Zákon č. 561/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 595/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 220/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2004
Literatúra 3
Redakčná poznámka

okrem čl. I šesťdesiateho prvého, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého a šesťdesiateho siedmeho až sedemdesiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

561

ZÁKON

zo 4. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona č. 397/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Centrálny informačný systém pozostáva z technického vybavenia a programového vybavenia slúžiaceho na elektronické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie, vyhľadávanie a prenos dát súvisiacich s notárskou činnosťou. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre, ktorých vedenie je komore zverené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2a) Do Centrálneho informačného systému má prístup každý notár a iné osoby, ak to ustanoví osobitný predpis. Komore za prístup do Centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. Maximálnu výšku odmeny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad § 48 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 561/2001 Z. z.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

2. V § 30 ods. 4 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „a sadzobník odmien a náhrad výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému,“.

3. V štvrtej časti sa za štvrtý diel vkladá nový piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„PIATY DIEL

NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE

§ 73a

(1) Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.

(2) Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

§ 73b

(1) Pri zápise do registra určených právnických osôb postupuje notár podľa osobitného predpisu.2a)

(2) O vykonaní zápisu vydá notár žiadateľovi osvedčenie (§ 64).“.

V štvrtej časti sa doterajší piaty diel označuje ako šiesty diel.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I šesťdesiateho prvého, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého a šesťdesiateho siedmeho až sedemdesiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.