53

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 2. februára 1998,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom odbornej prípravy inšpektorov ochrany zvierat (ďalej len „inšpektor“) je prehĺbiť ich vedomosti a zručnosti tak, aby boli odborne spôsobilí plniť svoje oprávnenia pri výkone kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany zvierat.

§ 2

Obsah odbornej prípravy inšpektorov

(1) Odborná príprava inšpektorov sa skladá

a) z prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „príprava na skúšku“),

b) zo skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“),

c) z pravidelných kurzov.

(2) Príprava na skúšku a skúška sú predpokladom odbornej spôsobilosti inšpektora.

(3) Pravidelné kurzy sa vykonávajú počas výkonu funkcie inšpektora a ich úspešné absolvovanie je predpokladom na udržanie odbornej spôsobilosti inšpektora.

(4) Náklady na prípravu na skúšku a náklady na vykonanie skúšky uhrádza inšpektor; náklady na pravidelné kurzy uhrádza okresný úrad. Úhradu nákladov na prípravu na skúšku a nákladov na vykonanie skúšky určenú okresným úradom je potrebné uhradiť najneskôr v deň začatia prípravy na skúšku a v deň skúšky; to platí aj pri ich opakovaní.

§ 3

Príprava na skúšku

(1) Okresný úrad zaradí do prípravy na skúšku inšpektora, ktorý

a) má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom štúdiu vo veterinárskych odboroch, alebo

b) má vysokoškolské vzdelanie v prírodovedných študijných odboroch so zameraním na zoológiu a najmenej tri roky praxe, ktorej obsahom je práca so zvieratami, alebo

c) má úplné stredoškolské vzdelanie vo veterinárskych alebo v pôdohospodárskych odboroch so zameraním na zoológiu a najmenej šesť rokov praxe, ktorej obsahom je práca so zvieratami, alebo

d) nemá vzdelanie podľa písmen a) až c), ale je všeobecne známym a uznávaným odborníkom v chove alebo v ochrane zvierat a má viac ako desaťročnú prax, ktorej obsahom je práca so zvieratami, najmä v dobrovoľných občianskych združeniach zaoberajúcich sa chovom alebo ochranou zvierat.

(2) Do prípravy na skúšku okresný úrad nezaradí toho, kto má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom štúdiu vo veterinárskych odboroch a

a) vykonáva prax ako veterinárny lekár vo veterinárnom zariadení alebo

b) vykonáva najmenej tri roky činnosť v štátnej správe na úseku veterinárnej starostlivosti alebo pedagogickú, alebo vedeckú činnosť vo vzdelávacej alebo vo vedeckej ustanovizni vo veterinárskych odboroch.

(3) Obsahom prípravy na skúšku sú prednášky a inštruktáže v celkovom rozsahu 36 hodín. Príprava na skúšku sa vykonáva z predmetov uvedených v prílohe.

§ 4

Skúška

(1) Po skončení prípravy na skúšku sa inšpektor podrobuje skúške. Skúške sa môže podrobiť každý, kto absolvoval najmenej 30 hodín prípravy na skúšku.

(2) Vykonať skúšku nemusí ten, kto spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 2 a získal vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,1) úspešne absolvoval doktorandské štúdium alebo vedeckú prípravu vo veterinárskom odbore alebo absolvoval ďalšie vzdelávanie potrebné na vykonávanie veterinárneho lekára, poskytované v rámci celoživotného vzdelávania.2)

(3) Skúška sa skladá z písomného testu a z ústneho pohovoru pred skúšobnou komisiou. Ústny pohovor nie je potrebný, ak inšpektor bol v písomnom teste úspešný najmenej na 75 percent.

(4) Ak inšpektor nebol v písomnom teste úspešný ani na 50 percent, ústny pohovor sa už nekoná a inšpektor musí opakovať písomný test v náhradnom termíne. Rovnako sa postupuje, ak inšpektor nevyhovel na ústnom pohovore.

(5) Ak inšpektor nebol v písomnom teste úspešný ani na 25 percent, musí okrem písomného testu opakovať aj prípravu na skúšku. Opakovať prípravu na skúšku a skúšku musí aj inšpektor, ktorý nebol v opakovanom písomnom teste úspešný ani na 50 percent.

(6) Inšpektor úspešne absolvoval skúšku, ak

a) bol úspešný v písomnom teste alebo v opakovanom písomnom teste najmenej na 75 percent,

b) bol úspešný v písomnom teste alebo v opakovanom písomnom teste najmenej na 50 percent a bol úspešný aj v ústnom pohovore.

(7) Termín skúšky treba určiť tak, aby sa konala do 30 dní odo dňa skončenia prípravy na skúšku. Opakovaný písomný test možno vykonať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 45 dní odo dňa vykonania písomného testu, v ktorom inšpektor nebol úspešný.

(8) Obsahom písomného testu a ústneho pohovoru sú otázky z predmetov, ktoré boli obsahom prípravy na skúšku, a v rozsahu prípravy na skúšku. Účelom ústneho pohovoru je zistiť hĺbku vedomostí inšpektora, najmä to, či nepostačujúca úspešnosť v písomnom teste je náhodná, alebo je výsledkom nedostatočnej prípravy na skúšku, alebo nedostatočnej úrovne vedomostí inšpektora.

(9) Skúška je neverejná. Na písomnom teste môžu byť prítomní iba inšpektori a skúšobný senát. Na ústnom pohovore môžu byť prítomní iba inšpektor, skúšobný senát a zapisovateľ.

(10) Skúšku organizuje okresný úrad. Vykonáva sa v zariadení určenom okresným úradom.

§ 5

Skúšobná komisia

(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje okresný úrad. Tvorí ju predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia skúšobnej komisie. Počet členov skúšobnej komisie sa určí v takom počte a v takej skladbe, aby bolo možné zostavovať skúšobné senáty aj v inom zložení pre opakované skúšky, určovať náhradníkov skúšobného senátu pre každú skúšku a dodržiavať skladbu skúšobného senátu obmedzujúcu možnosť predpojatosti.

(2) Predsedom skúšobnej komisie je okresný veterinárny lekár. Členmi skúšobnej komisie sú

a) inšpektor okresného úradu pre informatiku a ochranu zvierat,

b) inšpektor krajského úradu pre informatiku a ochranu zvierat,

c) zástupca Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky,

d) zástupca Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

e) zástupca Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky,

f) ďalšie osoby, najmä zástupcovia dobrovoľných občianskych združení zameraných na chov alebo na ochranu zvierat, zástupcovia vysokých škôl a iných vzdelávacích a vedeckých ustanovizní.

(3) Členom skúšobnej komisie môže byť iba ten, kto má vysokoškolské vzdelanie v doktorskom štúdiu vo veterinárskych odboroch a najmenej 12 rokov odbornej praxe, ktorej obsahom je práca so zvieratami.

§ 6

Skúšobný senát

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom, ktorý predseda skúšobnej komisie zostavuje pre každú skúšku z členov skúšobnej komisie. Predsedom skúšobného senátu je predseda skúšobnej komisie alebo jeho zástupca, ktorého skúšobná komisia zvolila na zastupovanie predsedu.

(2) Skúšobný senát je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomný predseda skúšobného senátu a ďalší štyria členovia. Uznáša sa väčšinou hlasov členov skúšobného senátu; predseda skúšobného senátu hlasuje len vtedy, keď je rovnosť hlasov členov skúšobného senátu. Pri opakovanom písomnom teste alebo pri opakovanej skúške inšpektora má skúšobný senát iné zloženie; najmenej traja členovia skúšobného senátu sú iní.

(3) Skúšobný senát pred začatím skúšky

a) overí totožnosť inšpektora,

b) skontroluje, či inšpektor absolvoval najmenej 30 hodín prípravy na skúšku,

c) skontroluje, či sú splnené požiadavky rovnakých podmienok všetkých účastníkov písomného testu a či sú utvorené podmienky na samostatnú prácu každého inšpektora.

(4) Skúšobný senát ďalej

a) vykonáva dohľad nad priebehom písomného testu, skontroluje jeho vyhodnotenie a uznáša sa na tom, ktorý inšpektor

1. vykonal skúšku už na základe písomného testu bez potreby ústneho pohovoru,

2. musí sa podrobiť ústnemu pohovoru,

3. musí opakovať písomný test,

4. musí opakovať prípravu na skúšku i písomný test,

b) vedie ústny pohovor a uznáša sa na tom, kto

1. vykonal skúšku po ústnom pohovore,

2. musí opakovať skúšku.

§ 7

Zápisnica

(1) O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica. Vyhotovuje ju zapisovateľ, ktorého na tento účel určí okresný veterinárny lekár zo zamestnancov okresného úradu.

(2) V zápisnici sa uvedú všetky uznesenia skúšobného senátu a výsledky skúšky každého inšpektora so záverečným uznesením skúšobného senátu, či odporúča okresnému úradu vydať inšpektorovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) a zapísať ho do zoznamu inšpektorov.

§ 8

Osvedčenie

(1) Na základe odporúčania skúšobného senátu okresný úrad vydá inšpektorovi osvedčenie.

(2) V osvedčení sa vymedzí rozsah oprávnení inšpektora pri výkone kontroly ochrany zvierat.

(3) Osvedčenie podpisuje okresný veterinárny lekár.

§ 9

Pravidelné kurzy

(1) Pravidelné kurzy organizuje okresný úrad najmenej raz za dva roky, a to každý kurz v rozsahu desať hodín.

(2) Cieľom pravidelných kurzov je prehlbovať odbornú spôsobilosť inšpektorov, najmä v dôsledku zmien v právnej úprave, zásadných rozhodnutí štátnych orgánov alebo veterinárnej situácie v okrese alebo v kraji.

(3) Ak sa inšpektor napriek tomu, že bol riadne písomne pozvaný, nezúčastní na pravidelnom kurze bez vážneho dôvodu alebo dva razy po sebe bez ohľadu na dôvod neúčasti, podrobí sa ústnemu pohovoru pred skúšobným senátom. Cieľom ústneho pohovoru je zistiť, či je naďalej odborne spôsobilý vykonávať funkciu inšpektora.


§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha k vyhláške č. 53/1998 Z. z.

Predmety, z ktorých sa vykonáva príprava na skúšku

1. Právna úprava veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat 12 hodín
2. Medzinárodné dohody o ochrane zvierat 10 hodín
3. Práva a povinnosti inšpektora 4 hodiny
4. Základy fyziológie hospodárskych, spoločenských a pokusných zvierat 10 hodín
v skladbe podľa rozsahu oprávnení vymedzených okresným úradom. &nbsp

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 3 až 6 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

2) § 24 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 172/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené