Zákon č. 3/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 577/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 2/2000
Platnosť od 12.01.2000
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

3

ZÁKON

zo 7. decembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z. a zákona č. 232/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 v prvej vete sa za slovo „republiky“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „Štátneho fondu zdravia9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 38a ods. 1 a § 38d ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Príjmy poplatkov podľa položky 152 písmen j) a k) sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu zdravia.“.

3. V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu zdravia, sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.“.

4. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 sa vkladá tento text:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky písm. c) a d) bodov 3, 4 a 5 sú oslobodené osoby, ktoré poberajú dôchodok.“.

5. V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 152 vkladajú písmená j) a k), ktoré znejú:

j) vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov .........1 000 Sk

k) vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok .......1 000 Sk.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2000 okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.