Zákon č. 231/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 99/2002
Platnosť od 03.05.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do30.06.2006
Zrušený 125/2006 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

okrem 8. bodu písmena o), ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení SR k EÚ

231

ZÁKON

z 3. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Tento zákon

a) upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

b) vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,1)

c) ustanovuje

1. práva a povinnosti inšpektora práce,

2. povinnosti zamestnávateľa,

3. povinnosti fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom2) a nie je zamestnávateľom,

4. povinnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 18 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.".

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1a.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 39 ods. 3 a 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.".

3. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

c) poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy ustanovené v odseku 1 písm. a).".

4. V § 2 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

5. V § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie" nahrádzajú slovami „vykonáva dohľad nad výchovou a odborným vzdelávaním".

6. V § 5 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dohľad podľa osobitného predpisu,8)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 90/1998 Z. z. v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.".

7. V § 5 ods. 3 písmeno g) znie:

g) zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie zamestnancov inšpektorátov práce a inšpektorov práce.".

8. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) až s), ktoré znejú:

n) poskytuje informácie o pracovných podmienkach podľa osobitného predpisu8a) najmä v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vrátane výkopových prác, terénnych úprav, montáže a demontáže konštrukčných prvkov, opráv vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, búracích prác a udržiavacích prác,

o) spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a členských štátov Európskej únie pri zisťovaní, kontrole a hodnotení pracovných podmienok podľa písmena n) a poskytuje im príslušné informácie o pracovných podmienkach,8a)

p) vydáva oprávnenia a osvedčenia a odoberá oprávnenia a osvedčenia9) podnikateľom2) a fyzickým osobám na vykonávanie činnosti na zariadeniach v jadrovej energetike určených osobitnými predpismi,

r) zabezpečuje tvorbu, obstarávanie, šírenie, sprístupňovanie, publikovanie a propagáciu informácií v oblasti ochrany práce,

s) podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 5 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.".

9. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 2 ods. 1" vkladajú slová „a dohľadu podľa osobitného predpisu,8)".

10. V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „podnikateľom2)" vkladajú slová „a fyzickým osobám".

11. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

12. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.".

14. Nadpis pod § 15 znie:

㤠15

Povinnosti zamestnávateľa, povinnosti fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a povinnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa".

15. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah k týmto osobám.".

16. V § 15 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,".

17. § 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Fyzická osoba nachádzajúca sa na pracovisku zamestnávateľa je povinná na požiadanie inšpektora práce preukázať svoju totožnosť a vysvetliť dôvod svojej prítomnosti na pracovisku.".

18. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a

Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov

(1) Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce spracúvajú osobné údaje potrebné na činnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu podľa odseku 2.

(2) Na účely výkonu inšpekcie práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť orgánu štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

a) osobné údaje zamestnanca, a to meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska,

b) osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie práce,

c) osobné údaje nevyhnutné na preukázanie zdravotného stavu, tehotenstva, starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov, osamelosti, mzdy (platu) a kvalifikácie zamestnanca.

(3) Osobné údaje podľa odseku 2 písm. c) zamestnávateľ preukazuje dokladmi.".

19. V § 17 ods. 1 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „za nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 13 ods. 2 písm. g) a h) a odseku 3 písm. b) až d) možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok,".

20. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia alebo bez osvedčenia činnosť, na ktorú vydáva oprávnenie alebo osvedčenie príslušný orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa tohto zákona, do výšky 1 000 000 Sk.".

21. V § 17 ods. 6 sa slovo „možno" nahrádza slovami „môže inšpektorát práce".

22. V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk.".

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

23. V § 17 ods. 8 sa slová „1 a 5" nahrádzajú slovami „1, 6 a 7".

24. Nadpis nad § 19 znie: „Zrušovacie ustanovenia".

25. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

㤠19a

Zrušuje sa vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 260/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce.".


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov okrem 8. bodu písmena o), ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.