Nález č. 217/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. marca 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 92/2002
Platnosť od 27.04.2002
Účinnosť od 27.04.2002

217

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 7. marca 2002

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. Ernestom Valkom, na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. marca 2002 takto

rozhodol:

Ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa čl. 152 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov stráca ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky účinnosť a po deväťdesiatich dňoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené