Zákon č. 343/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000

343

ZÁKON

z 24. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z. a zákona č. 395/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami (ďalej len „motorové vozidlo“) po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií. Výška úhrady sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou sa rozumie súčet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok alebo na 15 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd podľa sadzobníka, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto zákonu.“.

2. V § 6 ods. 3 písmeno ch) znie:

„ch) na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,2e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:

2e) § 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

3. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) vykonávajúcich prepravu predmetov a tovarov humanitárnej pomoci, ak sa dopravca preukáže potvrdením ministerstva o prípustnosti bezodplatnej dopravy, ktorého vzor je prílohou č. 2 k tomuto zákonu.“.

4. V § 11 ods. 3 sa v prvej vete za slová „užívateľovi nehnuteľnosti“ vkladajú slová „alebo zariadenia“, slová „iné zariadenie“ sa nahrádzajú slovom „zariadenie“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „iné“.

5. V § 22c odsek 3 znie:

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky trojnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v sadzobníku, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto zákonu.“.

6. V § 24a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo užívatelia“.

7. V § 24a ods. 2 sa slová „odstrániť reklamné, informačné a propagačné zariadenia na náklady vlastníka, správcu alebo užívateľa týchto zariadení“ nahrádzajú slovami „podať návrh na odstránenie reklamných, informačných a propagačných zariadení (stavieb) podľa osobitného zákona11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.“.

8. Príloha k zákonu č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 395/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto zákonu.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 395/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 343/1999 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD

za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre dvojstopové motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy

1. Úhrada na kalendárny rok pre motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 1,5 tony vrátane je 400 Sk,

b) od 1,5 tony do 3,5 tony vrátane je 900 Sk,

c) od 3,5 tony do 12 ton vrátane je 3 000 Sk,

d) nad 12 ton je 6 000 Sk.

2. Úhrada na 15 dní pre motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 1,5 tony vrátane je 60 Sk,

b) od 1,5 tony do 3,5 tony vrátane je 130 Sk.

Poznámka:

a) Ak nálepka platná na 15 dní bola zakúpená v decembri bežného roka, platí aj v januári nasledujúceho roka na počet dní, ktoré ešte ostávajú do vyčerpania 15 dní. Začiatok platnosti nálepky musí byť na nej vyznačený predierovaním príslušného dátumu.

b) Celková hmotnosť vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla.12)

Príloha č. 2 k zákonu č. 343/1999 Z. z.

VZOR

potvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa platí úhrada formou nálepky

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

12) § 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené