Zákon č. 303/2001 Z. z.Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

(v znení č. 335/2007 Z. z., 204/2011 Z. z.)

Čiastka 125/2001
Platnosť od 27.07.2001 do30.06.2015
Účinnosť od 01.07.2011 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.
Literatúra 13
Rozhodnutia súdov 14
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené