Zákon č. 152/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 466/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 63/2001
Platnosť od 27.04.2001 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z. (nepriamo)

152

ZÁKON

zo 6. apríla 2001,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1994 Z. z. a zákona č. 404/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 18 ods. 2 písm. a) sa za slová „ročná účtovná závierka“ vkladajú slová „overená audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené