Oznámenie č. 372/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 14.12.2001
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2002 na základe článku 6.

372

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2001 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2002 na základe článku 6.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť dohôd uvedených v článku 7.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky, Colný odbor.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené