Zákon č. 561/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 595/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 220/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2004
Literatúra 3
Redakčná poznámka

okrem čl. I šesťdesiateho prvého, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého a šesťdesiateho siedmeho až sedemdesiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 595/2003 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.01.2002 - 31.12.2002

Všetky časové verzie

01.01.2002

Pôvodný predpis

23.12.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené