Opatrenie č. 114/1999 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

Čiastka 53/1999
Platnosť od 28.05.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 28.05.1999 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

114

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 19. apríla 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní body 68, 69 a 74 znejú:

68. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

69. Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

74. Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na výrobu vybraných výrobkov“.

2. V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní sa za bod 84 pripája bod 85, ktorý znie:

85. Energia 1-01 Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotre- biteľov palív a energie“.

3. V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 36 písmeno d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra sledovaného roka.“.

4. V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní názvy bodov 68 a 69 znejú:

68. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

69. Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc“.

5. V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 84 pripája bod 85, ktorý znie:

85. Názov zisťovania: Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov palív a energie

Značka štatistického formulára: Energia 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom pilotného zisťovania je získať informácie o výrobe, spotrebe, distribúcii a nákladoch na obstaranie palív a energie v podnikoch, ktoré palivá vyrábajú, spracúvajú alebo distribuujú. Súčasťou zisťovania je aj oslovenie súčasných a potenciálnych používateľov obnoviteľných zdrojov energie. Získané údaje sa využijú pri zostavovaní energetickej bilancie harmonizovanej s metodikou Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, spotreba, distribúcia a náklady na obstaranie palív a energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný formulár.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazová.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 1999.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Peter Mach v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.