Zákon č. 58/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 575/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998
Účinnosť od 01.01.2002

58

ZÁKON

z 10. februára 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 38 vrátane nadpisu znie:

㤠38

Orgány štátnej banskej správy

(1) Orgánmi štátnej banskej správy sú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,

b) Hlavný banský úrad,

c) obvodné banské úrady, a to

1. Obvodný banský úrad v Bratislave,

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,

3. Obvodný banský úrad v Košiciach,

4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,

5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

(2) Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(4) Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.

(5) Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.

(6) Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.“.

2. V § 39 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.

3. V § 39 sa vypúšťa odsek 5.

4. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39a

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a) riadi výkon štátnej banskej správy,

b) zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,

c) rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad.“.

5. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výkon štátnej banskej správy a“.

6. V § 40 sa vypúšťa odsek 6.

7. V § 42 ods. 1 sa vypúšťa slovo „orgánov“ a slová „minister hospodárstva Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „predseda Hlavného banského úradu“.

8. V § 43 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „,prípadne rozklad“.

9. V § 44 odsek l znie:

(1) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 500 000 Sk organizácii, ktorá porušila predpisy uvedené v § 39 ods. l alebo ktorá nesplnila opatrenia uložené jej rozhodnutím orgánu štátnej banskej správy (ďalej len „porušenie povinnosti“).“.

10. V § 44 odsek 4 znie:

(4) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 39 ods. l alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru.“.

11. V § 44 ods. 6 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

12. V § 45 sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.

13. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47a

Záverečné ustanovenie

(1) V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 5 a 6, 36 ods. 1, 2 a 4, § 40, § 42 ods. 1 a 3 a v § 43 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

(2) Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

(3) Slová „Slovenský banský úrad“ a „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe zákona nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného banského úradu v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prechádzajú na Hlavný banský úrad zriadený týmto zákonom.“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.