Zákon č. 154/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 66/1999
Platnosť od 23.06.1999
Účinnosť od 01.07.1999

154

ZÁKON

z 10. júna 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom“.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 3 a na konci sa pripájajú slová „a zmenky a šeky“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Neanonymným vkladom chráneným podľa tohto zákona sa rozumie vklad, ktorý je vystavený na meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia fyzickej osoby (ďalej len „vkladateľ“); dátumom narodenia sa na účely tohto zákona rozumie aj rodné číslo vkladateľa.3)

(6) Ostatné vklady sú anonymné; anonymným vkladom je najmä vklad na vkladnej knižke na doručiteľa a vklad vo forme cenného papiera na doručiteľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.“.

4. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond pre všetky banky vopred na celý rok, a to najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka, a je pre všetky banky rovnaký. Fond ho určuje v rozpätí od 0,1 % do 0,3 % z hodnoty vkladov (§ 3 ods. 1) v banke podľa priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok. Podrobnosti o výpočte priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok určuje fond a písomne ich oznámi bankám.“.

5. V § 7 ods. 4 druhá veta znie:

„Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska9) ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.“.

6. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.“.

7. V § 8 odsek 6 znie:

(6) Dňom doručenia vyhlásenia podľa odseku 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b) banke alebo správcovi sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v banke do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2. Týmto dňom sa tiež banke zakazuje prijímať ďalšie vklady a poskytovať úvery fyzickým osobám alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky banky voči fyzickým osobám. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke.“.

8. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná fyzická osoba, ak to ustanovuje tento zákon.“.

9. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Náhrada za nedostupný vklad patrí vkladateľovi vo výške vkladu, najviac však vo výške tridsaťnásobku a pri stavebnej sporiteľni šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné známe štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky predchádzajúce dňu, keď sa vklady stali nedostupnými; takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú nahor na celé 100 Sk. Výška vkladu na účely výpočtu náhrady sa zníži o všetky premlčané vklady13a) a všetky záväzky vkladateľa voči banke ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 101 a 785 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.“.

10. V § 9 ods. 3 tretia veta znie:

„Úroky a iné majetkové výhody spojené s vkladom sa na účely tohto zákona vypočítajú ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3.“.

11. V § 9 ods. 4 sa za slovo „vkladu“ vkladajú slová „alebo záväzku vkladateľa voči banke“ a nad slovo „zákon“ sa umiestňuje odkaz 13b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

12. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Náhrada nepatrí za premlčané vklady a vklady vkladateľov, ktorí majú podľa osobitných predpisov osobitný vzťah k banke15) v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými. K tomuto dňu si fond môže v súlade s § 12 ods. 1 vyžiadať od bánk zoznam týchto osôb.“.

13. V § 9 odsek 7 znie:

(7) Náhrada nepatrí vkladateľom, ktorí

a) svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady,

b) nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.“.

14. § 9 sa dopĺňa odsekmi 8, 9 a 10, ktoré znejú:

(8) Fond pozastaví výplatu náhrad vkladateľom uvedeným v odseku 7 písm. a) počas trestného konania vedeného proti týmto osobám v súvislosti s ich trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti banky vyplácať vklady. Fond ďalej pozastaví výplatu náhrad za tie vklady, o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady podľa odseku 7 písm. b).

(9) Za vklady podľa odsekov 6, 7 a 8 sú banky povinné prispievať do fondu v súlade s § 6 tohto zákona.

(10) O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.“.

15. V § 10 ods. 1 sa za slová „podľa § 8 ods. 3“ vkladajú slová „alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b)“ a za slovo „trvanie“ sa vkladá čiarka a slovo „postup“.

16. V § 10 ods. 2 sa za slová „podľa § 8 ods. 3“ vkladajú slová „alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b)“.

17. V § 10 ods. 3 sa za slová „podľa § 8 ods. 3“ vkladajú slová „alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b)“.

18. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné. Banku, v ktorej sa stali vklady nedostupnými podľa § 3 ods. 3, nemusí fond poveriť vyplácaním náhrad v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.“.

19. V § 10 odsek 5 znie:

(5) Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí preukázať svoju totožnosť a preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na jeho výplatu. Toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Zákonný zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a predložiť doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie na zastupovanie. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec sa musí preukázať aj splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu.15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje

a) platným občianskym preukazom,15b)

b) platným cestovným pasom,15c) diplomatickým pasom,15c) služobným pasom,15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca15d) na území Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:

15a) § 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

15b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

15c) Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.

15d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.

20. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ak má vkladateľ v banke viac vkladov, ktorých súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 9 ods. 2, náhrada sa poskytne za vklady postupne v časovom poradí, ako boli vklady uložené v banke, až do výšky ustanovenej v § 9 ods. 2, ak sa fond s vkladateľom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

21. V § 10 v novooznačenom odseku 8 sa vypúšťa slovo „stred“ a slová „začatia výplaty náhrad“ sa nahrádzajú slovami „keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 3“.

22. V § 10 v novooznačenom odseku 9 sa nad slovo „dôvodov“ umiestňuje odkaz 15e a za slová „poskytnúť náhradu“ sa vkladajú slová „na základe písomnej žiadosti“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15e znie:

15e) Napríklad § 784 Občianskeho zákonníka.“.

23. Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.“.

24. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti.15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.

(2) Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15f znie:

15f) § 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb.“.

25. V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak sa banka stala neschopnou vyplácať vklady, je povinná neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o vkladoch a záväzkoch klienta vrátane vzorov dokumentov o vkladoch. Fond má právo vykonávať v banke, ktorá bola vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, kontrolu vyplácania náhrad podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi.15g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15g znie:

15g) Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak má fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.“.

27. V § 12 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú slová „v lehote a spôsobom stanoveným fondom,“.

28. V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b),

e) vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať vklady (3 ods. 1).“.

29. V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),“.

30. V § 13 ods. 3 sa slová „na osobitnom účte“ nahrádzajú slovami „na osobitných účtoch“.

31. V § 13 ods. 4 písmeno a) znie:

a) nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,“.

32. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Členmi Rady fondu sú zástupcovia všetkých bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 4, a zástupca Národnej banky Slovenska. Banku zastupuje v Rade fondu jeden člen jej štatutárneho orgánu, ktorého vymenúva a odvoláva banka, a Národnú banku Slovenska jeden zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.“.

33. V § 17 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a podpredsedu rady,“.

34. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.“.

35. V § 18 ods. 2 sa za slová „fondu a“ vkladá slovo „ďalší“.

36. V § 19 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „vrátane vykonávania rozhodnutí rady.“.

37. V § 20 ods. 4 sa za slovo „byť“ vkladajú slová „členovia rady,“.

38. V § 21 ods. 1 sa za slovo „predpismi“ vkladá čiarka a slová „všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3“.

39. V § 21 ods. 3 sa za slová „s týmto zákonom“ vkladá čiarka a slová „všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3“.

40. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Kancelária fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.“.

41. Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.“.

42. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a

Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov orgánov fondu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 28 ods. 1 písm. a) až e) Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.“.

43. V § 25 ods. 3 a 4 sa slová „troch rokov“ nahrádzajú slovami „šiestich rokov“.

44. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné dodržiavať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa bánk a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade a v dozornej rade a po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu s fondom.

(2) Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady alebo prezídia; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.