Zákon č. 182/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 171/2005 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 479/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 76/2002
Platnosť od 16.04.2002
Účinnosť od 01.01.2012

182

ZÁKON

z 13. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


(2) Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident republiky, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta republiky zabezpečí minister spravodlivosti.".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 48/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 29a ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".

2. V § 29a ods. 2 sa slová „colných predpisov" nahrádzajú slovami „daňových predpisov, colných predpisov a osobitného predpisu11d)" a na konci sa pripája táto veta: „To neplatí, ak je trestný čin v súvislosti s používaním daňových predpisov a osobitného predpisu11d) páchaný v súbehu s iným trestným činom.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

11d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.".

Čl. IV

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za účasti správcu dane14)" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14.

2. V § 28 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".

3. V § 28 ods. 2 sa za slovo „používaním" vkladajú slová „daňových predpisov alebo".


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.