265

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. septembra 1999,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávok a merania plynu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o podmienkach

a) pripojenia odberného plynového zariadenia na plynárenské zariadenie,

b) dodávok plynu odberateľovi plynu, ktorý odoberá plyn pre svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „odberateľ“),

c) merania odobratého plynu.

§ 2

Pripojenie

(1) Žiadosť o pripojenie odberného miesta alebo o zmenu príkonu odberných plynových zariadení predkladá žiadateľ dodávateľovi plynu (ďalej len „dodávateľ“) na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 3.

(2) Dodávateľ na základe žiadosti podľa odseku 1 oboznámi žiadateľa s podmienkami pripojenia odberného miesta alebo zmeny príkonu odberného plynového zariadenia.

(3) Podmienky na pripojenie odberného miesta alebo na zmenu príkonu odberného plynového zariadenia určí dodávateľ so zreteľom na veľkosť požadovaného príkonu a spoľahlivosť dodávky plynu.

(4) Podmienky, ktoré určil dodávateľ podľa odsekov 2 a 3, sú podkladom na vypracovanie a posudzovanie technickej dokumentácie odberného miesta na uzavretie zmluvy o dodávke plynu (ďalej len „zmluva“) pre odberné miesto.

(5) Predpokladom pripojenia nového odberného miesta do prevádzky alebo zmeny príkonu existujúcich odberných plynových zariadení je uzavretie zmluvy.

(6) Odberateľ predloží dodávateľovi najneskôr 30 dní pred požadovaným termínom odberu tieto doklady:

a) špecifikáciu odberného plynového zariadenia,

b) doklad, že montáž odberného plynového zariadenia vykonala oprávnená osoba,

c) doklad o vykonaní skúšky odberného plynového zariadenia,1)

d) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

§ 3

Dodávky plynu

(1) Po splnení podmienok na pripojenie nového odberného miesta alebo na zmenu príkonu odberného plynového zariadenia podľa § 2 uzavrie dodávateľ s odberateľom zmluvu.

(2) Dodávka plynu je splnená prechodom plynu meradlom dodávateľa,2) ktoré dodávateľ osadil pre odberateľa.

(3) Plyn je dodávaný v akosti zodpovedajúcej technickým normám, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

(4) Dodávateľ si overí u odberateľa, či počet a typ plynových spotrebičov zodpovedajú údajom uvedeným v zmluve.

§ 4

Dodávka plynu pre odberateľov kategórie domácnosť

(1) Odberateľom kategórie domácnosť je odberateľ odoberajúci plyn pre svoju vlastnú spotrebu, nie však na podnikateľské účely.

(2) Za odberné miesto sa považuje odberné plynové zariadenie používané jedným odberateľom, do ktorého sa uskutočňuje dodávka plynu z verejného rozvodu plynu meraná jedným meradlom. V prípade pochybností určí odberné miesto dodávateľ.

(3) Pri zmene odberateľa v tom istom odbernom mieste nový odberateľ uzavrie zmluvu a oznámi stav počítadla meradla najneskôr do ôsmich dní od prevzatia objektov, v ktorých je odberné plynové zariadenie; ak túto požiadavku nesplní, zodpovedá za celý odber odo dňa posledného odpočtu plynu vykonaného u predchádzajúceho odberateľa.

(4) Odber plynu meria a účtuje dodávateľ na základe údajov meradla. Odpočet a vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ najmenej jedenkrát ročne.

(5) Odberateľ platí v priebehu roka mesačne preddavok určený podľa priemernej mesačnej spotreby plynu.

§ 5

Dodávka plynu pre odberateľov kategórie maloodberateľ

(1) Odberateľom kategórie maloodberateľ je odberateľ odoberajúci plyn na podnikateľské účely s ročným odberom do 60 000 m3.

(2) Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení odberateľa sústredených do stavby alebo súboru stavieb odberateľa, do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom meradlami dodávateľa. V prípade pochybností určí odberné miesto dodávateľ.

(3) Odber plynu meria a účtuje dodávateľ na základe údajov meradla.

(4) Odpočet a vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ najmenej jedenkrát ročne. Odberateľ platí v priebehu roka mesačne preddavok určený podľa priemernej mesačnej spotreby plynu.

§ 6

Dodávka plynu pre odberateľov kategórie stredný odberateľ a veľkoodberateľ

(1) Odberateľom kategórie

a) stredný odberateľ je odberateľ odoberajúci plyn na podnikateľské účely s ročným odberom od 60 000 m3 do 400 000 m3,

b) veľkoodberateľ je odberateľ odoberajúci plyn na podnikateľské účely s ročným odberom nad 400 000 m3.

(2) Odberatelia kategórie veľkoodberateľ sa členia podľa charakteru spotreby plynu na

a) odberateľov technologického charakteru,

b) odberateľov vykurovacieho charakteru.

(3) Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení odberateľa sústredených do samostatného alebo do súvisiacich objektov odberateľa, do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom meradlami dodávateľa. V prípade pochybností určí odberné miesto dodávateľ.

(4) Odber plynu meria a účtuje dodávateľ na základe údajov meradla.

(5) Ak ide o stredných odberateľov, základným dokladom pre plánovanie a stanovenie preddavkových platieb sú zmluvne dohodnuté štvrťročné množstvá. Vyhodnotenie dodávok sa vykoná porovnaním súčtu mesačných skutočností za kalendárny rok s ročnou hranicou stredného odberu, t. j. 400 000 m3.

(6) Ak ide o veľkoodberateľov vykurovacieho charakteru, základným dokladom pre plánovanie, riadenie, vyhodnocovanie, určovanie preddavkových platieb a vyúčtovanie odberov sú dodávateľom odsúhlasené vykurovacie krivky odberateľa, prípadne zmluvne dohodnuté štvrťročné množstvo, ktoré je percentuálne rozpočítané na jednotlivé mesiace charakterizujúce funkčnú závislosť odberu plynu od priemerných denných teplôt ovzdušia. Základný denný odber je odvodený z vykurovacej krivky a z priemernej dennej teploty ovzdušia v mieste odberu.

(7) Ak ide o veľkoodberateľov technologického charakteru, základným dokladom pre plánovanie, riadenie, vyhodnocovanie, určovanie preddavkových platieb a vyúčtovanie odberov je denný odberový diagram veľkoodberateľa (ďalej len „diagram“). Tlačivá na spracúvanie diagramu zašle dodávateľ odberateľovi najneskôr 40 dní pred začiatkom každého štvrťroka. Do diagramu odberateľ rozpisuje štvrťročné množstvo plynu dohodnuté v zmluve, a to v mesačnom členení s denným rozpisom odberu. Vyplnený diagram doručí odberateľ dodávateľovi najneskôr 30 dní pred začiatkom štvrťroka. Ak v diagrame odberateľ neuvedie množstvá odberu podľa zmluvy, dodávateľ je oprávnený dať diagram do súladu so zmluvou. Dodávateľ vráti odsúhlasený diagram neodkladne odberateľovi.

(8) Odberateľ v diagrame alebo v osobitnej autentizovanej knihe denne zaznamenáva

a) stavy počítadla meradla o 6. 00 h,

b) hodnoty potrebné na prepočet dodávaných objemov plynu na štandardné podmienky zhodné s podmienkami uvedenými v zmluve,

c) oznámenia o obmedzujúcich opatreniach pri riešení stavov núdze a pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku podľa § 11 zákona,

d) vonkajšie teploty ovzdušia (len odberateľ vykurovacieho charakteru),

e) do 14.00 h odobraté množstvo plynu za predchádzajúci deň prepočítané na štandardné podmienky zhodné s podmienkami zmluvy.

(9) Odberateľ odovzdá dodávateľovi po uplynutí kalendárneho mesiaca vyplnený a spracovaný diagram v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca ako podklad na vykazovanie spotreby plynu za príslušný mesiac. Dodávateľ fakturuje odberateľovi dodávku plynu najmenej jedenkrát mesačne.

(10) Dodávateľ v záujme zabezpečenia riadneho vedenia diagramu odberateľa

a) zaškolí odberateľa na vypĺňanie, spracovanie diagramu a na prepočty odberov na štandardné podmienky zhodné s podmienkami zmluvy na určenie ceny,

b) pravidelne informuje odberateľa prostredníctvom verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkov o platných odberových stupňoch a barometrických tlakoch.

(11) Odberateľ vykoná kontrolný hodinový odpočet v deň a v rozsahu, ktoré určí dodávateľ.

§ 7

Meranie plynu

(1) Základom na vyúčtovanie dodávky plynu je zmeraný objem plynu, ktorý je dodávateľ oprávnený prepočítať na štandardné podmienky zhodné s podmienkami zmluvy na určenie ceny. Prepočet sa môže vykonávať aj meradlom. Dodávateľ je oprávnený aktualizovať údaje v meradle potrebné na prepočet vzhľadom na zmenu chemického zloženia plynu a túto skutočnosť oznámi odberateľovi.

(2) O druhu, počte a veľkosti meradla rozhoduje dodávateľ.

(3) Obtok meradla otvára dodávateľ. V prípadoch hroziacej škody môže tesný uzáver otvoriť odberateľ, pričom túto skutočnosť neodkladne oznámi dodávateľovi.

(4) Ak nemožno zistiť skutočný odber plynu za čas poruchy meradla, alebo v prípade uvedenom v odseku 3, určí sa spotreba dohodou medzi dodávateľom a odberateľom; ak k dohode nedôjde, určí sa odber

a) porovnaním spotreby pred preskúšaním a po preskúšaní meradla alebo otvorení obtoku,

b) podľa spotreby rovnakého obdobia predchádzajúceho roka s prihliadnutím na prípadné zmeny v počte a príkone spotrebičov.

(5) Ak ide o nový odber plynu alebo zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ určiť spotrebu podľa priemernej spotreby nameranej v ďalších obdobiach.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 265/1999 Z. z.

Vzor 01 - Žiadosť o dodávku zemného plynu pre domácnosť

Príloha č. 2 k vyhláške č. 265/1999 Z. z.

Vzor 02 - Žiadosť o dodávku zemného plynu (zmenu príkonu plynových spotrebičov) pre odberateľov s ročným odberom do 60 tis. m3

Príloha č. 3 k vyhláške č. 265/1999 Z. z.

Vzor 03 - Žiadosť o dodávku zemného plynu (zmenu príkonu plynových spotrebičov) pre odberateľov s ročným odberom nad 60 tis. m3

Poznámky pod čiarou

1) § 11 a 12 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

2) § 3 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.