Zákon č. 442/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 182/2000
Platnosť od 19.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

442

ZÁKON

z 1. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 388/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. k) treťom bode sa vypúšťajú slová „na päť alebo viac rokov“.

2. V § 6 ods. 3 sa za číslom „15“ vypúšťa čiarka a slová „15a“, za číslom „16“ sa vypúšťa čiarka a čísla „17, 18“ a za číslom „21“ sa vypúšťa čiarka a číslo „22“.

3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a nehnuteľností v zahraničí“.

4. V § 11 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ich devízové miesto vyžaduje.“.

5. V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

6. V § 15 ods. 1 sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Úradu pre finančný trh16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov17a)“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papierov17a) zahraničnej burzy“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.

9. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo predaj“ a slová „alebo predať“.

10. V § 15 ods. 4 písm. a) až e) sa vypúšťajú slová „alebo predaj“.

11. V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

12. § 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Devízové povolenie sa nevyžaduje na predaj zahraničných cenných papierov nadobudnutých

a) na základe devízového povolenia,

b) podľa odseku 4,

c) podľa osobitného zákona.18)“.

13. § 15a sa vypúšťa.

14. § 17 a 18 sa vypúšťajú.

15. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Cudzozemec so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý má v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku na vykonávanie činností podľa osobitného zákona,21b) môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa odsekov 1 a 2 nadobúdať aj vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov pre túto organizačnú zložku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

21b) § 21 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.“.

16. § 22 sa vypúšťa.

17. V § 26 sa vypúšťajú písmená g), h) a l).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i) a doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená j) až m).

18. V § 27 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. a), b), d), e), f), i), j), m), n) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), b), d), e), f), g), h), j), k) a l).“.

19. V § 28 ods. 2 sa slová „§ 26 písm. e), f), i), j), n) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. e), f), g), h), k) a l)“ a slová „§ 26 písm. m)“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 písm. j)“.

20. V § 28 ods. 3 sa slová „§ 26 písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. j) a k)“.

21. V § 31 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. a), b), d), e), f), i), j) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), b), d), e), f), g), h) a l)“ a slová „§ 26 písm. m) a n)“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 písm. j) a k)“.

22. V § 33 sa slová „§ 26 písm. a) až p)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a) až m)“.

23. V § 35 ods. 2 sa slová „§ 26 písm. b), d), g), h), k) a m)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. b), d), i) a j)“.

24. V § 35 ods. 3 sa slová „§ 26 písm. i), j), l) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. g), h) a k)“.

25. V § 35 ods. 4 sa slová „§ 26 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. m)“.

26. V § 35 ods. 5 sa slová „§ 26 písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. j) a k)“.

27. V § 36 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. m) a n) nahrádzajú slovami „§ 26 písm. j) a k)“.

28. V § 37 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. l)“.

29. V § 41 sa slová „§ 10, § 13 ods. 3 a § 14 až 18 a § 20 až 23“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 13 ods. 3, § 14, 15, 16, 20, 21 a 23“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 45/1998 Z. z., zákonom č. 200/1998 Z. z., zákonom č. 388/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.