Zákon č. 56/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999 do31.01.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do31.01.2008
Zrušený 663/2007 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

56

ZÁKON

z 22. marca 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) suma „16,20 Sk“ sa nahrádza sumou „19,40 Sk“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) suma „3 000 Sk“ sa nahrádza sumou „3 600 Sk“.

3. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Výška minimálnej mzdy ustanovená v odseku 1 písm. a) je určená pre zamestnancov, ktorých týždenný pracovný čas je 42 a 1/2 hodiny; pri ustanovení skráteného týždenného pracovného času1) a pri týždennom pracovnom čase ustanovenom pre zamestnancov mladších ako 16 rokov1a) sa výška minimálnej mzdy úmerne zvýši.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 83 ods. 2 Zákonníka práce.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené