Nález č. 1/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2002
Platnosť od 10.01.2002
Účinnosť od 10.01.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené