Opatrenie č. 584/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c25/2002 Z. z.)

Čiastka 227/2001
Platnosť od 29.12.2001 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do30.06.2002
Zrušený 324/2002 Z. z. (nepriamo)

584

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2001,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia č. 159/1995 Z. z., opatrenia č. 212/1996 Z. z., opatrenia č. 367/1996 Z. z. a opatrenia č. 41/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Výška dennej sadzby stravného v cudzej mene sa pre tieto krajiny ustanovuje takto:

KrajinaMenový kódMenaVýška stravného
BelgickoEUReuro37.18
Bosna a HercegovinaEUReuro23,00
BurkinaEUReuro22,87
FínskoEUReuro30,27
FrancúzskoEUReuro42,69
GabonEUReuro30,49
GréckoEUReuro33,62
GuadeloupeEUReuro18,29
HolandskoEUReuro42,20
ChorvátskoEUReuro25,56
ÍrskoEUReuro25,39
JuhosláviaEUReuro25,56
KamerunEUReuro22,87
LuxemburskoEUReuro29,75
MacedónskoEUReuro23,00
NemeckoEUReuro28,12
Pobrežie SlonovinyEUReuro27,44
Portugalsko a AzoryEUReuro33,62
RakúskoEUReuro29,07
SlovinskoEUReuro28,12
Španielsko a Kanárske ostrovyEUReuro27,05
TalianskoEUReuro33,57
TogoEUReuro22,11

(2) Od 1. januára 2002 sa na výšku stravného pre krajiny uvedené v odseku 1 nevzťahuje § 1.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené