Oznámenie č. 255/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky

Čiastka 110/2002
Platnosť od 22.05.2002
Uzavretie zmluvy 25.04.2002

255

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. apríla 2002 bolo vo Viedni podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky.

Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené