290

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 1999 bola vo Valette podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 29. mája 2000 na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Malty (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch krajín,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a

vedomí si toho, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnecuje obchodné iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky druhy majetkových hodnôt investovaných v spojení s hospodárskou aktivitou investora štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a iné podobné práva,

b) podiely, akcie a obligácie spoločnosti alebo akékoľvek iné formy účasti na spoločnosti,

c) peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie majúce hospodársku hodnotu vo vzťahu k investíciám,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva zahŕňajúce autorské práva, patenty a práva vzťahujúce sa na literárne a umelecké práce vrátane záznamu zvuku, vynálezy vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, priemyselné vzory, obchodné tajomstvá, know-how a goodwill, dôverné obchodné informácie, obchodné znaky, služobné znaky a obchodné mená,

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej sú aktíva investované alebo reinvestované, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek osobu, ktorá má štátne občianstvo štátu jednej zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom štátu zmluvnej strany a ktorý má svoj zaregistrovaný úrad na území štátu jednej zmluvnej strany a je ním právne uznaný.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úrok, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

a) vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany územia a prírodných zdrojov,

b) vo vzťahu k Malte územie Malty, ako aj morské oblasti vrátane morského dna a častí priľahlých k vonkajšiemu teritoriálnemu moru, nad ktorým Malta vykonáva svoje zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom s cieľom výskumu, využívania a ochrany prírodných zdrojov týchto oblastí.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a takéto investície bude umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Každá zmluvná strana v súlade so svojím právnym poriadkom udelí nevyhnutné povolenia súvisiace s týmito investíciami a s uplatňovaním licenčných dohôd a zmlúv týkajúcich sa technickej, obchodnej a administratívnej spolupráce.

3. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a úplnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje investíciám a výnosom vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie investícií alebo nakladanie s nimi, poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé, než poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) akejkoľvek colnej únie, zóny voľného obchodu, menovej únie alebo podľa podobných medzinárodných dohôd, ktoré vedú k takýmto úniám alebo inštitúciám alebo iným formám regionálnej spolupráce, ktorých jedna zmluvná strana je alebo môže byť členom,

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorých investície na území štátu druhej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, prevratu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana poskytne zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo o iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než poskytne táto zmluvná strana vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie. Výsledné platby budú bez zbytočného meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku

a) konfiškácie ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne reštitúcia alebo spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú pri konfiškácii majetku alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona, na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o zaplatení okamžitej, primeranej a reálnej náhrady. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známe, podľa toho, čo nastalo skôr, bude zahŕňať úroky v bežnom výmennom kurze od dátumu vyvlastnenia investície, vykoná sa bez meškania, bude účinne realizovateľná a voľne sa prevedie vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým úradným orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi po splnení daňových povinností. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene, bez obmedzení a zbytočného meškania. Také prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investícií,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splácanie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb pracujúcich na území štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou.

2. Prevody sa vykonajú bez zbytočného meškania, v ľubovoľnej voľne zameniteľnej mene, v trhovom výmennom kurze platnom v deň prevodu.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zmluvná strana alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu vlastnému investorovi ako záruku za neobchodné riziko v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora na túto zmluvnú stranu alebo na ňou určeného splnomocneného zástupcu bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona, alebo na základe právneho úkonu v tejto krajine, ako aj

b) oprávnenosť prvej zmluvnej strany alebo jej splnomocneného zástupcu uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky týkajúce sa investície z dôvodu postúpenia práv.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva alebo nároky investora.

Článok 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, bude sa riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku pre urovnanie investičných sporov (ICSID) s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov otvoreného na podpis vo Washingtone, D.C., 18. marca 1965 v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa spor takto nevyrieši v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu rozhodcovského súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán, za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania týchto dvoch rozhodcov.

4. Ak do lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku sa nevykoná potrebné vymenovanie, možno o vymenovanie požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom štátu jednej zmluvnej strany alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný podpredseda. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zmluvnej strany alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí len výdavky svojho rozhodcu a výdavky spojené so svojou účasťou v rozhodcovskom konaní. Výdavky na predsedu a ostatné náklady budú zmluvné strany hradiť rovnakým dielom. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť, že väčšiu časť výdavkov ponesie jedna zmluvná strana a toto rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že niektorú otázku týkajúcu sa tejto dohody rieši súčasne táto dohoda aj iná medzinárodná dohoda, ktorej sú obe zmluvné strany signatármi, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor, ktorý vlastní investície na území štátu druhej zmluvnej strany, nevyužil ktorýkoľvek predpis, ktorý je pre neho výhodnejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytované jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s inými zmluvnými ustanoveniami je výhodnejšie ako zaobchádzanie poskytované touto dohodou, použije sa výhodnejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, ako aj po nadobudnutí jej platnosti, ale nebudú sa vzťahovať na žiadny vzniknutý spor týkajúci sa investície alebo nároku, ktorý bol urovnaný pred nadobudnutím platnosti dohody.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane, že ich právne požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a potom sa jej platnosť predĺži na ďalších desať rokov, ak jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody nie menej ako jeden rok pred dátumom skončenia jej platnosti alebo v ktoromkoľvek z nasledujúcich období.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 tejto dohody v platnosti desať rokov od skončenia platnosti dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané vo Valette 7. septembra 1999 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Malty:

Joseph Borg v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.