44

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 19. februára 1999,

ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zaraďovanie sledovaných chemických látok do skupín

(1) Sledované chemické látky sa zaraďujú podľa medzinárodného Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení1) (ďalej len „dohovor“) do týchto skupín:

a) vysoko rizikové chemické látky (zoznam 1 prílohy k dohovoru),

b) rizikové chemické látky (zoznam 2 prílohy k dohovoru),

c) menej rizikové chemické látky (zoznam 3 prílohy k dohovoru),

(ďalej len „zoznam 1, 2 a 3“).

(2) Kritériá zaraďovania sledovaných chemických látok do skupín uvedených v odseku 1 určuje Smernica pre zoznamy chemických látok prílohy k dohovoru.

§ 2

Vedenie evidencie sledovaných chemických látok

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba vedie evidenciu o množstve používanej sledovanej chemickej látky uvedenej v prílohe k dohovoru v zoznamoch 1, 2 alebo 3 podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe č. 1.

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa vedie tak, aby sa údaje v nej uvedené nedali dodatočne zmeniť. Chybné údaje sa opravia tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Pri evidencii sledovaných chemických látok, ktorá sa vedie podľa zoznamov 1, 2 a 3 prílohy k dohovoru, sa toxické chemické látky a prekurzory vedú oddelene.

(3) Evidencia sa uschováva päť rokov od skončenia používania sledovaných chemických látok u užívateľa, potom sa archivuje.

(4) Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok je žiadosť o udelenie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 2, vzory žiadostí o licenciu na dovoz alebo vývoz vysoko rizikovej chemickej látky sú uvedené v prílohách č. 3 a 4 a vzor žiadosti o povolenie na tranzit vysoko rizikovej chemickej látky je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok sú vyplnené deklaračné tlačivá.

§ 3

Množstvá vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť vysoko rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa vysoko rizikové chemické látky používajú v množstvách väčších ako 100 g jednotlivej látky za kalendárny rok v jednom objekte,

b) dovoz a vývoz akejkoľvek vysoko rizikovej chemickej látky v akomkoľvek množstve a na zmesi, ktoré obsahujú akúkoľvek vysoko rizikovú chemickú látku v akejkoľvek koncentrácii, dovážané na územie Slovenskej republiky alebo vyvážané z územia Slovenskej republiky v akomkoľvek množstve.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VI dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 6.

§ 4

Množstvá rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa používa riziková chemická látka uvedená v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1. vo väčšom množstve ako 1 kg rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A,

2. vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A,

3. vo väčšom množstve ako 1 000 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B,

b) na dovoz a vývoz rizikových chemických látok uvedených v zozname 2 prílohy k dohovoru1)

1. vo väčšom množstve ako 100 g rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A alebo vo väčšom množstve ako 1 000 g zmesi obsahujúcej túto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %,

2. vo väčšom množstve ako 10 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A alebo vo väčšom množstve ako 100 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %,

3. vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B alebo vo väčšom množstve ako 1 000 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 7.

§ 5

Množstvá menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť menej rizikových chemických látok sa vzťahuje na

a) objekt, v ktorom sa používa menej riziková chemická látka uvedená v zozname 3 k dohovoru vo väčších množstvách ako 30 t menej rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 3 k dohovoru,

b) dovoz a vývoz menej rizikových chemických látok uvedených v zozname 3 k dohovoru1) vo väčšom množstve ako 3 t čistej menej rizikovej chemickej látky alebo vo väčšom množstve ako 12 t zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 25 %.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VIII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 8.

§ 6

Množstvá konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií

(1) Deklaračná povinnosť sa vzťahuje na objekty, v ktorých sa vyrábajú konkrétne organické chemické látky vo väčších množstvách ako

a) 30 t jednotlivej konkrétnej organickej chemickej látky obsahujúcej fosfor, síru alebo fluór za kalendárny rok v jednom závode,

b) 200 t konkrétnych organických chemických látok za kalendárny rok v jednom závode.

(2) Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti IX dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 9.

§ 7

Obsah a forma predkladaných deklarácií chemických látok na potláčanie nepokojov

Obsah deklarácií podľa článku III ods.1 písm. e) dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 10.

§ 8

Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie vysoko rizikových chemických látok

(1) Právnické osoby môžu používať vysoko rizikové chemické látky len v

a) jednoúčelovom nízkotonážnom objekte na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné účely, pričom výrobu v objekte možno uskutočňovať v reakčných nádobách na výrobných linkách, ktorých konfigurácia nie je prispôsobená nepretržitému pracovnému režimu, pričom objem jednotlivých reakčných nádob neprevyšuje 100 litrov a celkový objem všetkých reakčných nádob s väčším objemom ako 5 litrov neprevyšuje 500 litrov,

b) objekte, v ktorom sa vyrábajú tieto látky na ochranné účely v úhrnnom množstve neprevyšujúcom 10 kg za rok,

c) iných objektoch, v ktorých sa vyrábajú tieto látky na výskumné, zdravotnícke alebo farmaceutické účely v množstve do 10 kg za rok v jednom objekte,

d) laboratóriách na výskumné, zdravotnícke a farmaceutické účely, nie však na ochranné účely, v úhrnnom množstve menšom ako 100 g za rok v jednom objekte.

(2) Výrobu vysoko rizikových chemických látok na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné účely v jednoúčelovom nízkotonážnom objekte možno uskutočňovať na celom území Slovenskej republiky iba v jednom objekte.

(3) Výrobu vysoko rizikových chemických látok na ochranné účely možno uskutočňovať na celom území Slovenskej republiky iba v jednom objekte.

(4) Zmesi obsahujúce vysoko rizikové chemické látky v akomkoľvek množstve možno dovážať len z členských štátov dohovoru a vyvážať len do členských štátov dohovoru.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 01 - VEDENIE EVIDENCIE LÁTOK UVEDENÝCH V DOHOVORE O ZÁKAZE VÝVOJA, VÝROBY, HROMADENIA A POUŽITIA CHEMICKÝCH ZBRANÍ A O ICH ZNIČENÍ

Príloha č. 2 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 02 - Žiadosť o vydanie povolenia na používanie vysoko rizikovej chemickej látky

Príloha č. 3 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 03 - Žiadosť o licenciu na vývoz vysoko rizikovej chemickej látky

Príloha č. 4 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 04 - Žiadosť o licenciu na dovoz vysoko rizikovej chemickej látky

Príloha č. 5 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 05 - Žiadosť o povolenie na tranzit

Príloha č. 6 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 44/1999 Z. z.

Vzor 10 - Deklarácia chemických látok používaných na potláčanie nepokojov

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z. z. o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických látok a o ich zničení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené