa obchoduje súčasne na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov, možno určiť podľa odseku 1, iba ak v príslušný deň nebol kurz zverejnený burzou cenných papierov.

(4) Hodnota cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov, sa prepočíta na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa určenie ich hodnoty vykonáva.

(5) Pri cudzej mene, pre ktorú Národná banka Slovenska nevyhlasuje kurz slovenskej meny k cudzím menám, sa použije prepočet prostredníctvom kurzu amerického dolára uverejneného centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto mena zákonným platidlom.

§ 6

Spôsob určenia hodnoty nehnuteľností

Na určenie hodnoty nehnuteľností na území Slovenskej republiky sa použije ich všeobecná hodnota8) podľa znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky.


§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

Na určenie hodnoty cenných papierov vydaných emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, alebo ktorý je v likvidácii, sa použije hodnota, ktorá sa rovná nule.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový.

4) § 168 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

5) § 30 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

6) § 30 ods. 2 a 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

7) § 32 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.