Vyhláška č. 7/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác

Čiastka 3/1998
Platnosť od 14.01.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 14.01.1998 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 10. decembra 1997

o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35a písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a zákona č. 284/1997 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Rigoróznu skúšku môžu vykonať absolventi študijných odborov vysokoškolského štúdia, v ktorých sa udeľuje akademický titul „magister“1) (ďalej len „uchádzač“).

(2) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore

a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe,

b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

§ 2

(1) Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva dekanovi fakulty alebo rektorovi vysokej školy, ak sa táto nečlení na fakulty (ďalej len „dekan“), na ktorej sa koná rigorózna skúška v príslušnom študijnom odbore.2)

(2) Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, a študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky. Uchádzač si môže zvoliť študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo príbuzný študijný odbor. K prihláške pripojí overenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní; absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí aj overenú kópiu dokladu o jeho nostrifikácii, ak sa nostrifikácia vyžaduje.3)

(3) Prihlášku na rigoróznu skúšku posúdi dekan a jej prijatie potvrdí do 30 dní odo dňa jej doručenia a súčasne oznámi uchádzačovi, koho poveril dohodnutím témy rigoróznej práce. Dekan v rovnakej lehote vráti prihlášku, ak uchádzač nepredložil požadované doklady alebo ak ide o študijný odbor, v ktorom sa nekoná rigorózna skúška na fakulte alebo na vysokej škole (ďalej len „fakulta“).

(4) Termín predloženia rigoróznej práce oznamuje dekan uchádzačovi najmenej tri mesiace pred konaním rigoróznej skúšky.

(5) Ak komisia nevráti rigoróznu prácu podľa § 4 ods. 5, dekan oznámi uchádzačovi miesto a termín konania rigoróznej skúšky do šiestich mesiacov od predloženia rigoróznej práce, najneskôr však jeden mesiac pred konaním rigoróznej skúšky.

§ 3

(1) Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len „komisia“).

(2) Komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia, najviac však sedem členov.

(3) Predsedu komisie vymenúva a odvoláva dekan; vymenúva ho z profesorov alebo z docentov, ktorí pôsobia na fakulte v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore. Za predsedu komisie môže dekan vymenovať aj

a) profesora alebo docenta inej fakulty alebo

b) významného odborníka z praxe, ktorý má vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa.4)

(4) Ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva dekan na návrh predsedu komisie.

(5) V jednom študijnom odbore možno zriadiť na fakulte aj viac komisií.

§ 4

(1) Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan na návrh vedúcich katedier alebo predsedu komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce s osobou poverenou dekanom hneď po potvrdení prijatia prihlášky.

(2) Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v počte určenom dekanom.

(3) Predseda komisie určí na posúdenie rigoróznej práce najmenej jedného oponenta.

(4) Oponent predloží o rigoróznej práci písomný oponentský posudok predsedovi komisie v lehote určenej predsedom komisie, v ktorom uvedie, či práca spĺňa alebo nespĺňa požiadavky určené dekanom. Oponent v písomnom oponentskom posudku uvedie aj svoje pripomienky k obsahu rigoróznej práce.

(5) Komisia do štyroch mesiacov od predloženia rigoróznej práce dekanovi s prihliadnutím na posudok oponenta rigoróznu prácu prijme alebo ju uchádzačovi vráti aj so svojím stanoviskom. Predseda komisie oznámi dekanovi prijatie alebo vrátenie rigoróznej práce; uchádzačovi oznámi prijatie rigoróznej práce. Predseda komisie súčasne doručí dekanovi písomný oponentský posudok.

(6) Písomný oponentský posudok doručí fakulta uchádzačovi najneskôr do 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky.

§ 5

(1) Rigorózna skúška je verejná.

(2) Rigorózna skúška sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej ďalších dvoch členov komisie.

(3) Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí o pripomienkach uvedených v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.

(4) Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška najmenej z dvoch študijných predmetov, ktoré tvoria širší základ študijného odboru, k téme spravidla súvisiacej s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí alebo z ktorej vypracoval rigoróznu prácu.

(5) Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jednom dni.

(6) O výsledku rigoróznej skúšky komisia hlasuje verejne na neverejnom zasadnutí v deň konania rigoróznej skúšky. Predseda komisie verejne vyhlási výsledok rigoróznej skúšky v ten istý deň hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak by výsledok hlasovania komisie bol nerozhodný, rozhodujúci je hlas predsedu.

(7) O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda komisie a ostatní členovia komisie prítomní na skúške.

(8) Ak uchádzač nepríde v určenom termíne na rigoróznu skúšku a jeho neúčasť nie je písomne ospravedlnená do 15 dní, hodnotí sa, akoby na skúške „nevyhovel“.

§ 6

(1) Uchádzačovi, ktorý v určenom termíne na rigoróznu skúšku neprišiel a jeho neúčasť bola ospravedlnená, určí dekan na vykonanie rigoróznej skúšky náhradný termín.

(2) Uchádzač, ktorý na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške nevyhovel, môže rigoróznu skúšku opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa konania rigoróznej skúšky; termín opakovania rigoróznej skúšky určí dekan. Ďalšie opakovanie rigoróznej skúšky môže povoliť dekan po uplynutí jedného roka.

§ 7

(1) Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce uhrádza uchádzač alebo právnická osoba, ktorá ho vyslala na vykonanie rigoróznej skúšky, vo výške určenej dekanom.5)

(2) Výška príspevku podľa odseku 1 sa určuje v závislosti od nákladov fakulty spojených s vykonávaním rigoróznych skúšok a s obhajobami rigoróznych prác. Náklady spojené s vykonávaním rigoróznych skúšok a s obhajobami rigoróznych prác sú najmä náklady na

a) administratívnu a účtovnú agendu,

b) odmeny oponentom a členom komisie,

c) úhradu cestovných náhrad členom komisie a oponentom.

(3) Uchádzač preukazuje zaplatenie príspevku podľa odseku 1 najneskôr v deň konania rigoróznej skúšky alebo v náhradnom termíne podľa § 6 ods. 1.

§ 8

(1) Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku, uhrádza uchádzač, ktorý vykonal rigoróznu skúšku, alebo právnická osoba, ktorá ho vyslala na vykonanie rigoróznej skúšky, vo výške určenej dekanom.6)

(2) Výška príspevku podľa odseku 1 sa určuje v závislosti od nákladov fakulty spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku. Náklady spojené so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu sú najmä náklady na

a) administratívnu agendu,

b) prenájom priestorov a na úhradu iných prevádzkových nákladov spojených s odovzdávaním diplomu,

c) odmeny osobám zabezpečujúcim odovzdanie diplomu.

(3) Zaplatenie príspevku podľa odseku 1 preukazuje uchádzač do 15 dní po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky.

§ 9

(1) Rozsah rigoróznej práce a jej náležitosti, požiadavky na rigoróznu prácu, študijné predmety, ktoré tvoria širší základ študijného odboru, určí dekan.

(2) Prihlášky na vykonanie rigoróznej skúšky podané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa posudzujú ako prihlášky podané po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

2) § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 25 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

5) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.