Zákon č. 443/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Čiastka 183/2000
Platnosť od 19.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

443

ZÁKON

z 1. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 242/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

3. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné štvrťročne vždy do desiatich dní po uplynutí štvrťroka poskytovať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý štvrťrok.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 7 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,

c) postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení,“.

5. § 7 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) podmienky poskytovania stavebných úverov za komerčných podmienok.“.

6. V § 10 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“.

7. V § 10 ods. 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“.

8. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nie je financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

9. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:

㤠13b

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2001.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 242/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.