Vyhláška č. 178/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/1999
Platnosť od 21.07.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1999 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. júna 1999,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 88/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 47 ods. 3 písm. i) sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.


Ladislav Pittner v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené