Vyhláška č. 283/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Čiastka 118/2001
Platnosť od 19.07.2001 do14.10.2013
Účinnosť od 15.06.2010 do14.10.2013
Zrušený 310/2013 Z. z.
Rozhodnutia súdov 5
Redakčná poznámka

okrem § 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2001

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o obsahu programov odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu okresu, programu pôvodcu odpadu, programu držiteľa polychlórovaných bifenylov a programu obce,

b) obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ale aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,

c) podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,

d) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov uchovávajú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity, podrobnosti o obsahu žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

PRVÁ ČASŤ

PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 2

Obsah programu

(1) Program sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

(2) Program obsahuje

a) základné údaje,

b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,

c) záväznú časť,

d) smernú časť,

e) rozpočet odpadového hospodárstva,

f) vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

(3) Program kraja a program okresu sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 1.

(4) Program pôvodcu odpadu a program obce sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2.

(5) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2a.

§ 3

Základné údaje

(1) Základné údaje programu kraja a programu okresu obsahujú identifikačné údaje o orgáne, ktorý program vydáva, a základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva.

(2) Základné údaje programu pôvodcu odpadu a základné údaje programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahujú identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu alebo o držiteľovi polychlórovaných bifenylov a charakteristiku jeho činnosti.

(3) Základné údaje programu obce obsahujú identifikačné údaje o obci a údaje o rozlohe obce a o počte jej obyvateľov.

§ 4

Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva

(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja a okresu obsahuje údaje o množstve odpadov za určené obdobie, o prevádzkovaných zariadeniach na zhodnocovanie odpadov, o prevádzkovaných zariadeniach na zneškodňovanie odpadov s osobitným vyčlenením skládok odpadov a o prevádzkovaných zariadeniach na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a údaje o preprave odpadov.

(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu a obce obsahuje údaje o množstve odpadov za určené obdobie a údaje o používaných zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a o používaných zariadeniach na zneškodňovanie odpadov. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na program držiteľa polychlórovaných bifenylov.

§ 5

Záväzná časť programu

(1) Záväzná časť programu kraja a programu okresu obsahuje

a) údaje o prúdoch odpadov v členení na tieto komodity:

1. opotrebované batérie a akumulátory,

2. odpadové oleje,

3. opotrebované pneumatiky,

4. odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

5. elektronický šrot,

6. odpady z polyetyléntereftalátu,

7. odpady z polyetylénu,

8. odpady z polypropylénu,

9. odpady z polystyrénu,

10. odpady z polyvinylchloridu,

11. odpady zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti,

12. odpady z papiera,

13. odpady zo skla,

14. staré vozidlá,

15. polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"),

b) údaje o biologicky rozložiteľných odpadoch,

c) organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov,

d) opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov takto:

1. do 9 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 75 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

2. do 12 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

3. do 19 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

e) údaje o kontaminovaných zariadeniach a o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

(2) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu a programu obce obsahuje

a) údaje o predpokladanom vzniku odpadov a podiele ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom a cieľovom roku programu v členení na komodity podľa odseku 1 písm. a) a b),

b) organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov, ak ich pôvodca odpadov produkuje ročne viac ako 500 kg, a opatrenia na obmedzenie vzniku ostatných odpadov, ak ich pôvodca produkuje viac ako 10 ton za kalendárny rok,

c) opatrenia podľa odseku 1 písm. c).

(3) Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje

a) údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých polychlórovaných bifenyloch,

b) opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a termín, do ktorého sa vykonajú,

c) údaje o životnosti transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,

d) koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia,

e) opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie.

§ 6

Smerná časť programu

Smerná časť programu obsahuje údaje o zámeroch na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zariadení na zneškodňovanie odpadov, zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi.

§ 7

Rozpočet odpadového hospodárstva

Rozpočet odpadového hospodárstva obsahuje

a) prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie s údajmi o vynaložených nákladoch a zdrojoch, z ktorých boli pokryté,

b) rozpočet na plánované obdobie s údajmi o celkových plánovaných nákladoch v členení na náklady na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení a na inú činnosť pri nakladaní s odpadmi a o zdrojoch na pokrytie nákladov.

DRUHÁ ČASŤ

VEDENIE EVIDENCIÍ

§ 8

Základné ustanovenia

(1) Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)

(2) Evidencie možno viesť v písomnej forme alebo v elektronickej forme.

(3) Hlásenia na základe evidencie sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 4, 6 až 9 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

§ 9

Evidencia odpadov

(1) Evidencia odpadov2) sa pre všetky kategórie odpadov vedie podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3, bez obmedzenia množstva; evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.3)

(2) Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa Katalógu odpadov. Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.

(3) Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka.

(4) Držiteľ odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov.

§ 10

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

(1) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním4) podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 5, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

(2) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu a Recyklačnému fondu5) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Okrem hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, aj hlásenie o vzniku a nakladaní s

a) opotrebovanými batériami a akumulátormi a opotrebovanými batériami a akumulátormi zo zariadení, do ktorých sú batérie a akumulátory zabudovávané,

b) odpadovými olejmi,

c) opotrebovanými pneumatikami,

d) odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

e) elektronickým šrotom,

f) odpadmi z polyetyléntereftalátu,

g) odpadmi z polyetylénu,

h) odpadmi z polypropylénu,

i) odpadmi z polystyrénu,

j) odpadmi z polyvinylchloridu,

k) odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti,

l) odpadmi z papiera,

m) odpadmi zo skla,

n) starými vozidlami.

(4) Hlásenie podľa odseku 3 sa zasiela príslušnému úradu a Recyklačnému fondu5) do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.

(5) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uchováva držiteľ odpadu v písomnej forme päť rokov.

§ 11

Evidenčný list skládky odpadov a evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

(1) Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6.

(2) Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.

(3) Evidenčný list skládky odpadov, evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vypĺňajú za obdobie kalendárneho roka a zasielajú sa príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho roka.

(4) Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov počas 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

(5) Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva prevádzkovateľ zariadenia po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jej skončení.

§ 12

Evidencia o prepravovaných nebezpečných odpadoch

(1) Evidencia o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečných odpadov6) (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Sprievodný list je neoddeliteľnou súčasťou prepravných dokladov vedených podľa osobitných predpisov.7)

(3) Odosielateľ odpadu a príjemca odpadu uchovávajú sprievodný list päť rokov.

(4) Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch8) podáva odosielateľ odpadu a príjemca odpadu na kópii sprievodného listu. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 13

Evidencia a hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu

(1) Evidenciu o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu určených výrobkov9) vedie výrobca a dovozca priebežne.

(2) Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu podáva výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, štvrťročne príslušnému úradu a Recyklačnému fondu10) do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(3) Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu uchováva v písomnej forme výrobca a dovozca päť rokov.

§ 14

Zoznam registrovaných osôb

Zoznam registrovaných osôb11) obsahuje

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt12) (ďalej len „osobné údaje“) registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,13) aj jeho osobné údaje; osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,

d) obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,

e) identifikačné číslo (IČO),

f) činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.

§ 15

Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov

(1) Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov14) obsahuje

a) osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,

b) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorej sa odpad preberá; obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,

c) druh prevzatého alebo vykúpeného odpadu,

d) množstvo prevzatého alebo vykúpeného odpadu.

(2) Evidenciu o zbere vrátane výkupu farebných kovov uchováva zberateľ odpadu päť rokov.

TRETIA ČASŤ

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

§ 16

Označovanie batérií a akumulátorov

(1) Batérie a akumulátory15) sa označujú

a) jedným zo symbolov zákazu zmiešavania s odpadom z domácností, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 10,

b) symbolom upozorňujúcim na obsah ťažkých kovov, ktorý pozostáva z chemickej značky príslušného kovu (ortuť – Hg, kadmium – Cd, olovo – Pb) a z údaja o jeho obsahu podľa typu batérie alebo akumulátora.

(2) Symbol podľa odseku 1 písm. a) musí zaberať najmenej 3 % plochy najväčšej strany batérie alebo akumulátora a jeho veľkosť je najviac 5 cm x 5 cm.

(3) Na cylindrických článkoch musí symbol podľa odseku 1 písm. a) zaberať najmenej 3 % polovice plochy batérie alebo akumulátora a jeho veľkosť je najviac 5 cm x 5 cm.

(4) Ak by mal byť symbol podľa odseku 2 menší ako 0,5 cm x 0,5 cm, zobrazí sa na obale batérie alebo akumulátora a jeho veľkosť je 1 cm x 1 cm.

(5) Symbol podľa odseku 1 písm. b) musí byť umiestnený pod symbolom podľa odseku 1 písm. a) a musí pokrývať plochu veľkosti najmenej jednej štvrtiny veľkosti symbolu podľa odseku 2.

(6) Symboly sa musia vyznačiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NAKLADANIE S ODPADMI

PRVÁ HLAVA

PODROBNOSTI O NAKLADANÍ S ODPADMI

§ 17

Úprava odpadov

(1) Úprava odpadov vrátane ich triedenia je fyzikálny, chemický alebo biologický proces, ktorým sa menia vlastnosti odpadov s cieľom zmenšiť ich objem alebo zredukovať nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s nimi alebo zlepšiť možnosti ich zhodnotenia.

(2) Odpady s vysokým podielom organickej hmoty, najmä rastlinné odpady, exkrementy zvierat, biologické kaly z čistiarní odpadových vôd, zložky komunálneho odpadu s vysokým podielom organickej hmoty a iné im podobné odpady sa upravujú najprv biologicky.

(3) Pri úprave odpadu spevňovaním sa odpad spevňuje anorganickým alebo organickým pojivom tak, aby sa zabránilo úniku škodlivín do prostredia.

§ 18

Zhodnocovanie odpadov

(1) Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako

a) materiálové zhodnocovanie,

b) energetické zhodnocovanie.

(2) Materiálové zhodnocovanie je využívanie odpadu ako druhotnej suroviny na výrobu využiteľného produktu

a) spätným získavaním, a to oddelením časti odpadu vhodnej na ďalšie priame využitie,

b) regeneráciou, a to obnovením pôvodných úžitkových vlastností materiálu tak, aby bol použiteľný na pôvodný účel,

c) recykláciou, a to vrátením odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje.

(3) Materiálové zhodnocovanie odpadu je aj využívanie akejkoľvek časti odpadu.

(4) Energetické zhodnocovanie je využívanie odpadu na výrobu energie.

§ 19

Analytická kontrola nebezpečných odpadov

(1) Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov, vypracovaný podľa vzoru a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 11.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne prvej dodávky odpadu do zariadenia a zvlášť opakovanej dodávky odpadu do zariadenia, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.

(3) Prvá dodávka odpadu do zariadenia je prvé dodanie určitého druhu odpadu na ďalšie nakladanie s ním.

(4) Opakovaná dodávka odpadu do zariadenia je opakované dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním.

(5) Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom (svetelné zdroje, akumulátory a pod.), považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.

(6) Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženej analytickej kontrole odpadu.

(7) Analytickú kontrolu odpadu a určenie nebezpečných vlastností odpadu vykonávajú osoby ustanovené podľa osobitného predpisu.16)

§ 19a

Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi

S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.

§ 19b

Technické požiadavky na nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.

§ 19c

Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania

Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo vstrekuje, sú uvedené v prílohe č. 11a.

DRUHÁ HLAVA

POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI

§ 20

Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä

a) názov zariadenia,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,

c) prevádzkový čas zariadenia,

d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,

e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

(2) Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia sa označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

§ 21

Technológia nakladania s nebezpečnými odpadmi

Prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh17) je možné, len ak je táto technológia environmentálne vhodná a predstavuje z technického a ekonomického hľadiska najlepšiu dostupnú technológiu, ktorá bola overená v poloprevádzkových alebo v prevádzkových podmienkach.

§ 22

Zhromažďovanie odpadov

(1) Priestory na zhromažďovanie odpadov sa navrhujú, budujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.

(2) Sklad odpadov je priestor alebo objekt určený na skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením, umožňujúci ich kontrolu a zabezpečujúci ochranu životného prostredia.

(3) Na skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.

(4) Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.

(5) Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia

a) byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napr. odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,

b) zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch),

c) byť odolné proti mechanickému poškodeniu,

d) byť odolné proti chemickým vplyvom,

e) zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.18)

(6) Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky a výrobky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.19)

TRETIA HLAVA

SKLÁDKA ODPADOV

§ 23

Základné ustanovenia

(1) Podzemné uloženie odpadov je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.

(2) Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov alebo zostáva zadržaná v skládke odpadov.

(3) Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu uloženého na skládke odpadov.

(4) Výluh odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích testoch za ustanovených podmienok.20)

(5) Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod.

(6) Kvapalné odpady sú akékoľvek odpady v kvapalnej forme okrem kalov.

§ 24

Výber lokality na skládku odpadov

Pri výbere lokality na skládku odpadov sa zohľadňujú najmä tieto kritériá:

a) bezpečná vzdialenosť21) hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov,

b) geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti,

c) ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti,

d) únosné zaťaženie územia,22)

e) možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,

f) záverečné stanovisko23) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania23a) z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.

§ 25

Triedy skládok odpadov

(1) Skládky odpadov sa členia na tieto triedy:

a) skládky odpadov na inertný odpad,

b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

c) skládky odpadov na nebezpečný odpad.

(2) Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise.23b)

(3) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpad, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť.24)

§ 26

Požiadavky na tesnenie skládky odpadov

(1) Skládka odpadov sa musí utesniť tak, aby sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.

(2) Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra hrúbky a s koeficientom filtrácie podľa týchto požiadaviek:

a) skládky odpadov na inertný odpad:

kf ≤ 1,0 . 10-7 m.s-1, hrúbka ≥ 1 m,

b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

kf ≤ 1,0 . 10-9 m.s-1, hrúbka ≥ 1m,

c) skládky odpadov na nebezpečný odpad:

kf ≤ 1,0 . 10-9 m.s-1, hrúbka ≥ 5 m.

(3) Ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 2, umelo sa doplní. Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) musí mať hrúbku najmenej 0,5 m s koeficientom filtrácie pre skládky odpadov na nebezpečný odpad kf ≤ 1,0 . 10-10 m.s-1, pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kf ≤ 1,0 . 10-9 m.s-1 a pre skládky odpadov na inertný odpad kf ≤ 1,0 . 10-7 m.s-1. Geologická bariéra alebo umelo doplnená geologická bariéra skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 2,5 mm pre skládky odpadov na nebezpečný odpad a s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.

(4) Umelá minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, aby vplyvom skládkovania nedochádzalo k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a aby bola schopná prispôsobovať sa deformácii podložia; ukladá sa v dvoch vrstvách po 0,25 m.

(5) Ak ide o zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva, zisťujú sa tieto charakteristiky materiálu: zrnitosť, vlhkosť, konzistenčné medze a odvodené hodnoty, nasiakavosť, organické podiely, obsah vápnika, ílovité minerály, hustota podľa Proctora, koeficient filtrácie, modul tuhosti a pevnosť v šmyku.

(6) Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií.

§ 27

Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

(1) Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesakového režimu zabezpečujúce najmä

a) kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov,

b) zabránenie prieniku povrchových a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov,

c) odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,

d) čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do kanalizácie alebo recipientu,25) prípadne odvoz priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

(2) Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m; skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky musia mať hrúbku drenážnej vrstvy najmenej 0,3 m. Ako materiál na vybudovanie drenážnej vrstvy sa používa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor s priemerom najmenej 12 mm. Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.

(3) Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím.

(4) Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže (priečny spád) najmenej 2 %.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.

(6) Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém.

(7) Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.

(8) Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

§ 28

Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

(1) Na skládke odpadov musí byť vybudovaná

a) informačná tabuľa,

b) príjazdová komunikácia26) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,

c) oplotenie a uzamykateľná brána,

d) váha okrem prípadu uvedeného v odseku 4,

e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením,

f) protipožiarne zariadenie,27)

g) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,

h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín okrem skládky odpadov na inertný odpad,

i) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,

j) monitorovací systém podzemných vôd okrem skládky odpadov na inertný odpad,

k) monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,

l) odvodňovací systém pre povrchové vody,

m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,

n) ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.

(2) Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku odpadov. Brána musí byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknutá. Systém kontroly a prístupu na skládku odpadov musí obsahovať opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky odpadov.

(3) Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, musí sa zabezpečiť, aby geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky bolo dostatočne stabilné a aby nedochádzalo k sadaniu, ktoré by mohlo poškodiť umelé tesnenie.

(4) Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.

ŠTVRTÁ HLAVA

PODROBNOSTI O PREVÁDZKOVANÍ ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI

§ 29

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia

a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

c) údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa § 19 (protokol z analytickej kontroly odpadov).

(2) Pri výkupe odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, sa postup podľa odseku 1 neuplatňuje.

(3) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa

a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,

b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,

c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.

e) zaeviduje prevzatý odpad.

(4) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.

(5) Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov28) poskytne držiteľ odpadu aj

a) údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia (napr. výsledky spaľovacej skúšky),

b) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o obsahu významných škodlivín z hľadiska emisií znečisťujúcich látok29) do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.

§ 30

Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.30)

(2) Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.

(3) K prevádzkovej dokumentácii o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie patrí

a) technologický reglement,

b) prevádzkový poriadok,

c) prevádzkový denník,

d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

(4) Technologický reglement obsahuje najmä

a) základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,

b) opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách a podmienky technologického procesu, najmä čas, teplota, tlak a koncentrácie,

c) spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a energií,

d) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov (odpady, pomocné látky, prísady, zloženie),

e) údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,

f) postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,

g) spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu (analytickými metódami a meracími zariadeniami),

h) prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,

i) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,

j) zoznam strojov a zariadení,

k) prehľad technickej dokumentácie strojov,

l) určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.

(5) Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.

(6) Technologický reglement musí byť uložený na prístupnom mieste zariadenia.

(7) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje najmä

a) názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,

b) údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,

c) technický opis zariadenia,

d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,

e) podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia,

f) povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,

i) rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov,

j) aj určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov, ak ide o skládku odpadov,

k) spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob plnenia povinnosti podľa § 30 ods. 3 písm. c).

(8) V prípade zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.

(9) Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o

a) menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,

b) množstve a druhoch odpadov prijatých denne na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,

c) množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov,

d) neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,

e) nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,

f) odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,

g) technickom stave zariadenia,

h) prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,

i) časovom využití zariadenia,

j) prípadnom odstavení zariadenia,

k) vykonaných údržbách a opravách zariadenia,

l) vykonaných kontrolách,

m) dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,

n) umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

(10) Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

§ 31

Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na odpady

a) tuhé,

b) pastovité,

c) kvapalné,

d) s obsahom halogénových zlúčenín.

(2) Zvyšok po spaľovaní znamená každý kvapalný alebo tuhý materiál vrátane popola, škváry, popolčeka a kotlového prachu, kalu z čistenia odpadových vôd, použitých katalyzátorov a použitého aktívneho uhlia, ktorý je odpadom podľa zákona a vzniká pri procese spaľovania a spoluspaľovania a pri čistení spalín a odpadových vôd v zariadení na spaľovanie odpadov alebo spoluspaľovanie odpadov.

(3) Proces spaľovania sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov po spaľovaní a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky zo spaľovania sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do prostredia, napr. v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.

Prevádzka skládky odpadov

§ 32

Prevádzkovanie skládky odpadov

(1) Pri prevádzke skládky odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného

a) emisiami zápachu a prachu,

b) vetrom odviatymi odpadmi,

c) hlukom a dopravou,

d) vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi,

e) tvorbou aerosolu,

f) požiarmi.

(2) Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.

(3) Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.

(4) Na skládke odpadov na inertný odpad možno skládkovať iba inertný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.30a).

(5) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len

a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,30b)

b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 11b; nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný, pričom metódy analýz a skúšok odpadov sú uvedené v prílohe č. 11c.

c) komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

(6) Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností31) podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.31a)

(7) Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy, ak jeho úprava nie je technicky možná.

(8) Pri ukladaní na skládku odpadov sa

a) odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,

b) odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak,

c) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m,

d) v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov,

e) objemný odpad pred uložením upraví drvením,

f) komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

(9) Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

(10) Odpady uvedené v odseku 5 písm. b) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.

§ 33

Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení

(1) Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.

(2) Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania monitorovacích sond podzemných vôd upustiť, avšak takéto skládky odpadov musia byť jedenkrát ročne monitorované geofyzikálnymi metódami.

(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.

(4) Podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 13.

§ 34

Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov

(1) Pri uzatváraní skládky odpadov sa musí vybudovať povrchové tesnenie, ktoré musí obsahovať

a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,

c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov,

d) drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, alebo jej náhradu podľa § 27 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,

e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.

(2) Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov32) sa považuje skládka odpadov za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

(3) Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie má byť skončené podľa § 81 ods. 5 zákona,

a) povrch skládky odpadov musí byť uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov,

b) musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov,

c) tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov,

d) musí sa rekultivovať skládka odpadov tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo,

e) pri rekultivácii sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov,

f) na monitorovanie skládky odpadov sa vzťahuje § 33 ods. 4.

§ 35

Spoločné ustanovenia

Ustanovenia § 23 až 28 a § 32 až 34 sa nevzťahujú na

a) aplikáciu kalov vrátane čistiarenských kalov, dnových sedimentov a podobných látok na pôdu na účel zúrodňovania,

b) použitie inertných odpadov vhodných na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach na iný ako inertný odpad,

c) ukladanie dnových sedimentov, ktoré neboli klasifikované ako nebezpečné odpady, pozdĺž malých vodných tokov, z ktorých boli vyťažené.

PIATA ČASŤ

PODROBNOSTI O OBSAHU ŽIADOSTÍ O VYDANIE ROZHODNUTIA A VYJADRENIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 36

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na niektoré prípady nakladania s odpadmi

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov33) okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov34) a žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov35) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahujú

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

e) zoznam vykonávaných činností,37)

f) opis technologického postupu nakladania s odpadmi,

g) technické údaje o zariadení,

h) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

i) opatrenia pre prípad havárie,

j) dátum začatia prevádzky,

k) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.

§ 37

Žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov

Žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zneškodňovanie odpadov a žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zber odpadov38) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 36 písm. a) až d), f), h) a i) obsahujú

a) kópiu súhlasu, na základe ktorého sa zariadenie prevádzkuje v súčasnosti,

b) predmet zmeny,

c) technické údaje o zariadení po vykonaní zmeny,

d) dátum začatia prevádzky po vykonaní zmeny.

§ 38

Žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku

Žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov39) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 36 písm. a), b) a j) obsahujú aj návrh prevádzkového poriadku.

§ 39

Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením

Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením40) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 36 písm. a), c), e) až j) obsahujú aj spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky a materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov.

§ 40

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov33) okrem náležitostí podľa zákona a podľa § 36 písm. a) a b) obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,

b) zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,

c) navrhovanú kapacitu skládky odpadov,

d) charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,

e) navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,

f) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,

g) projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,

h) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje,

i) preukázanie zriadenia osobitného účtu41) na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov po jej uzavretí,

j) preukázanie poistenia skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.

§ 41

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi42) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

c) spôsob prepravy nebezpečných odpadov,

d) jednotlivé spôsoby úpravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich materiálovú bilanciu,

e) preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,

f) zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) určenie miesta nakladania s odpadmi.

(2) Žiadosť o predĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi43) obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,

c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,

d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy,

e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na základe ktorého sa s odpadmi nakladá v súčasnosti.

§ 42

Žiadosť o súhlas na prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Žiadosť o súhlas na prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh17) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje

a) opis novej technológie,

b) materiálovú schému procesu a energetickú schému procesu,

c) druhy odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

d) dodávateľa novej technológie,

e) referencie,

f) preukázanie spôsobu, akým bola nová technológia overená.

§ 43

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia

(1) Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia44) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) druh a kategóriu odpadu,

c) opis spôsobu nakladania s odpadom,

d) zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží

a) zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu,

b) opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady.

§ 44

Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, žiadosť o súhlas na vykonanie rekultivácie skládky odpadov a žiadosť o súhlas na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí45) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahujú

a) vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,

b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov (monitorovania).

§ 45

Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel

(1) Žiadosť o súhlas na zber starých vozidiel40) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na zber starých vozidiel,

c) spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy do zariadenia na spracovanie starých vozidiel,

d) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

e) opatrenia pre prípad havárie,

f) dátum začatia prevádzky,

g) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel alebo kópia súhlasu na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.

(3) Žiadosť o súhlas na spracovanie starých vozidiel40) okrem náležitostí podľa § 36 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania starých vozidiel.

§ 45a

Žiadosť o súhlas na dekontamináciu

Žiadosť o súhlas na dekontamináciu47) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) určenie miesta dekontaminácie,

c) opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,

d) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,

e) opatrenia pre prípad havárie.

§ 45b

Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení

Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a žiadosť o súhlas na zneškodňovanie kontaminovaných zariadení48) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 37 písm. a) a c) až h) obsahujú aj typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.

§ 45c

Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého49) niektorou z vybraných činností podľa zákona50) okrem náležitostí uvedených v § 41 obsahuje aj

a) charakteristiky a zloženie látok: celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, forma, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicita, fyzikálna, chemická a biologická stálosť, akumulácia a biotransformácia v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakcia v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,

b) charakteristiky miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania: poloha, miera zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylové charakteristiky, charakteristiky vody, charakteristiky dna, existencia vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,

c) charakteristiky miesta skládky, uskladnenia alebo vstrekovania do pôdy a metód zneškodňovania: geografická situácia, charakteristiky priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiky metód ukladania na skládky, skladovania a vstrekovania do pôdy vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.

§ 45d

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti51) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, a ich kategórie a množstvá,

c) uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,

d) určenie miesta na odovzdávanie odpadov.

§ 45e

Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení

(1) Žiadosť o súhlas na zber odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení,

c) spôsob zabezpečenia zberu odpadu z elektrozariadení a ich prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu z elektrozariadení,

d) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

e) opatrenia pre prípad havárie,

f) dátum začatia prevádzky,

g) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné priložiť zmluvu na zabezpečenie následného spracovania odpadu z elektrozariadení.

(3) Žiadosť o súhlas na spracovanie odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa § 36 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania odpadu z elektrozariadení.

§ 46

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem náležitostí podľa zákona36) obsahujú

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

c) zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,

d) dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi.

§ 46a

K žiadostiam podľa § 36 až 46 sa priloží odborný posudok52) o vplyve uvažovanej činnosti a zariadenia na životné prostredie, ak sa podľa osobitného predpisu53) vyžaduje.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

Prechodné ustanovenie

(1) Na skládky odpadov na nebezpečný odpad uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2001 sa ustanovenie § 32 ods. 6 vzťahuje s účinnosťou od 1. januára 2004.

(2) Povinnosť doplniť geologickú bariéru fóliou z vysokohustotného polyetylénu podľa § 26 ods. 3 tretej vety sa od 1. januára 2009 vzťahuje na skládky odpadov schválené pred 1. septembrom 2002.

§ 48

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva.

§ 48a

Transpozičný odkaz

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 14.

§ 49

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia okrem § 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

OSNOVA

programu kraja a programu okresu

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA A OKRESU

1.1 Názov orgánu (orgánov), ktorý program vydal

1.2 Sídlo orgánu (orgánov), ktorý program vydal

1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva

1.4 Rozloha územia

1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásma vodných zdrojov a pod.)

1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

2 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Vznik odpadov v období určenom v Programe Slovenskej republiky

V tabuľkovej forme sa uvedú tieto údaje:

2.1.1 Kód odpadu

2.1.2 Názov odpadu

2.1.3 Kategória odpadu (N,O)

2.1.4 Odpad nebezpečný

2.1.5 Odpad ostatný

2.1.6 Odpad spolu

2.1.7 Odpad zhodnocovaný

– materiálovo

– energeticky

v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu

2.1.8 Odpad zneškodňovaný

– spaľovaním

– skládkovaním

– inak

v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu

(množstvá odpadov sa udávajú v tonách za rok)

2.2 Prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (okrem skládok odpadov)

2.2.1 Typ zariadenia

2.2.2 Názov a sídlo prevádzkovateľa

2.2.3 Adresa prevádzky

2.2.4 Kontaktná osoba

2.2.5 Katastrálne územie a lokalita

2.2.6 Rok začatia prevádzky

2.2.7 Druhy zhodnocovaného odpadu

2.2.8 Druhy zneškodňovaného odpadu

2.2.9 Kapacita zariadenia

2.2.10 Množstvo zhodnocovaného odpadu za rok v tonách

2.2.11 Množstvo zneškodňovaného odpadu za rok v tonách

2.3 Skládky odpadov

Údaje sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:

2.3.1 Kraj

2.3.2 Okres

2.3.3 Názov skládky odpadov

2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov

2.3.5 Katastrálne územie a lokalita

2.3.6 Trieda skládky odpadov

2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.9 Predpoklad uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, ktorých prevádzka sa skončila do 31. júla 2000

2.3.10 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2

2.3.11 Celková kapacita skládky odpadov v m3

2.3.12 Množstvo uloženého odpadu za rok 2000 v m3

2.3.13 Voľná kapacita skládky odpadov v m3

2.3.14 Druhy odpadov

2.3.15 Údaje o zvozovej oblasti

2.4 Dopravcovia odpadu pôsobiaci v rámci kraja/okresu

Údaje sa uvádzajú v tomto členení:

2.4.1 Názov dopravcu

2.4.2 Druh oprávnenia

2.4.3 Termín začatia činnosti

2.4.4 Sídlo

2.4.5 Adresa

2.4.6 Kontaktná osoba

2.4.7 Druh prepravovaných odpadov

2.4.8 Orientačná kapacita prepraveného množstva odpadov za kalendárny rok v tonách

2.5 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia

2.6 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

3 ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

3.1 Komodity pre záväznú časť programu kraja a programu okresu

Uvádzajú sa komodity odpadov podľa § 5 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky, komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady, polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia, ktoré sa v kraji a okrese vyskytujú. V programe kraja a v programe okresu môžu byť osobitne uvedené aj iné komodity podľa potreby kraja alebo okresu.

3.2

Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu (prúdy odpadov) pre ustanovené komodity podľa bodu 3.1

Údaje sa uvádzajú v tomto členení:

3.2.1 Kód odpadu

3.2.2 Názov odpadu

3.2.3 Kategória odpadu (N,O)

3.2.4 Odpad nebezpečný

3.2.5 Odpad ostatný

3.2.6 Odpad spolu

3.2.7 Odpad zhodnocovaný

– materiálovo

– energeticky

v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu

3.2.8 Odpad zneškodňovaný

– spaľovaním

– skládkovaním

– inak

v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu

Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 3.2.4 až 3.2.8 uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.

3.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov

Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.

3.4 Opatrenia na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov

Uvádza sa postup znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele v súlade s § 5 ods. 1 písm. d) tejto vyhlášky.

3.5 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení

Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.

4 SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladania s odpadmi v rozsahu pôsobnosti kraja a okresu obsahujú tieto údaje:

4.1 Názov zariadenia

4.2 Názov investora

4.3 Kapacita

4.4 Katastrálne územie a lokalita

4.5 Druhy odpadov, s ktorými sa bude nakladať

4.6 Predpokladaný termín realizácie

Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva, s vyhodnotením programu za predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov odpadov a ďalšie podnikateľské zámery v odpadovom hospodárstve na území kraja a okresu.

5 ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

5.1 Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie

Uvádzajú sa údaje o vynaložených nákladoch na odpadové hospodárstvo a zdroje, z ktorých boli pokryté súhrnne za obdobie platnosti predchádzajúceho programu.

5.2

Rozpočet pre obdobie nového programu

Uvádzajú sa údaje o celkovej výške plánovaných nákladov v členení na náklady na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení a na inú činnosť pri nakladaní s odpadmi a zdroje pokrytia nákladov.

6 INÉ

6.1 Vyhodnotenie pripomienok verejnosti podávaných podľa § 5 ods. 7 zákona

Príloha č. 2 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

OSNOVA

programu pôvodcu odpadu a programu obce

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PÔVODCU ODPADU A OBCE

Pôvodca odpadu:

1.1 Názov pôvodcu odpadu

1.2 Identifikačné číslo pôvodcu odpadu

1.3 Sídlo pôvodcu odpadu (katastrálne územie)

1.4 Identifikačné číslo katastrálneho územia

1.5 Okres

1.6 Druh výroby (činnosti) pôvodcu odpadu

1.7 Rozsah výroby (činnosti) pôvodcu odpadu

Obec:

1.1 Názov obce

1.2 Identifikačné číslo obce

1.3 Okres

1.4 Počet obyvateľov obce

1.5 Rozloha obce

2 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Vznik odpadov v období určenom v Programe Slovenskej republiky

V tabuľkovej forme sa uvedú tieto údaje:

2.1.1 Kód odpadu

2.1.2 Názov odpadu

2.1.3 Kategória odpadu (N,O)

2.1.4 Odpad nebezpečný

2.1.5 Odpad ostatný

2.1.6 Odpad spolu

2.1.7 Odpad zhodnocovaný

– materiálovo

– energeticky

v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu

2.1.8 Odpad zneškodňovaný

– spaľovaním

– skládkovaním

– inak

v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu

(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)

2.2 Používané zariadenia na zhodnocovanie, úpravu a zneškodňovanie odpadov

2.2.1 Typ zariadenia

2.2.2 Názov a sídlo prevádzkovateľa

2.2.3 Adresa prevádzky

2.2.4 Kontaktná osoba

2.2.5 Katastrálne územie a lokalita

2.2.6 Rok začatia prevádzky

2.2.7 Druhy zhodnocovaného odpadu

2.2.8 Druhy zneškodňovaného odpadu

2.2.9 Kapacita zariadenia

2.2.10 Množstvo zhodnocovaného odpadu za rok v tonách

2.2.11 Množstvo zneškodňovaného odpadu za rok v tonách

2.3 Vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

3 ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

3.1 Komodity pre záväznú časť programu pôvodcu odpadu a programu obce

Uvádza sa názov komodity podľa § 5 ods. 2 písm. a) tejto vyhlášky, ak odpady produkované ich pôvodcom patria do týchto komodít. V programe pôvodcu odpadu sa osobitne uvádzajú aj iné komodity podľa záväznej časti programu kraja a záväznej časti programu okresu a možno uviesť aj iné komodity podľa potreby pôvodcu odpadu.

3.2 Predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu (prúdy odpadov) pre ustanovené komodity podľa bodu 3.1

Údaje sa uvádzajú v tomto členení:

3.2.1 Kód odpadu

3.2.2 Názov odpadu

3.2.3 Kategória odpadu (N,O)

3.2.4 Odpad nebezpečný

3.2.5 Odpad ostatný

3.2.6 Odpad spolu

3.2.7 Odpad zhodnocovaný

– materiálovo

– energeticky

v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu

3.2.8 Odpad zneškodňovaný

– spaľovaním

– skládkovaním

– inak

v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu

Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 3.2.4 až 3.2.8 uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.

3.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov

Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.

3.4 Opatrenia na znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov

Uvádza sa postup znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele v súlade s § 5 ods. 1 písm. d) tejto vyhlášky.

4 SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi obsahujú tieto údaje:

4.1 Názov zariadenia

4.2 Názov investora

4.3 Kapacita

4.4 Katastrálne územie a lokalita

4.5 Druhy odpadov, s ktorými sa bude nakladať

4.6 Predpokladaný termín realizácie

Údaje sa spracúvajú v súlade s programom príslušného okresu alebo kraja s prihliadnutím na výsledky realizácie programu pôvodcu odpadu a programu obce za predchádzajúce obdobie.

5 ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

5.1 Prehľad rozpočtu odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie

Uvádzajú sa údaje o vynaložených nákladoch na odpadové hospodárstvo a zdroje, z ktorých boli pokryté súhrnne za obdobie platnosti predchádzajúceho programu.

5.2 Rozpočet pre obdobie nového programu

Uvádzajú sa údaje o celkovej výške plánovaných nákladov s členením na náklady na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a na inú činnosť pri nakladaní s odpadmi a zdroje na pokrytie nákladov.

6 INÉ

6.1 Údaj o tom, ako pôvodca odpadu vo svojom programe prihliadol na program obce v zmysle § 6 ods. 7 zákona, ako aj o zladení programu pôvodcu odpadu so všeobecne záväzným nariadením obce vo veci komunálnych odpadov

6.2 Potvrdenie spracovateľa údajov

Uvádzajú sa tieto údaje:

6.2.1 Meno (názov) spracovateľa programu

6.2.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

7 PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi odpadu alebo obci vo veci odpadov

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu (okrem obcí)

Príloha č. 2a k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

OSNOVA programu držiteľa polychlórovaných bifenylov

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len „držiteľ")

1.2 Identifikačné číslo držiteľa

1.3 Sídlo držiteľa

1.4 Číslo katastrálneho územia

1.5 Okres

1.6 Druh činnosti držiteľa

2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU

3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

4. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

5. ROZPOČET

Príloha č. 3 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 03

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Tlačivo má tri časti; prvá časť sa týka nakladania s odpadmi vnútri prevádzky držiteľa odpadu, druhá časť sa týka množstva odpadu, jeho vzniku, príjmu, odovzdania a spôsobu nakladania; tretia časť sa týka právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa odpad odovzdáva alebo od ktorých sa prijíma.

Do Evidenčného listu odpadu sa vznik odpadu a nakladanie s ním zapisujú priebežne tak, ako vzniknú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber alebo výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo súhrnne zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, vedúca evidenciu odpadov, minimálne však raz za mesiac. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa osobitne pre každý Y-kód aj v prípade rovnakého čísla druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.

FIRMA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, vypĺňa sa, ak nie je totožná s firmou.

Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Kód odpadu - uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód - pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Poradové číslo - uvedie sa poradové číslo záznamu.

Dátum nakladania - uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním.

Miesto vzniku - uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu alebo miesto prijatia a nakladania u držiteľa odpadu. Pri skládke odpadov sa uvedie identifikácia miesta, kde bude odpad uložený (napr. vrstva a štvorec uloženia).

Odpad umiestnený - uvádza sa názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, do ktorého sa odpad bude ukladať.

Množstvo odpadu - v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu. V stĺpci nakladanie sa pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných bifenylov uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Kód činnosti - uvádza sa kód činnosti podľa tabuľky A.

P - pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká.

M - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

V - zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy.

R - zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov; uvedené v tabuľke C.

D - zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; je uvedené v tabuľke D.

Tabuľka A

Kód činnostiProdukcia, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
PPôvodca odpadu
MDržiteľ odpadu
VZber odpadov
RZhodnocovanie odpadov
DZneškodňovanie odpadov

Kód nakladania - uvádza sa kód podľa nasledujúcich tabuliek B, C, D, kde sa rozlišujú činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.

Tabuľka B

KódZhromažďovanie odpadov
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

Tabuľka C

KódZhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Tabuľka D

KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

IČO, obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu - v stĺpci sa uvedie IČO a obchodné meno firmy, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Keď sa vykonáva zber odpadov, u fyzických osôb a právnických osôb sa uvedie ich IČO, obchodné meno a miesto podnikania. Keď sa vykonáva zber farebných kovov alebo iných odpadov, ktoré ustanoví vláda nariadením, v stĺpci Poznámka sa uvedie aj číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby. Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci Poznámka sa následne uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

Poznámka - v prípade zmeny kategórie odpadu sa v poznámke uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby.

Zodpovedná osoba - uvádza sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) firmy/prevádzkarne.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 04

Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhromažďovania.

Typ dokladu - uvádza sa podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:

P - pôvodca odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosťou vzniká odpad.

M - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

V - zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy.

R - zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov; uvedené v tabuľke 2B.

D - zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, aké nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; je uvedené v tabuľke 2C.

Za rok - uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.

Evidenčné číslo - pridelí a vyplní miestne príslušný úrad.

Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.

Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

FIRMA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie.

Štatutárny orgán - uvádza sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené údaje sú/nie sú predmetom obchodného tajomstva - podpisujúci zakrúžkovaním vyznačí, či uvedené údaje sú, alebo nie sú predmetom obchodného tajomstva.

PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.

Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo záznamu.

V stĺpci 2 sa uvedie kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

V stĺpci 3 sa uvádza názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj skrátený názov).

Pri zmene kategórie sa časť prekategorizovaného odpadu uvedie do samostatného riadka.

V stĺpci 4 sa uvádza kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade zmeny kategórie odpadu sa uvedie v stĺpci 9 poradové číslo poznámky a pod týmto číslom sa v priloženom komentári uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby, ktorá vydala rozhodnutie o zmene kategórie odpadu.

V stĺpci 5 sa pri nebezpečných odpadoch uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. s kódmi podľa tabuliek 1A, 1B a 1C. V prípade viacerých možností sa z tabuľky 1B priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

V stĺpci 6 sa uvádza množstvo odovzdaného jedného druhu odpadu podľa jednotlivých spôsobov nakladania (podľa stĺpca 7), a to pre každý spôsob nakladania do samostatného riadka. Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo odpadu v kusoch. Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

V stĺpci 7 sa uvádzajú kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi podľa tabuliek 2 A, 2 B a 2 C. Na tieto kódy sa vzťahujú príslušné množstvá odpadu uvedené v stĺpci 6.

V stĺpci 8 sa uvádza IČO a obchodné meno každého príjemcu odpadu. V prípade odovzdania odpadu inému držiteľovi odpadu na účely ďalšieho nakladania s ním sa neuvádza dopravca. V prípade prevzatia odpadu sa uvádza IČO a obchodné meno každého držiteľa odpadu, od ktorého bol odpad prevzatý. V prípade odovzdania alebo prevzatia odpadu od fyzickej osoby sa uvedie IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta jej trvalého pobytu a v prípade dovozu alebo vývozu odpadu sa uvedie obchodné meno firmy a názov štátu dovozu alebo vývozu. Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa.

V stĺpci 9 sa uvádza poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva. Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, v texte poznámok sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. V prípade dovozu odpadu sa uvedie písmeno I a v prípade vývozu písmeno E.

Producenti odpadov katalógových čísel 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, 19 08 11 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné, ako uvedené v položke 19 08 11, 19 08 13 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, a 19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13, uvedú množstvo odpadu v sušine.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvádza len obchodné meno firmy, jej IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorú sa hlásenie podáva, a poradové číslo strany. Miestne príslušný úrad vyplní evidenčné číslo.

Súčasťou tohto hlásenia musí byť príloha s textom poznámok v stĺpci 9.

Ak subjet podávajúci hlásenie je pôvodcom odpadu aj výkupcom, prípadne prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, podáva hlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Y - kód nebezpečných odpadov podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Tabuľka 1A

KódSkupiny odpadov
Y1Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4Odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5Odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9Odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní
Y12Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15Látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16Látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18Zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 1B

KódOdpady obsahujúce tieto škodliviny:
Y19Karbonyly kovov
Y20Berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21Zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22Zlúčeniny medi
Y23Zlúčeniny zinku
Y24Arzén, zlúčeniny arzénu
Y25Selén, zlúčeniny selénu
Y26Kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27Antimón, zlúčeniny antimónu
Y28Telúr, zlúčeniny telúru
Y29Ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30Tálium, zlúčeniny tália
Y31Olovo, zlúčeniny olova
Y32Anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33Anorganické kyanidy
Y34Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35Roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36Azbest (prach a vlákna)
Y37Organické zlúčeniny fosforu
Y38Organické kyanidy
Y39Fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40Étery
Y41Halogénované organické rozpúšťadlá
Y42Organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45Organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 1C

KódSkupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46Odpady z domácnosti
Y47Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi

V tlačive sa uvádzajú kódy nakladania podľa tabuliek 2A, 2B a 2C, v ktorých sa rozlišuje zhromažďovanie a činnosti, ktoré vedú k zhodnoteniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodneniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.

Tabuľka 2A

Kód Zhromažďovanie odpadov
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

Tabuľka 2B

KódZhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Tabuľka 2C

KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Príloha č. 5 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

ODPADY, PRI KTORÝCH SA HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO

Kód odpaduNázov odpaduKategória odpadu
01 03 09červený kal z výroby hliníka Iný ako odpady uvedené v 01 03 07N
03 03 05kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (delnking)N
04 01 02odpad z lúhovaniaN
04 01 03odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázyN
04 01 04člnlaca brečka obsahujúca chrómN
04 01 06kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chrómN
04 01 08odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chrómN
05 07 01odpady obsahujúce ortuťN
0603 11tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidyN
06 03 13tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovyN
06 03 14tuhé soli a roztoky Iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13N
06 04 04odpady obsahujúce ortuťN
06 04 05odpady obsahujúce Iné ťažké kovyN
07 01 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacle kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
08 01 13kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo Iné nebezpečné látkyN
08 03 14kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 04 11kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
11 03 01odpady obsahujúce kyanidyN
13 01 01hydraulické oleje obsahujúce PCBN
13 03 01Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCBN
14 06 01chlórfluórované uhľovodíkyN
14 06 02iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 04kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadláN
16 02 09transformátory a kondenzátory obsahujúce PCBN
17 04 03olovoN
18 01 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
20 01 21svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuťN

Príloha č. 6 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Vzor 9-1

Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU

Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU

Do tlačiva sa výrobok, za ktorý sa platí do Recyklačného fondu,2) zapisuje priebežne tak, ako vzniká v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne, podľa možnosti zodpovednou osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za mesiac. V prípade dovozu, vývozu a reexportu sa do tlačiva zapisuje množstvo dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku.

Evidenčné číslo - pridelí a vyplní miestne príslušný úrad, resp. Recyklačný fond.

Dátum doručenia - uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad, resp. na Recyklačný fond.

Doklad za úrad overil - uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

FIRMA

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.

Štatutárny orgán - uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD

Táto časť sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.

Názov samostatnej prevádzkarne / závodu - uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie; jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

NÁZOV VÝROBKU

Názov výrobku3) - uvedie sa názov vyrobeného, dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku. Ak sa vyrába, dováža, vyváža alebo reexportuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie v samostatnom tlačive.

Dátum - uvedie sa dátum výroby, dovozu, vývozu alebo reexportu výrobku.

Množstvo výrobku - uvedie sa v tonách.

V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobeného/dovezeného/vyvezeného výrobku.

V stĺpci reexport sa uvedie množstvo výrobku, ktoré bolo vyvezené z dovezeného výrobku.

Stĺpce vývoz a reexport vypĺňajú výrobca a dovozca výrobkov, za ktoré sa platí do Recyklačného fondu.

V prípade vozidiel sa uvádza množstvo v kusoch. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje na nulu.

IČO, obchodné meno - v prípade dovozu, vývozu a reexportu sa v stĺpci uvedie IČO a obchodné meno firmy, od ktorej bol výrobok dovezený, do ktorej bol výrobok vyvezený, resp. reexportovaný. U fyzických osôb sa uvedie meno a priezvisko a miesto ich trvalého pobytu.

V stĺpci výroba (dovoz, vývoz, reexport) sa uvedie množstvo vyrobeného (dovezeného, vyvezeného, reexportovaného) výrobku v tonách.

Do kolónky Spolu sa uvedie súčet všetkých položiek podľa stĺpcov výroba, dovoz, vývoz, reexport za príslušný štvrťrok.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Symboly zákazu zmiešavania batérií a akumulátorov s odpadom z domácností

Obrázok 10-1

Obrázok 10-2

Príloha č. 11 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

Protokol z analytickej kontroly odpadov
 

Príloha 11

Príloha č. 11a k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA

A. MONITOROVANIE ODPADOV

Procesy zneškodňovania musia byť sprevádzané

1. kontrolami množstva, zloženia a toxicity odpadov, aby boli splnené podmienky na vydanie súhlasu,

2. testmi na akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb a planktónu, najmä druhov bežne sa vyskytujúcich v oblastiach vypúšťania odpadov. Okrem toho majú byť testy vykonané na vzorkách druhov morských článkonožcov (Artemia salina).

Po 36 hodinách a pri zrieďovaní vypúšťaných odpadov 1/5000 tieto testy nesmú preukázať

2.1. vyššiu ako 20-percentnú úmrtnosť dospelých štádií testovaných druhov,

2.2. pre larvové štádiá úmrtnosť prevyšujúcu úmrtnosť kontrolnej skupiny.

B. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA, DO KTORÉHO SA TENTO ODPAD VYPÚŠŤA, UKLADÁ ALEBO VSTREKUJE

1. Ak sa vypúšťajú odpady do sladkých vôd alebo do mora alebo sa odpady ukladajú, kontroly sa týkajú troch zložiek: vodného stĺpca, živých materiálov a sedimentov.

Periodické kontroly stavu oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadov umožnia sledovať vývoj príslušného prostredia. Monitorovanie musí zahŕňať stanovenie

1.1 pH,

1.2 rozpusteného kyslíka,

1.3 zákalu,

1.4 hydratovaných oxidov železitých a hydroxidov v suspenzii,

1.5 toxických kovov vo vode, v suspendovaných látkach, sedimentoch a pri akumulácii vo vybraných bentických a pelagických organizmoch,

1.6 diverzity a relatívnej a absolútnej abundancie flóry a fauny, t. j. počet organizmov na jednotku plochy, resp. objemu.

2. Ak sa odpady skladujú, ukladajú na skládky alebo vstrekujú do pôdy, musí monitorovanie zahŕňať

2.1 testy na zabezpečenie toho, aby neboli kontaminované povrchové a podzemné vody. Tieto testy zahŕňajú merania

2.1.1 acidity,

2.1.2 obsahu železa (rozpusteného a v časticiach),

2.1.3 obsahu vápnika,

2.1.4 obsahu toxických kovov (rozpustených a v časticiach), ak sa nejaké vyskytujú,

2.2 ak je to potrebné, testy na určenie nepriaznivých vplyvov na štruktúru základových pôd,

2.3 všeobecné zhodnotenie ekológie oblasti v blízkosti skládky, skladu alebo miesta vstrekovania odpadu do pôdy.

C. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA OVPLYVNENÉHO VYPÚŠŤANÍM ODPADU Z PRIEMYSLU OXIDU TITANIČITÉHO

1. Spôsob zneškodňovania odpadu: skladovanie a neriadené skládkovanie na zemi

Zložky Parametre, ktorých zisťovanie je Minimálna ročná
frekvencia odberu
vzoriek a analýz
Referenčné metódy merania
povinné nepovinné
1. Nefiltrovaná povrchová
voda z oblasti v okolí miesta
skladovania, ktoré je
ovplyvnené skladovaním,
a z miesta nachádzajúceho
sa mimo tejto oblasti1),2),3)2. Nefiltrovaná podzemná
voda z oblasti v okolí
miesta, v prípade potreby
v miestach vypúštania1),2)
hodnota pH
(jednotka pH)
  1 ElektrometriaMeranie sa vykonáva
súčasne s odberom vzorky
SO44)
(mg/l)
  1 GravimetriaKomplexometrická titrácia
s EDTAMolekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ti5)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Fe6)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaMolekulová absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l)  1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaKomplexometrická titrácia
  Cu, Pb
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaPolarografia
Cl5)
(mg/l)
  1 Titrácia
(Mohrova metóda)
Životné prostredie
v miestach skladovania
a ukladania
vizuálna skúška:
topografia
a udržiavanie
oblastiúčinky na
podložieekológia
oblasti
  1 
1) Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.
2) Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej
vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.
3) Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.
4) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.
5) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.
6) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).

2. Spôsob zneškodňovania odpadu: injektáž do pôdy

ZložkyParametre,
ktorých zisťovanie je
Minimálna ročná
frekvencia
odberu vzoriek
a analýz
Referenčné
metódy merania
povinnénepovinné
1. Nefiltrovaná
povrchová
voda v okolí
miesta
v oblasti
ovplyvnenej
injektážou2. Nefiltrovaná
podzemná
voda v okolí
miesta
injektáže
a pod ním
vrátane
výtokov
podzemnej
vody
hodnota pH (jednotka pH) 1ElektrometriaMeranie sa
vykonáva súčasne
s odberom vzorky
SO41) (mg/l) 1GravimetriaKomplexometrická
titrácia s EDTAMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ti2) (mg/l)V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1Atómová
absorpčná
spektrofotometria
Fe3) (mg/l)Cr (mg/l)1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l) 1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaKomplexometrická
titrácia
Cu, Pb (mg/l)1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaPolarografia
Cl2) (mg/l) 1Titrácia
(Mohrova metóda)
Topografia
životného
prostredia
stabilita podložia 1Fotografický
a topografický
prieskum
priepustnosť,
poréznosť
1Čerpacie skúšky
Kartonáž pomocou
vrtov
1) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad zo sulfátového procesu.
2) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad z chlórového procesu.
3) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).

Príloha č. 11b k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ODPADOV NA SKLÁDKY ODPADOV

1. Vodný výluh z odpadu sa pripraví v pomere kvapaliny k tuhej látke L/S = 10 l/kg sušiny postupom uvedeným v prílohe č. 11c.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé triedy vylúhovateľnosti pre vodný výluh pripravený podľa bodu 1 sú uvedené v tabuľke.

3. Pri odpadoch upravených stabilizáciou, okrem odpadov uvedených v § 32 ods. 5 písm. b), sa analýzy v natívnom stave na účely ich skládkovania nevykonávajú.

4. Až trojnásobné prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov pre jednotlivé triedy skládok odpadov je prípustné za týchto podmienok:

a) ide o konkrétne odpady od konkrétnych pôvodcov uvedené v prevádzkovom poriadku predmetnej skládky odpadov,

b) pre prijímajúcu skládku odpadov musí byť osobitne pre každý konkrétny odpad vypracovaný odborný posudok podľa osobitného predpisu,1)

c) prevádzkovateľ skládky odpadov priloží kópie posudkov vypracovaných podľa bodu b) k evidenčnému listu skládky odpadov, ktorý sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a posiela sa príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho roka,

d) prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov uvedených v tabuľke nepredstavuje zvýšené riziko pre životné prostredie (emisie vrátane priesakových kvapalín z prijímajúcej skládky odpadov).

Tabuľka LIMITNÉ HODNOTY
  Trieda skládky odpadov
UkazovateľJednotkaSKIOSKNNOSKNO
     
VÝLUH Trieda vylúhovateľnosti
  IIIIII
pHa)6 – 125,5 – 134 – 13,5
hliník (Al)*mg.l-1250
arzén (As)mg.l-10,050,22,5
bárium (Ba)mg.l-121030
kadmium (Cd)mg.l-10,0040,10,5
kobalt (Co)*mg.l-10,115
chróm celkový (Cr) mg.l-10,0517
meď (Cu)mg.l-10,2510
ortuť (Hg)mg.l-10,0010,020,2
molybdén (Mo)mg.l-10,0513
nikel (Ni)mg.l-10,0414
olovo (Pb)mg.l-10,0515
antimón (Sb)mg.l-10,0060,070,5
selén (Se)mg.l-10,010,050,7
cín (Sn)*mg.l-10,2520
vanád (V)*mg.l-10,05210
zinok (Zn)mg.l-10,4520
chloridymg.l-180b)1 5002 500
fluoridymg.l-111550
síranymg.l-1100b) c)2 000 5 000
fenolový indexmg.l-10,150 100
DOCd) e) mg.l-15080f)100
CRL mg.l-14006 00010 000
kyanidy ľahko uvoľniteľné* mg.l-10,0212
ekotoxicitad) g)ml.l-1negatívna10
NATÍVNA VZORKA Trieda skládky odpadov
 JednotkaSKIOSKNNOSKNO
strata žíhaním pri 550 °Ch)% hm.5 810h)
TOC h)% hm.3i) <?xml:namespace prefix = st1 />5f ) j) 6h) 
BTEXd)mg.kg-1 sušiny6
PCBd)mg.kg-1 sušiny1100
uhľovodíky C10 – C40d)mg.kg-1 sušiny5001 00050 000k)
PAUmg.kg-1 sušiny80100
arzén (As)mg.kg-1 sušiny2005 000
kadmium (Cd)mg.kg-1 sušiny4-5 000
ortuť (Hg)mg.kg-1 sušiny2-3 000
nikel (Ni)mg.kg-1 sušiny500-5 000
olovo (Pb)mg.kg-1 sušiny500-10 000

a) Stanovené odlišné hodnoty pH odpad nevylučujú zo zatriedenia; príčina musí byť preskúmaná a vyhodnotená.

b) Ak stanovená hodnota CRL 400 mg.l-1, nie je potrebné stanoviť hodnoty pre chloridy a sírany.

c) Hodnota pre sírany môže byť prekročená, ak stanovená hodnota CRL neprekročí 600 mg.l-1.

d) Nie je povolené žiadne prekročenie uvedených hodnôt.

e) Ak nie sú splnené uvedené hodnoty pri vlastnej hodnote pH, môže sa DOC alternatívne stanoviť pri pH 7,5 až 8.

f) Limitné hodnoty musia byť dodržané – vzťahuje sa na odpady, ktoré sa ukladajú spolu s odpadovými materiálmi na baze sadry, ktoré nie sú nebezpečné (nemajú nebezpečné vlastnosti).

g) Musia byť stanovené a vyhodnotené všetky štyri druhy organizmov (ryby, perloočky, riasy a semená rastlín).

h) Ekvivalentné stanovenia.

i) Povolené dvojnásobné prekročenie uvedenej hodnoty.

j) Hodnoty môžu byť prekročené, ak podstatu odpadu tvorí elementárny uhlík, alebo ak je dodržaná limitná hodnota DOC vo vodných výluhoch a výhrevnosť (spalné teplo) nepresahuje hodnotu 6 MJ.kg-1.

k) Odpady s hodnotou vyššou než 1 000 mg.kg-1 sušiny sa musia pred uložením na SKNO stabilizovať (upravovať).

POUŽITÉ SKRATKY:
DOCrozpustený organický uhlík
CRLcelkové rozpustené látky
TOC celkový organický uhlík
BTEXbenzén, toluén, etylbenzén a xylény (suma)
PCBpolychlórované bifenyly (suma siedmich kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)
PAUpolycyklické aromatické uhľovodíky (suma 16 PAU podľa U. S. EPA: naftalén, acenaftén, acenaftylén, fluorén, antracén, fenantrén, fluorantén, pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, dibenzo(ah)antracén, benzo(ghi)perylén)
SKIOskládka odpadov na inertný odpad
SKNNOskládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
SKNO skládka odpadov na nebezpečný odpad

* Voliteľné ukazovatele, ktorých voľba závisí od charakteru prijímaného odpadu.

Príloha č. 11c k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

METÓDY ANALÝZ A SKÚŠOK ODPADOV
? HEIGHT:>
Príprava vodného výluhu z odpaduSTN EN 12457-4 Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 4: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako <?xml:namespace prefix = st1 />10 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)
Príprava vodného výluhu z monolitického odpaduZo stabilizovaných odpadov kusového charakteru (napr. vo forme pevných transportovateľných kvádrov vytvorených liatím do foriem) sa odoberie skúšobná vzorka stabilizátu s rozmermi, ktoré zodpovedajú nasledujúcim kritériám:
a) objem skúšobnej vzorky (V) je od 0,8 dm3 do 2,5 dm3;
b) pomer povrchu vzorky (A) k jej objemu (V) je od 5 dm-1 do 12 dm-1;
c) pomer výšky skúšobnej vzorky k jej šírke je v rozmedzí od 1,0 do 1,6.
Z hmotnosti skúšobnej vzorky sa následne v zmysle požiadavky pomeru vody a odpadu L/S = 10 vypočíta objem vylúhovadla, ktorému treba prispôsobiť veľkosť fľaše použitej na vylúhovanie odpadu. Na prípravu vodného výluhu stabilizátu sa použije uzavretý cirkulačný systém zostavený zo širokohrdlovej fľaše a peristaltického rotačného čerpadla na kontinuálne prečerpávanie vylúhovadla (podrobný postup JMAKO č. 021)
Sušina STN EN 14346 Charakterizácia odpadov. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody
pHSTN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH
VodivosťSTN EN 27888 Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti
AlSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 10566 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Spektrometrická metóda s pyrokatecholovou fialovou
STN EN ISO 12020 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
AsSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup)
STN EN 26595 Kvalita vody. Stanovenie celkového arzénu. Spektrometrická metóda s dietylditiokarmátom strieborným
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
BaSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN 75 7487 Kvalita vody. Stanovenie bária. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
CdSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 5961 Kvalita vody. Stanovenie kadmia atómovou absorpčnou spektrometriou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
CoSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Cr celkovýSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN 1233 Kvalita vody. Stanovenie chrómu. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
CuSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
HgSTN EN 1483 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda s použitím atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17852 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej fluorescenčnej spektrometrie
STN EN 12338 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou
Príručka na obsluhu prístrojov AMA, resp. TMA (technika generovania pár Hg so zachytením na Au-amalgátore)
MoSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
NiSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
PbSTN EN ISO 11885: 2009 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
SbSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
SeSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
SnSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
VSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
ZnSTN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
ChloridySTN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN ISO 9297 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda)
FluoridySTN ISO 10359-1 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody
STN ISO 10359-2 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii
STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách
SíranySTN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách
Fenolový indexSTN ISO 6439 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii
STN ISO 8165-1 Kvalita vody. Stanovenie vybratých jednosýtnych fenolov. Časť 1: Plynovochromatografická metóda po obohatení extrakciou
STN EN ISO 14402 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu prietokovou analýzou (FIA a CFA)
DOCSTN EN 1484 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného organického uhlíka (DOC)
CRLSTN EN 15216 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkových rozpustených látok (TDS) vo vode a vodných výluhoch
Kyanidy ľahko uvoľniteľné STN ISO 6703-2 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov
EkotoxicitaSTN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín
STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami
STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity
STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 1: Statická metóda
STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 2: Semistatická metóda
STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 3: Prietoková metóda
Strata žíhanímSTN EN 15169 Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch
TOCSTN EN 13137 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch a sedimentoch
BTEX ISO 15009 Soil quality. Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons – Purge-and-trap method with thermal desorption
STN ISO 11423-1 Kvalita vody. Stanovenie benzénu a niektorých derivátov. Časť 1: Plynovochromatická head-space metóda
STN ISO 11423-2 Kvalita vody. Stanovenie benzénu a niektorých derivátov. Časť 2: Plynovochromatická metóda po extrakcii
STN ISO 15680 Kvalita vody. Plynovochromatografické stanovenie viacerých monocyklických aromatických uhľovodíkov, naftalénu a niektorých chlórovaných zlúčenín použitím purge and trap a tepelnej desorpcie
PCB STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou
Uhľovodíky C10 – C40STN EN 14039 Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou chromatografiou
PAU STN EN 15527 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
STN EN ISO 17993 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) vo vode metódou HPLC s fluorescenčnou detekciou po extrakcii kvapalina-kvapalina
Strata žíhanímSTN EN 15169 Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch
Rozklad vzoriekSTN EN 13656 Charakterizácia odpadov. Mineralizácia zmesou kyseliny fluorovodíkovej (HF), dusičnej (HNO3) a chlorovodíkovej (HCl) pomocou mikrovlnnej pece na následné stanovenie prvkov
Odber vzoriek
 
STN EN 14899 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia plánu odberu vzorky
STN EN 15002 Charakterizácia odpadov. Príprava skúšobných častí z laboratórnej vzorky
STN EN 14735 Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky
TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov.
Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok
Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek
Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek
Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek
Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek

Príloha č. 12 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Príloha 12

Príloha č. 13

k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

MONITOROVACÍ SYSTÉM SKLÁDKY ODPADOV

I. Meteorologické údaje

Údaje z monitorovania skládky odpadov alebo z najbližšej meteorologickej stanice, ktorej údaje možno aplikovať na príslušnú skládku odpadov, ktoré je potrebné zbierať a vyhodnocovať v intervaloch podľa tabuľky č. 1.

Uvedené údaje sa zbierajú a vyhodnocujú iba vtedy, ak ich požaduje príslušný orgán štátnej správy vo svojom rozhodnutí alebo ak sú potrebné na hodnotenie vodnej bilancie na skládke odpadov.

Tabuľka č. 1

Počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok denne denne, mesačné súčty
Teplota (min., max., o 14.00 h SEČ) denne mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra denne nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)1) denne denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu (14.00 h SEČ) denne mesačný priemer

II. Emisné údaje

Odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd, keď sú na skládke odpadov prítomné, sa musí vykonávať na reprezentačných miestach.

Monitorovanie povrchových vôd, ak sú prítomné, sa vykonáva najmenej na dvoch miestach – nad skládkou odpadov a pod ňou.

Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre každú časť skládky odpadov.

Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v tabuľke č. 2 a musí byť špecifikovaná aj v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.

Tabuľka č. 2

Počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo priesakových kvapalín mesačne2), 7) každých 6 mesiacov
Zloženie priesakových kvapalín3) štvrťročne2), 7) každých 6 mesiacov
Množstvo a zloženie povrchovej vody6) štvrťročne2) každých 6 mesiacov
Potenciálne emisie plynov a atm. tlak mesačne2), 4) každých 6 mesiacov5)

III. Ochrana podzemných vôd

a) Odoberanie vzoriek

1. Merania sa musia vykonávať tak, aby poskytovali informácie o podzemných vodách, ktoré by mohli byť ovplyvnené skládkovaním, pričom minimálne jedno meracie miesto by malo byť v oblasti prítoku do skládky odpadov a minimálne dve v oblasti výtoku zo skládky odpadov. Počet meracích miest môže byť väčší na základe hydrogeologického prieskumu a s ohľadom na potrebu včasnej identifikácie havarijných priesakov do podzemných vôd.

2. Odoberanie vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykonať najmenej na troch miestach aj pred začiatkom skládkovania, aby boli k dispozícii referenčné hodnoty na budúce vzorkovanie.

b) Monitorovanie

1. Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách, musia byť odvodené od očakávaného zloženia priesakových kvapalín a kvality podzemnej vody v tejto oblasti. Pri výbere parametrov na analýzu treba vziať do úvahy prúdenie podzemnej vody v danom priestore.

2. Parametre môžu tiež zahŕňať indikačné parametre, ktoré zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody. Odporúčané indikačné parametre: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky.

3. Úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každých 6 mesiacov počas prevádzky skládky odpadov aj v období po jej uzatvorení. Ak v danej oblasti výrazne kolíše hladina podzemnej vody, frekvencie merania musia byť častejšie.

4. Frekvencia merania zloženia podzemných vôd sa určuje podľa charakteru skládky odpadov a na základe znalostí a vyhodnotení rýchlosti prúdenia podzemnej vody v danej oblasti počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení.

5. Významné nepriaznivé vplyvy zo skládkovania na životné prostredie možno predpokladať, ak analýza vzoriek podzemných vôd ukáže výraznú zmenu v kvalite vôd. Kritická hodnota sa musí stanoviť tak, že sa zohľadnia hydrogeologické špecifiká v mieste skládky odpadov a kvalita podzemnej vody. Vždy, keď je to možné, musí byť kritická hodnota uvedená aj v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.

6. Ak je dosiahnutá kritická hodnota podľa osobitného predpisu1) (kritická úroveň), treba vykonať opätovné odbery vzoriek. Ak je hodnota potvrdená, musí sa postupovať podľa havarijného plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku skládky odpadov.

7. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

8. Kontrolné úrovne sa musia stanoviť podľa lokálneho kolísania kvality podzemnej vody.

IV. Topografia skládky odpadov

Sledujú sa nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii.

2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Príloha č. 14 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Touto vyhláškou sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady č. 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch.

2. Smernica Rady č. 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch.

3. Smernica Rady č. 99/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.

4. Smernica Rady č. 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky.

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov.

6. Smernica Rady č. 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titaničitého.

7. Smernica Rady č. 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupe pri dohľade a monitorovaní životného prostredia v súvislosti s odpadom z priemyslu oxidu titaničitého.

8. Smernica Rady č. 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT).

Poznámky pod čiarou

1) § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.

2) § 19 ods. 1 písm. g), § 21 ods. 1 písm. f), § 41 ods. 18 písm. a), § 42 ods. 5 písm. a), § 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 7 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 7 písm. a), § 47 ods. 6 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 132/1994 Z. z.

4) § 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g), § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z.

5) § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 47 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z.

6) § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z.

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

8) § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z.

9) § 41 ods. 17 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a), § 43 ods. 5 písm. a), § 44 ods. 6 písm. a), § 45 ods. 5 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a), § 47 ods. 5 písm. a), § 48 ods. 8 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z.

10) § 41 ods. 17 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 45 ods. 5 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 47 ods. 5 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z.

11) § 15 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z.

12) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

13) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 132/1994 Z. z.

14) § 19 ods. 3 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z.

15) § 41 ods.1 zákona č. 223/2001 Z. z.

16) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z.

18) Napríklad § 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, § 8b ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z., § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/1995 Z. z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, § 4 až 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

19) Zákon č. 163/2001 Z. z.

20) § 68 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.

21) Napríklad § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, § 3 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, § 23 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

22) § 5 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

23) § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23a) § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

23b) Príloha bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

24) § 2 ods. 13 a príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

26) § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

28) § 4 ods. 1 písm. g) až i) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

29) § 2 a § 5 ods. 4 zákona č. 309/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

30) § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.

30a) Príloha bod 2.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

30b) Príloha bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

30c) Príloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

31) § 40 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z.

31a) Príloha bod 2.4. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

32) § 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z.

33) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z.

34) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z.

35) § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z.

36) § 74 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z.

37) Prílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

38) § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.

39) § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z.

40) § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z. z.

41) § 22 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z.

42) § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z.

43) § 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

44) § 7 ods. 1 písm. j) zákona č. 223/2001 Z. z.

45) § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z.

46) § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 223/2000 Z. z.

47) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

48) § 7 ods. 1 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

49) § 7 ods. 1 písm. o) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

50) § 7 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

51) § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

52) § 76 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

53) Príloha č. 4 časť I vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.

1) Opatrenie štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.

2) § 41 až 48 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 96/2002 Z. z.

3) § 62 ods. 1 a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

1) oxidovateľnosť s K2Cr2O7

2) aniónaktívne tenzidy prepočítané na dodecylsulfónan sodný

3) ohraničené vodivosťou

1) Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.

2) Ak z vyhodnocovania údajov vyplynie, že dlhšie intervaly sú tiež efektívne, možno ich prijať. Pri priesakových kvapalinách sa musí vždy raz za rok merať vodivosť.

3) Parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať, líšia sa podľa zloženia a vlastností uloženého odpadu. Určujú sa v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.

4) CH4, CO2 a O2 pravidelne; H2S, H2 a ďalšie podľa potreby, vzhľadom na zloženie a vlastnosti ukladaného odpadu. Tieto merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.

5) Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.

6) V prípade absencie povrchových vôd sa tieto merania nevyžadujú.

7) Objem a zloženie priesakových kvapalín sa sledujú iba vtedy, ak sa na skládke odpadov zachytávajú.

1) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

a) Stanovené odlišné hodnoty pH odpad nevylučujú zo zatriedenia; príčina musí byť preskúmaná a vyhodnotená.

b) Ak stanovená hodnota CRL 400 mg.l-1, nie je potrebné stanoviť hodnoty pre chloridy a sírany.

c) Hodnota pre sírany môže byť prekročená, ak stanovená hodnota CRL neprekročí 600 mg.l-1.

d) Nie je povolené žiadne prekročenie uvedených hodnôt.

e) Ak nie sú splnené uvedené hodnoty pri vlastnej hodnote pH, môže sa DOC alternatívne stanoviť pri pH 7,5 až 8.

f) Limitné hodnoty musia byť dodržané – vzťahuje sa na odpady, ktoré sa ukladajú spolu s odpadovými materiálmi na baze sadry, ktoré nie sú nebezpečné (nemajú nebezpečné vlastnosti).

g) Musia byť stanovené a vyhodnotené všetky štyri druhy organizmov (ryby, perloočky, riasy a semená rastlín).

h) Ekvivalentné stanovenia.

i) Povolené dvojnásobné prekročenie uvedenej hodnoty.

j) Hodnoty môžu byť prekročené, ak podstatu odpadu tvorí elementárny uhlík, alebo ak je dodržaná limitná hodnota DOC vo vodných výluhoch a výhrevnosť (spalné teplo) nepresahuje hodnotu 6 MJ.kg-1.

k) Odpady s hodnotou vyššou než 1 000 mg.kg-1 sušiny sa musia pred uložením na SKNO stabilizovať (upravovať).

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.