157

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. marca 2002

o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje špecializačné odbory a spôsob ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

(2) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.1) Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o overení vedomostí a zručností získaných nástupnou odbornou praxou (ďalej len „osvedčenie o nástupnej odbornej praxi"), získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.

(3) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"); organizuje ho prostredníctvom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny2) (ďalej len „akadémia").

(4) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sa uskutočňuje vo výučbových základniach na ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve3) (ďalej len „výučbová základňa"), v zdravotníckych zariadeniach a ďalších zariadeniach v zdravotníctve,4) ktoré určí akadémia (ďalej len „zariadenie"), a v akadémii.

§ 2

Spôsoby ďalšieho vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sa zabezpečuje

a) nástupnou odbornou praxou (§ 3 až 7),

b) prípravou na výkon práce v zdravotníctve (§ 8),

c) prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikačná príprava") (§ 9),

d) špecializačnou prípravou (§ 10 až 18),

e) sústavným vzdelávaním (§ 19).

§ 3

Nástupná odborná prax

(1) Nástupnou odbornou praxou sa prehlbujú a upevňujú vedomosti získané štúdiom a nadobúdajú odborné praktické skúsenosti a zručnosti potrebné na výkon odborných pracovných činností v odbornej zdravotníckej praxi.

(2) Nástupná odborná prax sa uskutočňuje v pracovnoprávnom vzťahu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.5) Pri dojednaní kratšej pracovnej doby sa dĺžka nástupnej odbornej praxe predlžuje tak, aby jej prepočet na ustanovený týždenný pracovný čas zodpovedal požadovanej dĺžke nástupnej odbornej praxe.

(3) Do nástupnej odbornej praxe sa nezapočítava doba pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. Doba výkonu základnej služby a náhradnej služby6) sa započítava do nástupnej odbornej praxe v rozsahu polovice realizovaného výkonu základnej služby alebo náhradnej služby, ak sa v rámci tejto služby poskytuje zdravotná starostlivosť.

(4) Nástupná odborná prax sa ukončí pohovorom a záverečným hodnotením v zariadení pred najmenej trojčlennou komisiou. Členov komisie určí riaditeľ zariadenia, v ktorom sa nástupná odborná prax vykonáva.

(5) O absolvovaní nástupnej odbornej praxe vydá zariadenie osvedčenie o nástupnej odbornej praxi. V prípade nezvládnutia odborných pracovných činností komisia určí predĺženie nástupnej odbornej praxe a jej zameranie. Pohovor možno zopakovať najskôr po troch mesiacoch.

(6) Po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi môže byť pracovník v zdravotníctve zaradený do špecializačnej prípravy. Iný zdravotnícky pracovník a iný odborný pracovník v zdravotníctve môžu byť zaradení do špecializačnej prípravy až po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 8 ods. 5).

(7) Vykonávanie nástupnej odbornej praxe sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.7)

§ 4

Nástupná odborná prax lekárov, zubných lekárov a farmaceutov

(1) Nástupná odborná prax lekárov sa uskutočňuje na lôžkových pracoviskách zariadení alebo na pracoviskách štátnych zdravotných ústavov. Nástupná odborná prax zubných lekárov sa uskutočňuje na pracoviskách zariadení, kde sa vykonávajú stomatologické činnosti, a na lôžkových pracoviskách zariadení. Nástupná odborná prax farmaceutov sa uskutočňuje na pracoviskách zariadení, kde sa vykonávajú farmaceutické činnosti.

(2) Nástupná odborná prax trvá

a) u lekárov dvanásť mesiacov, z toho anestéziológia a intenzívna medicína dva mesiace, gynekológia a pôrodníctvo dva mesiace, chirurgia dva mesiace, pediatria dva mesiace, vnútorné lekárstvo tri mesiace, hygiena a epidemiológia jeden mesiac,

b) u zubných lekárov osem mesiacov, z toho anestéziológia a intenzívna medicína dva mesiace, chirurgia dva mesiace, vnútorné lekárstvo dva mesiace, hygiena a epidemiológia jeden mesiac a voliteľný špecializačný odbor jeden mesiac,

c) u farmaceutov šesť mesiacov.

§ 5

Nástupná odborná prax sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov

(1) Nástupná odborná prax sestier a pôrodných asistentiek sa uskutočňuje na lôžkových pracoviskách zariadení. Nástupná odborná prax laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňuje na príslušných pracoviskách zariadení.

(2) Nástupná odborná prax sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov trvá šesť mesiacov; v kategórii asistent v odbore sanitár trvá tri mesiace.

§ 6

Nástupná odborná prax iných zdravotníckych pracovníkov

Nástupná odborná prax iných zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje na príslušných pracoviskách zariadení a trvá šesť mesiacov.

§ 7

Nástupná odborná prax iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

Nástupná odborná prax iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sa uskutočňuje na príslušných pracoviskách zariadení a trvá šesť mesiacov.

§ 8

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „príprava") sa získavajú vedomosti a zručnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, potrebné na výkon odborných pracovných činností v odbornej zdravotníckej praxi.

(2) Príprava je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve a uskutočňuje sa vo výučbových základniach alebo v zariadeniach a v akadémii po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi. Rámcový obsah prípravy stanovuje akadémia.

(3) Príprava iných zdravotníckych pracovníkov trvá šesť mesiacov.

(4) Príprava iných odborných pracovníkov v zdravotníctve trvá dva roky.

(5) Príprava sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ akadémie. Akadémia vydá osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

(6) Účasť na príprave sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.7)

§ 9

Certifikačná príprava

(1) Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

(2) Certifikačná príprava pracovníkov v zdravotníctve sa uskutočňuje vo výučbových základniach, v zariadeniach a v akadémii.

(3) Pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do certifikačnej prípravy akadémia na základe jeho žiadosti.

(4) Obsah certifikačnej prípravy určia certifikačné náplne, ktoré vypracúva akadémia podľa odborného zamerania. Certifikačná náplň obsahuje najmä

a) charakteristiku certifikačnej prípravy,

b) podmienky na získanie certifikátu,

c) obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov.

(5) Certifikačná príprava sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ akadémie. Akadémia vydá po úspešnom vykonaní skúšky certifikát. Podrobnosti o vykonaní skúšky určí vnútorný predpis akadémie.

(6) Certifikované pracovné činnosti, ktoré pracovník v zdravotníctve vykonáva po získaní certifikátu a ktoré netvoria súčasť špecializačnej prípravy, sú uvedené v prílohách č. 1 až 3.

(7) Lekár, zubný lekár a farmaceut môžu získať certifikát na výkon certifikovaných pracovných činností až po získaní špecializácie v základnom špecializačnom odbore alebo nadstavbovom špecializačnom odbore.

(8) Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)

Špecializačná príprava

§ 10

(1) Špecializačnou prípravou sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a doterajšou odbornou zdravotníckou praxou, ktoré sú potrebné na výkon špecializovaných pracovných činností.

(2) Špecializačná príprava sa uskutočňuje vo výučbových základniach, v zariadeniach a v akadémii. Akadémia vykonáva odborno-metodickú činnosť pre zariadenia, kde sa špecializačná príprava vykonáva.

(3) Špecializačnú prípravu pracovník v zdravotníctve uskutočňuje pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zariadenia alebo pod vedením pracovníka v zdravotníctve s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

(4) Obsah špecializačnej prípravy v jednotlivých špecializačných odboroch určia špecializačné náplne, ktoré schvaľuje ministerstvo.

(5) Špecializačná náplň obsahuje najmä

a) charakteristiku špecializačného odboru,

b) určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačnej prípravy v základnom špecializačnom odbore,

c) určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe a špecializácie získanej v základnom špecializačnom odbore, potrebnej na zaradenie do špecializačnej prípravy v nadstavbovom špecializačnom odbore,

d) rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností,

e) organizačnú formu špecializačnej prípravy (denná alebo iná forma štúdia),

f) rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálnu dĺžku a časový priebeh.

(6) Ak sú súčasťou špecializačnej prípravy certifikované pracovné činnosti, súčasťou špecializačnej náplne je aj certifikačná náplň (§ 9).

§ 11

(1) Nástupnú odbornú prax a odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačnej prípravy v príslušných špecializačných odboroch započítava akadémia.

(2) Do špecializačnej prípravy sa nezapočítava doba pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. Doba výkonu základnej služby6) sa započítava do špecializačnej prípravy v rozsahu polovice realizovaného výkonu základnej služby.

(3) Akadémia započítava do špecializačnej prípravy občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú v zahraničí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá špecializačnej náplni v príslušnom špecializačnom odbore. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(4) Dĺžka špecializačnej prípravy je určená v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.5) Pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačnej prípravy primerane predlžuje, pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

§ 12

(1) Pracovníka v zdravotníctve do špecializačnej prípravy zaradí akadémia v spolupráci s komorami9) a so Slovenskou informačnou službou a s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu.10) Návrh na zaradenie do špecializačnej prípravy pracovníka v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v zariadení, podáva jeho zamestnávateľ na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializačnej prípravy fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,11) podáva štátny krajský lekár alebo štátny krajský farmaceut podľa príslušného špecializačného odboru na základe jej žiadosti.

(2) Pracovníka v zdravotníctve, ktorý nebol zaradený do špecializačnej prípravy v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1, ministerstvo na základe jeho žiadosti zaradí do špecializačnej prípravy na jeho vlastné náklady.

(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačnej prípravy povolenie na výkon povolania podľa osobitného predpisu.12)

(4) Pri zaraďovaní do špecializačnej prípravy sa jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú vzájomne nezastupiteľné.

(5) Pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v neštátnom zariadení alebo je fyzickou osobou, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,11) absolvuje časť špecializačnej prípravy v štátnom zariadení; pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v štátnom zariadení, môže absolvovať časť špecializačnej prípravy v neštátnom zariadení. Tento spôsob špecializačnej prípravy sa uskutočňuje na základe dohody medzi zariadeniami.

(6) Účasť na špecializačnej príprave podľa odseku 1 sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)

§ 13

Špecializačná príprava sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ akadémie. O získaní špecializácie vydá akadémia diplom o špecializácii.

§ 14

Špecializačné odbory

(1) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sa členia na základné špecializačné odbory a nadstavbové špecializačné odbory a sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Špecializačné odbory pre iných zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Špecializačné odbory pre iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Špecializačné odbory pre pracovníkov v zdravotníctve určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva na jednotlivých stupňoch riadenia sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 15

Špecializačná príprava lekárov, zubných lekárov a farmaceutov

(1) Špecializačná príprava lekárov, zubných lekárov a farmaceutov sa uskutočňuje v základných špecializačných odboroch a v nadstavbových špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 1.

(2) Špecializačná príprava lekárov v základných špecializačných odboroch trvá

a) najmenej päť rokov v chirurgii, neurochirurgii, vnútornom lekárstve, urológii a ortopédii,

b) najmenej štyri roky v gynekológii a pôrodníctve, pediatrii, neurológii, psychiatrii, patologickej anatómii, rádiodiagnostike a radiačnej onkológii, pracovnom lekárstve, klinickej biochémii, dermatovenerológii, nukleárnej medicíne a klinickej mikrobiológii,

c) najmenej tri roky v ostatných špecializačných odboroch.

(3) Špecializačná príprava lekárov v nadstavbových špecializačných odboroch trvá

a) najmenej päť rokov v plastickej chirurgii, hrudníkovej chirurgii, cievnej chirurgii, detskej chirurgii, neuropsychiatrii a úrazovej chirurgii, maxilofaciálnej chirurgii,

b) najmenej štyri roky v pneumológii a ftizeológii, kardiológii, reumatológii, tropickej medicíne, klinickej farmakológii, detskej psychiatrii, klinickej imunológii a alergiológii, geriatrii, nefrológii, verejnom zdravotníctve, hematológii a transfúziológii,

c) najmenej tri roky v ostatných odboroch.

(4) Špecializačná príprava zubných lekárov trvá

a) v základných špecializačných odboroch najmenej tri roky,

b) v nadstavbových špecializačných odboroch najmenej jeden rok; okrem maxilofaciálnej chirurgie, ktorá trvá štyri roky.

(5) Špecializačná príprava farmaceutov trvá

a) v základných špecializačných odboroch tri roky,

b) v nadstavbových špecializačných odboroch najmenej jeden rok.

§ 16

Špecializačná príprava sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov

Špecializačná príprava sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a trvá najmenej jeden rok.

§ 17

Špecializačná príprava iných zdravotníckych pracovníkov

Špecializačná príprava iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 a trvá najmenej dva roky.

§ 18

Špecializačná príprava iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

Špecializačná príprava iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 a trvá najmenej dva roky.

§ 19

Sústavné vzdelávanie

(1) Sústavné vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve je udržiavanie a obnovovanie odborných vedomostí a zručností zodpovedajúcich najnovším vedeckým poznatkom. Organizuje ho akadémia, komory,9) organizácie, pracoviská zariadení, lekárske fakulty, farmaceutická fakulta a fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.

(2) Potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní vydáva účastníkovi organizátor sústavného vzdelávania.

(3) Kritériá prideľovania hodnotenia jednotlivých zložiek sústavného vzdelávania vypracúva ministerstvo.

(4) Komory v spolupráci s akadémiou určia spôsob záverečného hodnotenia súhrnného päťročného cyklu sústavného vzdelávania.

(5) Zložky sústavného vzdelávania sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) Účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.7)

§ 20

Index odbornosti

(1) Indexom odbornosti sa rozumie preukaz pracovníka v zdravotníctve určený na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania.

(2) Do indexu odbornosti sa zaznamenáva

a) priebeh a hodnotenie nástupnej odbornej praxe,

b) priebeh a absolvovanie prípravy iného zdravotníckeho pracovníka a iného odborného pracovníka v zdravotníctve,

c) zaradenie do špecializačnej prípravy,

d) zaradenie do certifikačnej prípravy,

e) priebeh špecializačnej prípravy a priebeh certifikačnej prípravy,

f) ukončenie špecializačnej prípravy a ukončenie certifikačnej prípravy,

g) priebeh sústavného vzdelávania.

(3) Záznamy do indexu odbornosti vykonáva

a) zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a),

b) zamestnávateľ a akadémia v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. b),

c) ten, kto pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do špecializačnej prípravy (§ 12), v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. c),

d) odborný vedúci pracoviska v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. e),

e) akadémia v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. d) a f),

f) akadémia, komory,9) pracoviská zariadení, Slovenská lekárska spoločnosť a jej organizačné zložky, lekárske fakulty, farmaceutická fakulta, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. g).

§ 21

Pomocný pracovník v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve absolvuje zaškolenie pomocného pracovníka v zdravotníctve.

(2) Obsah a formu zaškolenia vypracuje zariadenie podľa potrieb jednotlivých pracovísk. Obsahom zaškolenia sú najmä zásady hygieny a ochrany zdravého životného a pracovného prostredia, manipulácia s materiálom, dodržiavanie pravidiel platných na príslušnom pracovisku.

(3) Zaškolenie sa ukončí pohovorom na oddelení zariadenia pred komisiou zloženou z troch zdravotníckych pracovníkov, ktorú určí zamestnávateľ.

(4) Zamestnávateľ vydá pomocnému pracovníkovi v zdravotníctve po pohovore potvrdenie o zaškolení.

Prechodné ustanovenia

§ 22

(1) Ďalšie vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(2) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár podľa doterajších predpisov, sa považuje za získanie základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia.

(3) Nadstavbová špecializácia a nadstavbová špecializácia vo zvlášť úzkych odboroch, ktorú získal lekár podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia okrem prípadov uvedených v odseku 4.

(4) Nadstavbová špecializácia a nadstavbová špecializácia vo zvlášť úzkych odboroch, ktorú lekár získal v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, v odbore neurochirurgia a v odbore nukleárna medicína podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu podľa tohto nariadenia.

(5) Ak má lekár špecializáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo podľa doterajších predpisov a pracuje na lôžkových pracoviskách zariadení, získaná špecializácia sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore klinické pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia. V ostatných prípadoch sa táto nadstavbová špecializácia považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia.

(6) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal farmaceut podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal farmaceut podľa doterajších predpisov, sa považuje za získanie základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia okrem prípadov uvedených v odseku 7.

(7) Špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal farmaceut v odbore klinická farmácia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore klinická farmácia podľa tohto nariadenia; s takto získanou špecializáciou sa nezíska základná špecializácia v odbore lekárenstvo podľa tohto nariadenia. Základnú špecializáciu v odbore lekárenstvo možno získať do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia doplnením požiadaviek tejto základnej špecializácie a vykonaním špecializačnej skúšky v akadémii.

(8) Farmaceut podľa odseku 7 môže poskytovať lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne, ak získa základnú špecializáciu v odbore lekárenstvo podľa tohto nariadenia do troch rokov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

(9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia.

(10) Špeciálna príprava iných odborných pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním na výkon práce v zdravotníctve získaná podľa doterajších predpisov sa

a) u iných zdravotníckych pracovníkov považuje za získanie špecializácie v špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia, ak trvala najmenej tri roky; ak trvala menej ako tri roky, považuje sa za získanie prípravy iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto nariadenia,

b) u iných odborných pracovníkov v zdravotníctve považuje za získanie prípravy iných odborných pracovníkov podľa tohto nariadenia.

(11) Pomaturitné špecializačné štúdium iných odborných pracovníkov v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním na výkon práce v zdravotníctve získané podľa doterajších predpisov sa

a) u iných zdravotníckych pracovníkov považuje za získanie špecializácie v špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia,

b) u iných odborných pracovníkov v zdravotníctve považuje za získanie prípravy iných odborných pracovníkov podľa tohto nariadenia.

(12) Strední zdravotnícki pracovníci s doterajšou vyššou špecializáciou v organizácii a riadení práce stredných zdravotníckych pracovníkov sa považujú za zdravotníckych pracovníkov so špecializáciou v manažmente v zdravotníctve v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia.

(13) Sestry, ktoré získali úplné stredné odborné vzdelanie v strednej zdravotníckej škole podľa doterajších predpisov, môžu získať špecializáciu v špecializačných odboroch podľa prílohy č. 2 v kategórii sestra písmene b) bodoch 1, 2, 4 až 6 len do roku 2010. Akadémia zabezpečí, aby špecializačná náplň príslušného špecializačného odboru bola pre takéto sestry obsahovo rozšírená o vedomosti a zručnosti z ošetrovateľstva.

(14) K diplomu o špecializácii, ktorý bol vydaný podľa doterajších predpisov, akadémia pripojí osvedčenie potvrdzujúce, že obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie v inom členskom štáte, ak o to pracovník v zdravotníctve požiada z dôvodu, že bude vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte.

(15) Ministerstvo schválené špecializačné náplne zverejní vo svojom vnútornom predpise do 30 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

(16) Akadémia pri zaradení lekára alebo farmaceuta do špecializačnej prípravy podľa tohto nariadenia započíta aj odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore podľa doterajších predpisov, ktorý obsahom zodpovedá získavanému špecializačnému odboru podľa tohto nariadenia.

§ 23

(1) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore anestéziológia a resuscitácia podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore anestéziológia a resuscitácia podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa tohto nariadenia.

(2) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia podľa tohto nariadenia.

(3) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore interné lekárstvo podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore interné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo podľa tohto nariadenia.

(4) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore patológia podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore patológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia podľa tohto nariadenia.

(5) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore rádiodiagnostika podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore rádiodiagnostika podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore rádiológia podľa tohto nariadenia.

(6) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal lekár v odbore rádioterapia podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár v odbore rádioterapia podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia.

(7) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore perinatológia nad odborom gynekológia a pôrodníctvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína podľa tohto nariadenia.

(8) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore klinická onkológia nad odborom gynekológia a pôrodníctvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore gynekologická onkológia podľa tohto nariadenia.

(9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska genetika nad odborom gynekológia a pôrodníctvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická genetika podľa tohto nariadenia.

(10) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore sexuológia nad odborom gynekológia a pôrodníctvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia podľa tohto nariadenia.

(11) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore hygiena detí a dorastu nad odborom hygiena a epidemiológia alebo nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže podľa tohto nariadenia.

(12) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore hygiena výživy a predmetov bežného používania nad odborom hygiena a epidemiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena výživy podľa tohto nariadenia.

(13) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore hygiena všeobecná a komunálna nad odborom hygiena a epidemiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia podľa tohto nariadenia.

(14) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore hygiena žiarenia nad odborom hygiena a epidemiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa tohto nariadenia.

(15) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore traumatológia nad odborom chirurgia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore úrazová chirurgia podľa tohto nariadenia.

(16) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore klinická onkológia nad odborom chirurgia podľa doterajších predpisov, sa považuje za certifikát chirurgická onkológia nad základným špecializačným odborom chirurgia podľa tohto nariadenia.

(17) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore ortopedická protetika nad odborom chirurgia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore ortopedická protetika podľa tohto nariadenia.

(18) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore pľúcna chirurgia nad odborom chirurgia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia podľa tohto nariadenia.

(19) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore stomatologická chirurgia nad odborom chirurgia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia podľa tohto nariadenia.

(20) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska bakteriológia nad odborom lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická bakteriológia podľa tohto nariadenia.

(21) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska imunológia nad odborom lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa tohto nariadenia.

(22) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska parazitológia nad odborom lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická parazitológia podľa tohto nariadenia.

(23) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska virológia nad odborom lekárska mikrobiológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická virológia podľa tohto nariadenia.

(24) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore geriatria nad odborom neurológia alebo nad odborom interné lekárstvo, alebo nad odborom všeobecné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore geriatria podľa tohto nariadenia.

(25) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska imunológia nad odborom dermatovenerológia alebo nad odborom interné lekárstvo, alebo nad odborom klinická biochémia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergiológia podľa tohto nariadenia.

(26) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore traumatológia nad odborom ortopédia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore úrazová chirurgia podľa tohto nariadenia.

(27) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská pneumológia a ftizeológia podľa tohto nariadenia.

(28) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore detská gastroenterológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská gastroenterológia, hepatológia a výživa podľa tohto nariadenia.

(29) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore hematológia a transfúziológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská hematológia a transfúziológia podľa tohto nariadenia.

(30) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore prenosné choroby nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská infektológia podľa tohto nariadenia.

(31) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore klinická onkológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská onkológia podľa tohto nariadenia.

(32) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore nefrológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská nefrológia podľa tohto nariadenia.

(33) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore lekárska imunológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská klinická imunológia a alergiológia podľa tohto nariadenia.

(34) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore detská endokrinológia nad odborom pediatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore detská endokrinológia a diabetológia podľa tohto nariadenia.

(35) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore liečba alkoholizmu a iných toxikománií nad odborom psychiatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore drogové závislosti podľa tohto nariadenia.

(36) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore sexuológia nad odborom psychiatria podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia podľa tohto nariadenia.

(37) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore klinická onkológia nad odborom rádioterapia podľa doterajších predpisov, sa považuje za základnú špecializáciu v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia.

(38) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore prenosné choroby nad odborom interné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore infektológia podľa tohto nariadenia.

(39) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore klinická onkológia nad odborom interné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore onkológia vo vnútornom lekárstve podľa tohto nariadenia.

(40) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby nad odborom interné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia podľa tohto nariadenia.

(41) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo nad odborom všeobecné lekárstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia.

(42) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore biomedicínska kybernetika podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore medicínska informatika podľa tohto nariadenia.

§ 24

Nadstavbová špecializácia, ktorú získal lekár vo zvlášť úzkom odbore stomatologická chirurgia nad odborom stomatológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia podľa tohto nariadenia.

§ 25

(1) Špecializácia I. stupňa, ktorú získal farmaceut v odbore farmaceutická analytika podľa doterajších predpisov, a špecializácia I. stupňa a II. stupňa, ktorú získal farmaceut v odbore farmaceutická analytika podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov podľa tohto nariadenia.

(2) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore biologické a mikrobiologické kontrolné metódy nad odborom farmaceutická analytika podľa doterajších predpisov, sa považuje za certifikát mikrobiologické skúšanie liekov alebo za certifikát biologické skúšanie liekov podľa tohto nariadenia.

(3) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore organopreparáty a mikrobiologické a imunobiologické prípravky nad odborom farmaceutická technológia podľa doterajších predpisov, alebo nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore technológia prírodných a syntetických liečiv nad odborom farmaceutická technológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore technológia prírodných a biologických liekov podľa tohto nariadenia.

(4) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore rádioaktívne prípravky nad odborom farmaceutická technológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore technológia rádiofarmák podľa tohto nariadenia.

(5) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore farmakológia a toxikológia liečiv nad odborom lekárenstvo alebo klinická farmácia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore klinická farmácia podľa tohto nariadenia.

(6) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore laboratórne diagnostiká nad odborom lekárenstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore lekárenská kontrola liečiv a za certifikát diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro podľa tohto nariadenia.

(7) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore farmakológia a toxikológia veterinárnych liečiv nad odborom klinická farmácia podľa doterajších predpisov, alebo nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut v odbore veterinárna farmácia nad odborom lekárenstvo podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore veterinárne lieky podľa tohto nariadenia.

(8) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut v odbore organizácia a riadenie farmácie podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva podľa tohto nariadenia.

(9) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore biochemická a toxikologická analytika nad odborom farmaceutická analytika podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv podľa tohto nariadenia.

(10) Nadstavbová špecializácia, ktorú získal farmaceut vo zvlášť úzkom odbore biochemická a toxikologická analytika nad odborom klinická farmácia podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadstavbovú špecializáciu v špecializačnom odbore toxikologická analytika liekov a xenobiotík podľa tohto nariadenia.

§ 26

(1) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie podľa tohto nariadenia v závislosti od súčasného pracovného zaradenia.

(2) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra v odbore anestéziológia, resuscitácia a intenzívna medicína podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v jednotlivých odboroch, alebo za špecializáciu v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa tohto nariadenia v závislosti od súčasného pracovného zaradenia.

(3) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo detská sestra v odbore inštrumentovanie na operačnej sále podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch podľa tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra v odbore zdravotná výchova obyvateľstva podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra v odbore sociálna služba podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore sociálna starostlivosť podľa tohto nariadenia.

§ 27

Špecializácia, ktorú získala ženská sestra v odbore inštrumentovanie na operačnej sále podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala pôrodná asistentka v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve vo vybraných chirurgických odboroch podľa tohto nariadenia.

§ 28

(1) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore hematológia a transfúzna služba podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia.

(2) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore laboratórne metódy v hygiene podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene podľa tohto nariadenia.

(3) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore laboratórne metódy v lekárskej imunológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii podľa tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore laboratórne metódy v lekárskej mikrobiológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore histológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a v súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia.

(6) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore laboratórne metódy v hygiene žiarenia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa tohto nariadenia.

(7) Špecializácia, ktorú získal farmaceutický laborant v odbore zásobovanie zdravotníckymi potrebami podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky podľa tohto nariadenia.

§ 29

(1) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore hygiena výživy a predmetov bežného používania podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore hygiena výživy podľa tohto nariadenia.

(2) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore hygiena všeobecná a komunálna podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia podľa tohto nariadenia.

(3) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore hygiena žiarenia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore hygiena práce podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore hygiena detí a dorastu podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže podľa tohto nariadenia.

(6) Špecializácia, ktorú získal asistent hygienickej služby v odbore zdravotná výchova obyvateľstva podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia.

(7) Špecializácia, ktorú získala diétna sestra v odbore poruchy výživy a výmeny látok podľa doterajších predpisov, alebo špecializácia, ktorú získal asistent výživy v odbore poruchy výživy a výmeny látok podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore klinická výživa podľa tohto nariadenia.

(8) Špecializácia, ktorú získal rehabilitačný pracovník v odbore liečba prácou podľa doterajších predpisov, alebo špecializácia, ktorú získal diplomovaný fyzioterapeut v odbore liečba prácou podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore ergoterapia podľa tohto nariadenia.

(9) Špecializácia, ktorú získal rehabilitačný pracovník v odbore liečebná telesná výchova podľa doterajších predpisov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný fyzioterapeut v odbore liečebná telesná výchova podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov podľa tohto nariadenia.

(10) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v odbore nukleárna medicína podľa doterajších predpisov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v odbore nukleárna medicína podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore nukleárna medicína podľa tohto nariadenia.

(11) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v odbore rádioterapia podľa doterajších predpisov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v odbore rádioterapia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia.

(12) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v odbore rádiodiagnostika podľa doterajších predpisov, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v odbore rádiodiagnostika podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal asistent v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia podľa tohto nariadenia.

§ 30

(1) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia.

(2) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia.

(3) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii podľa tohto nariadenia.

(4) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike podľa tohto nariadenia.

(5) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia.

(6) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore technická spolupráca v odboroch nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky a rádioterapie podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická fyzika podľa tohto nariadenia.

(7) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore klinická logopédia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická logopédia podľa tohto nariadenia.

(8) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore klinická psychológia podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická psychológia podľa tohto nariadenia.

(9) Iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním, ktorý získal špeciálnu prípravu na výkon práce v zdravotníctve v odbore liečebná pedagogika podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore liečebná pedagogika podľa tohto nariadenia.

(10) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore špeciálna pedagogika podľa tohto nariadenia.

(11) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore vyšetrovacie metódy v hygiene podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia podľa tohto nariadenia v závislosti od súčasného pracovného zaradenia.

(12) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa doterajších predpisov a ktorý pracuje v odbore hygiena životného prostredia, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok podľa tohto nariadenia.

(13) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa doterajších predpisov a ktorý pracuje v odbore ochrana zdravia pred žiarením, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa tohto nariadenia.

(14) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa doterajších predpisov a ktorý pracuje v odbore preventívneho pracovného lekárstva, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore hygiena zdravých pracovných podmienok podľa tohto nariadenia.

(15) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa doterajších predpisov a ktorý pracuje v odbore hygiena výživy, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore hygiena zdravej výživy podľa tohto nariadenia.

(16) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa doterajších predpisov a ktorý pracuje v odbore hygiena detí a mládeže, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa tohto nariadenia.

(17) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore farmaceutické technologické postupy podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy podľa tohto nariadenia.

(18) Špeciálna príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore farmaceutické analytické metódy podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov podľa tohto nariadenia.

(19) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v biochémii podľa tohto nariadenia.

(20) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii podľa tohto nariadenia.

(21) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii podľa tohto nariadenia.

(22) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene alebo v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene podľa tohto nariadenia.

(23) Príprava na výkon práce v zdravotníctve, ktorú získal iný odborný pracovník v zdravotníctve s úplným stredným vzdelaním pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore radiačná hygiena podľa doterajších predpisov, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa tohto nariadenia.

§ 31

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zamestnancov Slovenskej informačnej služby a ústredných orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu,10) ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.


§ 32

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. marca 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ZÁKLADNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY, NADSTAVBOVÉ ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT

A. KATEGÓRIA LEKÁR

a) Základné špecializačné odbory

1. anestéziológia a intenzívna medicína

2. dermatovenerológia

3. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

4. gynekológia a pôrodníctvo

5. hygiena a epidemiológia

6. chirurgia

7. klinická biochémia

8. klinická mikrobiológia

9. laboratórna medicína

10. neurochirurgia

11. neurológia

12. nukleárna medicína

13. oftalmológia

14. ortopédia

15. otorinolaryngológia

16. patologická anatómia

17. pracovné lekárstvo

18. pediatria

19. psychiatria

20. rádiológia

21. radiačná onkológia

22. urológia

23. vnútorné lekárstvo

24. všeobecné lekárstvo

b) Nadstavbové špecializačné odbory

1. Anestéziológia a intenzívna medicína

a) intenzívna starostlivosť v pediatrii

b) algéziológia

2. Dermatovenerológia

3. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

a) akupunktúra

b) rehabilitácia detského veku

4. Gynekológia a pôrodníctvo

a) detská gynekológia

b) materno-fetálna medicína

c) gynekologická onkológia

d) klinická genetika

e) reprodukčná medicína

f) gynekologická sexuológia

g) ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

h) mamológia

Certifikované pracovné činnosti:

- gynekologická imunológia

- rehabilitácia v gynekológii

- gynekologická urológia

5. Hygiena a epidemiológia

a) epidemiológia

b) hygiena detí a mládeže

c) hygiena výživy

d) hygiena životného prostredia

e) mikrobiológia a biológia životného prostredia

f) ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

g) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

h) výchova k zdraviu

Certifikované pracovné činnosti:

- preventívna závodná zdravotná služba

- hodnotenie a kontrola zdravotných rizík populácie vo vzťahu k životnému prostrediu

6. Chirurgia

a) cievna chirurgia

b) detská chirurgia

c) hrudníková chirurgia

d) kardiochirurgia

e) maxilofaciálna chirurgia

f) plastická chirurgia

g) telovýchovné lekárstvo

h) úrazová chirurgia

Certifikovaná pracovná činnosť:

- chirurgická onkológia

7. Klinická biochémia

a) poruchy metabolizmu

8. Klinická mikrobiológia

a) klinická bakteriológia

b) klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia

c) klinická parazitológia

d) klinická virológia

e) mykológia

9. Laboratórna medicína

a) hematológia a transfúziológia

b) klinická imunológia a alergiológia

c) klinická genetika

10. Neurochirurgia

11. Neurológia

a) akupunktúra

b) algéziológia

c) detská neurológia

d) neuropsychiatria

Certifikované pracovné činnosti:

- neurorehabilitácia

- neurogeriatria

- neurologická onkológia

- neurorádiológia

12. Nukleárna medicína

13. Oftalmológia

a) detská oftalmológia

b) mikrochirurgia oka

14. Ortopédia

a) detská ortopédia

b) ortopedická protetika

c) telovýchovné lekárstvo

Certifikované pracovné činnosti:

- ultrazvuk v ortopédii

- reumoortopédia

15. Otorinolaryngológia

a) audiológia

b) detská otorinolaryngológia

c) foniatria

d) mikrochirurgia v otorinolaryngológii

16. Patologická anatómia

a) súdne lekárstvo

17. Pracovné lekárstvo

a) klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

b) fyziológia a psychológia práce

c) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

18. Pediatria

a) klinická a populačná pediatria

b) detská kardiológia

c) detská nefrológia

d) detská klinická imunológia a alergiológia

e) detská endokrinológia a diabetológia

f) detská pneumológia a ftizeológia

g) detská gastroenterológia, hepatológia a výživa

h) intenzívna medicína v pediatrii

i) detská reumatológia

j) detská hematológia a transfúziológia

k) neonatológia

l) dorastové lekárstvo

m) detská infektológia

n) detská psychiatria

o) detská onkológia

p) klinická genetika

q) telovýchovné lekárstvo

r) detská neurológia

s) klinická farmakológia

Certifikované pracovné činnosti:

- primárna starostlivosť v pediatrii

- farmakoekonomika

- terapeutické monitorovanie liečiv

- klinické skúšanie liekov

- tropická medicína

- chemoterapia

19. Psychiatria

a) psychiatria pre dospelých

b) detská psychiatria

c) drogové závislosti

d) gerontopsychiatria

e) neuropsychiatria

f) psychiatrická sexuológia

Certifikovaná pracovná činnosť:

- psychoterapia

20. Rádiológia

21. Radiačná onkológia

Certifikovaná pracovná činnosť:

- chemoterapia

22. Urológia

a) andrológia

b) detská urológia

Certifikované pracovné činnosti:

- intervenčná ultrasonografia

- urologická onkológia

23. Vnútorné lekárstvo

a) angiológia

b) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

c) endokrinológia

d) funkčná diagnostika

e) gastroenterológia

f) hepatológia

g) geriatria

h) hematológia a transfúziológia

i) infektológia

j) kardiológia

k) klinická farmakológia

l) klinická biochémia

m) klinická imunológia a alergiológia

n) klinická mikrobiológia

o) lekárska genetika

p) nefrológia

q) onkológia vo vnútornom lekárstve

r) klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

s) reumatológia

t) telovýchovné lekárstvo

u) pneumológia a ftizeológia

Certifikované pracovné činnosti:

- tropická medicína

- farmakoekonomika

- terapeutické monitorovanie liečiv

- klinické skúšanie liekov

- chemoterapia

24. Všeobecné lekárstvo

a) geriatria

b) preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

c) infektológia

d) telovýchovné lekárstvo

Certifikované pracovné činnosti:

- závodná zdravotná služba

- ultrasonografia abdominálna

- tropické lekárstvo

25. Spoločné nadstavbové špecializačné odbory

a) posudkové lekárstvo

b) revízne lekárstvo

c) epidemiológia

d) letecké lekárstvo

e) psychosomatická a behaviorálna medicína

f) urgentná medicína

g) medicínska informatika

h) vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

i) vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii

j) vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike

k) vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

l) vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

m) vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

n) hygiena zdravých životných podmienok

o) hygiena zdravých pracovných podmienok

p) hygiena zdravej výživy

q) hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže

r) vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii

s) vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

t) vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia

u) vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

v) klinická fyzika

Spoločné certifikované pracovné činnosti:

- ultrazvukové vyšetrovacie metódy

- akupunktúra

B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR

a) Základný špecializačný odbor

1. stomatológia

b) Nadstavbové špecializačné odbory

a) čeľustná ortopédia

b) maxilofaciálna chirurgia

c) detská stomatológia

Certifikované pracovné činnosti:

- dentoalveolárna chirurgia

- mukogingvinálna chirurgia

- ochorenia slizníc dutiny ústnej

C. KATEGÓRIA FARMACEUT

a) Základné špecializačné odbory

1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov

2. farmaceutická technológia

3. lekárenstvo

b) Nadstavbové špecializačné odbory

1. Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov

a) biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv

b) toxikologická analytika liekov a xenobiotík

c) hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov

d) kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov

e) farmakoekonomika

Certifikované pracovné činnosti:

- laboratórna diagnostika návykových psychoaktívnych látok a liekov

- biologické skúšanie liekov

- mikrobiologické skúšanie liekov

2. Farmaceutická technológia

a) technológia rádiofarmák

b) technológia prírodných a biologických liekov

c) technológia liekových foriem

d) farmakoekonomika

3. Lekárenstvo

a) galenická farmácia

b) klinická farmácia

c) lekárenská kontrola liečiv

d) revízne lekárenstvo

e) veterinárne lieky

f) farmakoekonomika

Certifikované pracovné činnosti:

- príprava cytostatík

- príprava roztokov na parenterálnu výživu

- farmakoepidemiológia

- klinická farmakokinetika

- klinické skúšanie produktov a liekov

- zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

- diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT, ASISTENT A TECHNIK

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu

1. revízne ošetrovateľstvo

2. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci

3. psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo

4. psychoterapia

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalár-

skom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu

1. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

2. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

3. ošetrovateľská starostlivosť v komunite

4. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

6. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

7. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

8. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

9. inštrumentovanie v operačnej sále vo vybraných chirurgických odboroch (neurochirurgia, kardiochirurgia, pediatrická chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, mikrochirurgia oka a ďalšie)

10. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

11. výchova k zdraviu

12. sociálna starostlivosť

13. zdravotnícka informatika

14. výskum v ošetrovateľstve

Spoločné certifikované pracovné činnosti:

1. ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti

2. organizácia a techniky v tkanivových bankách

3. starostlivosť o drogovo závislých

4. kalmetizácia

5. audiometria

6. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

7. endoskopické vyšetrovacie metódy

8. kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy

9. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania

1. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite

2. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

3. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

4. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

5. výchova k zdraviu

6. sociálna starostlivosť

7. zdravotnícka informatika

8. výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve

Spoločné certifikované pracovné činnosti:

1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia

2. psychofyzická príprava na pôrod

3. ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve

4. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

5. endoskopické vyšetrovacie metódy

6. kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy

7. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

C. KATEGÓRIA LABORANT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy

1. laboratórna medicína

2. zdravotnícka informatika

Certifikované pracovné činnosti:

- hematológia a transfúziológia

- klinická imunológia a alergiológia

- lekárska genetika

b) Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant

1. zdravotnícka informatika

c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant

1. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene

3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

4. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

5. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii

7. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

8. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

9. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

10. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

d) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický laborant

1. farmaceutická kontrola

2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík

3. lekárenstvo

4. technológia prípravy liekov

5. zdravotnícke pomôcky

D. KATEGÓRIA ASISTENT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo

1. epidemiológia

2. zdravie pri práci

3. hygiena výživy

4. hygiena životného prostredia

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

6. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

7. hygiena detí a mládeže

8. výchova k zdraviu

9. zdravotnícka informatika

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

1. hygiena výživy

2. hygiena životného prostredia

3. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

4. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

5. hygiena detí a mládeže

6. výchova k zdraviu

7. zdravotnícka informatika

8. epidemiológia

c) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut

1. liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

2. ergoterapia

3. zdravotnícka informatika

Certifikovaná pracovná činnosť:

- nové rehabilitačné metódy

d) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent

1. špeciálna rádiológia

2. nukleárna medicína

3. radiačná onkológia

4. rádiofyzika

5. zdravotnícka informatika

e) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár

1. dispečing záchrannej služby

2. špecializovaná urgentná starostlivosť

3. zdravotnícka informatika

f) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy

1. klinická výživa

2. hygiena výživy

3. zdravotnícka informatika

g) Špecializačný odbor po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky asistent

1. asistencia v klinickej psychológii

E. KATEGÓRIA TECHNIK

Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik

1. zdravotnícka informatika

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania

1. klinická logopédia

2. klinická psychológia

3. liečebná pedagogika

4. špeciálna pedagogika

5. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii

7. vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike

8. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

9. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

10. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

11. hygiena zdravých životných podmienok

12. hygiena zdravých pracovných podmienok

13. hygiena zdravej výživy

14. hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže

15. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii

16. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

17. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia

18. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

19. klinická fyzika

20. zdravotnícka informatika

21. farmaceutické technologické postupy

22. zabezpečovanie kvality liekov

Certifikované pracovné činnosti k špecializačným odborom 1 až 4:

- drogové závislosti

- psychoterapia

- afáziológia

b) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania

1. vyšetrovacie metódy v biochémii

2. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii

3. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene

4. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRII INÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK V ZDRAVOTNÍCTVE

a) Špecializačný odbor po získaní vysokoškolského vzdelania

1. zdravotnícka informatika

Certifikovaná pracovná činnosť:

- sociológia zdravia

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

1. laboratórne vyšetrovacie metódy vo fyzikálnych a chemických analýzach

2. zdravotnícka informatika

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY URČENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

a) kategória lekár a kategória zubný lekár:

- zdravotnícky manažment a financovanie

- sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

- organizácia vojenského zdravotníctva

b) kategória farmaceut:

- sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

c) kategória sestra

po získaní vysokoškolského magisterského vzdelania:

- zdravotnícky manažment a financovanie

- sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania:

- manažment v ošetrovateľstve

d) kategórie laborant, asistent, technik

po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania:

- manažment v príslušnom odbore

e) kategória iný zdravotnícky pracovník

po získaní vysokoškolského vzdelania:

- manažment v príslušnom odbore

- zdravotnícky manažment a financovanie

Spoločný nadstavbový odbor pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním:

- verejné zdravotníctvo

Spoločné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním:

- verejné zdravotníctvo Master of Public Health

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z.

ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

I. Sústavné vzdelávanie prebieha v päťročných cykloch.

II. Zložky sústavného vzdelávania sú:

1. samostatné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore (nemerateľná zložka),

2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore,

3. kurzy, prípadne školiace miesta organizované akadémiou, ktoré sú povinné aspoň raz za jeden cyklus,

4. odborno-vedecké podujatia organizované v spolupráci s akadémiou,

5. odborné stáže na akreditovaných pracoviskách,

6. odborno-vedecké podujatia,

a) ktoré majú regionálny charakter, vrátane pracovných schôdzí organizovaných v menších funkčných celkoch (napr. nemocnica s poliklinikou a pod.),

b) ktoré majú nadregionálny charakter (Hálkove dni, Kostlivého dni, Reimanove dni a pod.),

c) ktoré organizujú lekárske fakulty, farmaceutická fakulta, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, komory,

d) medzinárodné odborno-vedecké aktivity,

7. prednášková činnosť vrátane pedagogickej činnosti pracovníkov akadémie,

8. publikačná činnosť,

9. vedeckovýskumná činnosť.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.

2) § 74a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

3) § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 85 Zákonníka práce.

6) Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení neskorších predpisov.

7) § 154 Zákonníka práce.

8) § 140 Zákonníka práce.

9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov.

10) § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

12) § 54 ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.