Nariadenie vlády č. 178/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 75/2002
Platnosť od 11.04.2002 do19.12.2011
Účinnosť od 01.05.2002 do19.12.2011
Zrušený 299/2011 Z. z.

178

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na práčky pre domácnosť (ďalej len „práčka"),

b) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú práčka potrebuje na svoju činnosť,

c) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti práčky, ktorá sa vzťahuje na jej hodnotenie, jej spotrebu energie alebo iné podstatné zdroje alebo je pri nich nápomocná.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov práčky podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky práčky okrem

a) práčok bez schopnosti rotácie,

b) práčok s oddelenými nádobami na pranie a odstreďovanie,

c) kombinovaných práčok so sušičkou,

d) práčok, ktoré používajú na svoju činnosť iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca práčky alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2. Informácia týkajúca sa hluku sa zisťuje podľa osobitného predpisu,2) ak je aplikovateľná.

(2) Dokumentácia sa vypracuje tak, aby postačovala na zabezpečenie presnosti informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise práčky, a obsahuje

a) názov práčky, obchodné meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis práčky postačujúci na to, aby ju bolo možné identifikovať,

c) informácie, a ak je to potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní,

e) návod na obsluhu,

f) všeobecnú charakteristiku práčky,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak je to potrebné,

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu práčky určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému spotrebiteľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

(2) Energetický štítok je špecifikovaný v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti práčky, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(3) Obsah a formát energetického opisu práčky je špecifikovaný v prílohe č. 2.

(4) Ak sa práčka ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise práčky ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.

(5) Trieda energetickej hospodárnosti, trieda účinnosti prania a trieda účinnosti odstreďovania sú špecifikované v prílohe č. 4.

(6) Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. .../2002 Z. z.

Energetický štítok

Obrázok 01-1

Údaje na energetickom štítku

I. Názov a obchodná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód práčky.

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EÚ (kvietok), ak bola práčke udelená.

V. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov konkretizovaných v harmonizovaných normách.

VI. Trieda účinnosti prania podľa prílohy č. 4.

VII. Trieda účinnosti odstreďovania podľa prílohy č. 4.

VIII. Maximálna rýchlosť rotácie dosiahnutá pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov konkretizovaných v harmonizovaných normách.

IX. Výkon práčky pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov konkretizovaných v harmonizovaných normách.

X. Spotreba vody pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov konkretizovaných v harmonizovaných normách.

XI. Hlučnosť počas cyklov prania a odstreďovania s použitím štandardného cyklu pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitného predpisu.2)

Tlač

Obrázok 01-2

Použité farby

CMYB - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 178/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS PRÁČKY

Poradie údajov v energetickom opise práčky

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 4 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Ak je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť inou formou za predpokladu, že je jasné poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, možno túto informáciu zaradiť do tabuľky energetického opisu práčky v rubrike označenej ako „Ekologická značka EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (kvietok). Toto usporiadanie nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na udelenie ekologickej značky.

5. Spotreba energie v kWh na cyklus pri štandardnom cykle prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov uvedená ako spotreba energie XYZ kWh na cyklus, stanovená na základe výsledkov štandardných testov pre cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa bude práčka používať.

6. Trieda účinnosti prania sa určí podľa prílohy č. 4. Vyjadrená ako „Trieda účinnosti prania... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. Môže byť vyjadrená aj inou formou za predpokladu, ak je jasné, že stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).

7. Trieda účinnosti odstreďovania sa určí podľa prílohy č. 4. Vyjadrená ako „Trieda účinnosti odstreďovania... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. Potom nasleduje vyhlásenie pre prípad použitia bubnovej sušičky: „Ak si vyberiete práčku s triedou účinnosti odstreďovania A namiesto práčky s triedou účinnosti odstreďovania G, vaše náklady na sušenie sa zredukujú na polovicu. Bubnové sušenie bielizne spotrebúva viac energie ako pranie.“ Toto vyhlásenie sa môže takisto zahrnúť ako poznámka. Tam, kde sa tieto informácie poskytujú v tabuľke, môžu byť vyjadrené iným spôsobom za predpokladu, ak je jasné, že stupnica je od A (vyššie) po G (nižšie) a že toto vyhlásenie týkajúce sa premenlivých nákladov je zahrnuté v tabuľke alebo v poznámke.

8. Účinnosť odstreďovania vody podľa skúšobných postupov pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC. Uvedené ako „Voda, ktorá zostane pri odstreďovaní....% (ako podiel hmotnosti suchej bielizne)".

9. Maximálna rýchlosť rotácie dosiahnutá pri štandardnom cykle prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov.

10. Výkon práčky pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov.

11. Spotreba vody na cyklus, pričom sa využíva štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov.

12. Časový program pre štandardný cyklus prania bavlny pri teplote 60 oC podľa skúšobných postupov.

13. Dodávatelia môžu zahrnúť informácie v bodoch 6 až 12, ktoré súvisia aj s inými cyklami prania.

14. Priemerná ročná spotreba energie a vody na základe 200 štandardných cyklov prania bavlny pri teplote 60 oC. To sa uvedie ako odhadovaná ročná spotreba 200 štandardných praní bavlny pri teplote 60 oC pre štvorčlennú domácnosť.

15. Hlučnosť počas cyklov prania a odstreďovania s použitím štandardného cyklu pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitných predpisov.2)

Tieto údaje môžu byť aj vo forme tabuľky obsahujúcej informácie pre viac modelov jedného výrobcu, ktorá obsahuje údaj v rovnakom poradí ako energetický opis práčky.

Ak energetický opis práčky obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 178/2002 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Trieda práčky podľa jej energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 3)

2. Spotreba energie (príloha č. 2 bod 5)

3. Trieda účinnosti prania (príloha č. 2 bod 6)

4. Trieda účinnosti odstreďovania (príloha č. 2 bod 7)

5. Maximálna rýchlosť rotácie (príloha č. 1 bod 9)

6. Výkon (príloha č. 1 bod 10)

7. Spotreba vody (príloha č. 1 bod 11)

8. Odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť (príloha č. 2 bod 14)

9. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 15)

Ak sú v týchto údajoch uvedené aj ďalšie údaje energetických charakteristík práčky, potom musia byť uvedené vo forme definovanej v prílohe č. 2 a musia byť začlenené do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

Veľkosť a typ písma tlače musí zabezpečovať ich čitateľnosť.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 178/2002 Z. z.

TRIEDY ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI A ÚČINNOSTI PRANIA A ODSTREĎOVANIA

1. Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa tabuľky č. 1.

Trieda energetickej hospodárnosti Spotreba energie C v kWh na 1 kg bielizne pre štandardný cyklus bavlny pri 60 °C s použitím skúšobných postupov
A C ≤ 0,19
B 0,19 < C ≤ 0,23
C 0,23 < C ≤ 0,27
D 0,27 < C ≤ 0,31
E 0,31 < C ≤ 0,35
F 0,35 < C ≤ 0,39
G 0,39 < C

2. Trieda účinnosti prania sa určí podľa tabuľky č. 2.

Trieda účinnosti prania Index účinnosti prania P pre štandardný 60 °C cyklus, ako je definovaný v skúšobných postupoch
A P > 1,03
B 1,03 ≥ P > 1,00
C 1,00 ≥ P > 0,97
D 0,97 ≥ P > 0,94
E 0,94 ≥ P > 0,91
F 0,91 ≥ P > 0,88
G 0,88 ≥ P

3. Trieda účinnosti odstreďovania sa určí podľa tabuľky č. 3.

Trieda účinnosti odstreďovania Účinnosť odstreďovania D pre štandardný 60 °C cyklus, ako je definovaný v skúšobných postupoch
A D < 45 %
B 45 % ≤ D < 54 %
C 54 % ≤ D < 63 %
D 63 % ≤ D < 72 %
E 72 % ≤ D < 81 %
F 81 % ≤ D < 90 %
G 90 % ≤ D

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 178/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 95/12/ES z 23. mája 1995 týkajúca sa energetického štítkovania práčok pre domácnosť.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Preklad týchto smerníc je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Komisie č. 95/12/ES z 23. mája 1995 týkajúca sa energetického štítkovania práčok určených pre domácnosť v znení Smernice Komisie č. 96/89/ES zo 17. decembra 1996 a Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené