Nariadenie vlády č. 325/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

(v znení č. 257/2007 Z. z., 590/2008 Z. z.)

Čiastka 138/2002
Platnosť od 26.06.2002
Účinnosť od 01.01.2009

325

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. mája 2002

o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 a § 52 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nariaďuje:


§ 1

Dary

(1) Na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti pri záchrane života alebo majetku, najmä pri požiari, živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti, môže minister vnútra Slovenskej republiky1) (ďalej len „minister") udeliť

a) vecný dar v sume do 332 eur,

b) peňažný dar v sume do 664 eur.

(2) Pri určovaní hodnoty vecného daru alebo peňažného daru sa prihliada najmä na stupeň prejavenej odvahy a obetavosti, na stupeň podstúpeného rizika a podiel oceneného na záchrane života, prípadne na hodnotu uchráneného majetku.

(3) Návrhy na udelenie vecného daru alebo peňažného daru zamestnancovi závodného hasičského útvaru, zamestnancovi hasičského závodného zboru, členovi obecného (mestského) hasičského zboru alebo fyzickej osobe predkladá ministrovi veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru prostredníctvom prezidenta Hasičského a záchranného zboru.

Jednorazové mimoriadne odškodnenie

§ 2

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru, zamestnancovi závodného hasičského útvaru, zamestnancovi závodného hasičského zboru, členovi obecného (mestského) hasičského zboru alebo členovi protipožiarnej hliadky, ktorý pri hasení požiaru, cvičení v hasičskej jednotke alebo v protipožiarnej hliadke alebo pri záchranných prácach pri živelnej pohrome, alebo pri inej mimoriadnej udalosti,2) alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh, alebo

b) osobe, ktorá pri osobnej pomoci, ktorú poskytla

1. v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou s hasením požiaru, záchranou osôb alebo majetku pri požiari,

2. pri záchranných prácach pri povodniach, ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach1) hasičskej jednotke na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo s ich vedomím alebo na výzvu orgánov obce,

utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa osobitného predpisu2a) považuje za chorobu z povolania, a ktorých následkom sa stali invalidnými (ďalej len „poškodený").

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje v sume od 1 660 eur do sumy 8 299 eur podľa stupňa ujmy na zdraví, s prihliadnutím najmä na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri hasení požiaru alebo pri vykonávaní záchranných prác.

§ 3

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitného predpisu2a) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 2 ods. 1, patrí jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, dvojnásobok jednorazového odškodnenia určeného podľa osobitného predpisu.3) V odôvodnených prípadoch možno takéto jednorazové odškodnenie2) poskytnúť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitného predpisu2a) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 2 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové mimoriadne odškodnenie do sumy 1 660 eur.


§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/1993 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany.

§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

2) § 71 zákona č. 314/2001 Z. z.

2a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

3) § 94 zákona č. 461/2003 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.