Zákon č. 284/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. r1/c34/2003 Z. z.)

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

284

ZÁKON

zo 17. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „pre svojich členov".

2. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „môže navrhovať podmienky prevádzkovania živnosti,2a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 27 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.".

3. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb.5a) Na ten účel komora

a) zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory a záujemcov o živnostenské oprávnenie,

b) vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným zákonom,5b)

c) navrhuje členov skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa osobitného predpisu,5c)

d) pripravuje podklady na kvalifikačné skúšky na overenie odborných teoretických vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov,

e) navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť.5a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

5a) § 7a zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

5b) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

5c) § 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.".

4. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Komora na účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu5d) na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú zo živnostenského zákona, koncesnej listiny alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským podnikaním.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

5d) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.".

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

„Členstvo v komore

§ 4

(1) Členom komory (ďalej len „člen") sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „živnostenské oprávnenie").

(2) Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo komory, ak tento zákon neustanovuje inak. Dňom prijatia je dátum rozhodnutia predstavenstva komory o prijatí za člena. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť zhromaždeniu delegátov. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov je konečné.

(3) Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 zaniká

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z komory,

b) zánikom živnostenského oprávnenia člena,

c) smrťou,

d) zrušením právnickej osoby,

e) vylúčením člena z komory v prípade nedodržiavania povinností člena podľa § 5 ods. 2 a 3.

(4) Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 sa pozastavuje rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu podľa osobitného predpisu6a) na čas určený rozhodnutím.

(5) Podrobnosti o vzniku a zániku členstva, dôsledky porušenia členských povinností, výšku ročného členského príspevku a lehoty jeho splatnosti, výšku finančnej úhrady za výpisy z evidencie členov a rozsah a výšku finančnej úhrady za služby poskytované komorou svojim členom upraví štatút komory.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 27 písm. d) Trestného zákona v znení neskorších predpisov.".

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Predstavenstvo komory môže udeliť čestné členstvo v komore inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ako je uvedená v § 4 ods. 1.

(2) Ustanovenia § 4 ods. 2, 3, 5 a § 5 sa primerane vzťahujú aj na čestné členstvo v komore.".

7. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) plniť uznesenia orgánov komory,

d) oznamovať komore zmeny údajov zapisovaných do evidencie vykonávanej podľa § 12 ods. 2 písm. a).".

8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počet delegátov upravuje štatút komory a spôsob ich voľby upravuje volebný poriadok komory.".

9. V § 7 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak riadne zvolané zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo komory náhradné zhromaždenie delegátov za podmienok a spôsobom určeným štatútom komory.".

11. V § 8 ods. 2 sa slovo „štyroch" nahrádza slovom „dvoch".

12. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

f) na návrh predsedu komory volí a odvoláva riaditeľa úradu komory,

g) schvaľuje organizačný poriadok komory,

h) schvaľuje zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu a ich vyčiarknutie z tohto zoznamu.".

13. V § 10 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

14. V § 12 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

15. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Vlastné príjmy komory tvoria najmä

a) členské príspevky,

b) úhrady za zápis do evidencie členov (zápisné),

c) dotácie zo štátneho rozpočtu,

d) príjmy z činnosti stáleho rozhodcovského súdu,

e) príjmy za platené služby,

f) príjmy za výpisy z evidencie členov,

g) príjmy zo vzdelávacích a poradenských činností,

h) príjmy z predaja odborných publikácií,

i) príjmy z úhrady za vykonanie kvalifikačnej skúšky.11a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.".

16. Nadpis pod § 17 sa umiestňuje nad § 17.

17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

(1) Komora zosúladí štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2002.

(2) Zhromaždenie delegátov, členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zvolení do 1. júla 2002 vykonávajú funkciu do skončenia pôvodného volebného obdobia.".

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z. a zákona č. 261/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. j) sa za slovo „prekurzormi" vkladajú slová „a určenými látkami".

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:

„zk) činnosť environmentálneho overovateľa.".

3. V § 5 ods. 4 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný" a slovo „dlhodobým" nahrádza slovom „prechodným".

4. V § 5 ods. 5 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

5. V § 7a odsek 2 znie:

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).".

6. V § 22 ods. 1 písmená b) až d) vrátane poznámok pod čiarou znejú:

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo

c) dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo".

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b znejú:

31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

31a) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.

31b) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

7. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) dokladom o vzdelaní uvedeným v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.".

8. V § 22 ods. 2 sa slová „písm. d)" nahrádzajú slovami „písm. e)".

9. V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.".

10. V § 46 ods. 1 písm. d) a v § 46 ods. 2 písm. d) sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

11. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) Sociálnej poisťovni.".

12. V § 53 ods. 1 v druhej vete sa za slová „prílohy č. 3" vkladajú slová „alebo osobitného zákona37a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).".

13. V § 57 ods. 1 písm. f) sa slovo „dlhodobého" nahrádza slovom „prechodného".

14. V § 57 ods. 1 písmeno g) znie:

g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).".

15. V § 60 ods. 2 písm. a) sa za slovo „mená" vkladajú slová „a bydliská".

16. V § 65b ods. 1 sa slová „v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e)".

17. V § 66p sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

18. V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa poradové čísla „13 až 33" označujú ako „12 až 32".

19. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. „10 a 46".

20. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 213 - Stavebníctvo v stĺpci Preukaz spôsobilosti pri živnosti por. čís. 11 nahrádzajú slová „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky" slovami "osvedčenie o odbornej spôsobilosti".

21. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI pri živnosti por. čís. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod 1 znie:

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného smeru alebo".

22. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 214 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 54 až 56, ktoré znejú:

„54. Bezpečnostnotechnické služby 1. osvedčenie alebo § 12 zák. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
2. odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci získanej vysokoškolským alebo stredoškolským štúdiom
55. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií &nbsp
56. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore“. &nbsp

23. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. 6 a 9.

24. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné pri živnosti por. čís. 15 Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb vypúšťa text v stĺpci Preukaz spôsobilosti.

25. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 16 a 17, ktoré znejú:

„16. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
17. Organizovanie dobrovoľných dražieb vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe“. &nbsp

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 5 písm. f) sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a v § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak je dôvod na obavy, že výrobok neposkytuje požadovanú úroveň ochrany oprávneného záujmu;14a) požadovať dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,14b) a to v štátnom jazyku môže len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané riziku, ktoré výrobok môže predstavovať.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

14a) § 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

14b) Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.".


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.