Zákon č. 394/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1998
Platnosť od 29.12.1998 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.1999 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z. (nepriamo)

394

ZÁKON

zo 17. decembra 1998,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z. a zákona č. 386/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 73 odsek 1 znie:

(1) Príjmami Národného úradu práce sú

a) príspevky na poistenie v nezamestnanosti,

b) úroky z vkladov v bankách,

c) penále,

d) odvody podľa § 114,

e) pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,

f) dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,

g) dobrovoľné dary poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,

h) prijaté úvery poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,

i) ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce,

j) ostatné príjmy súvisiace so správou a činnosťou Národného úradu práce.“.

2. V § 75 odsek 1 znie:

(1) Základný fond tvoria

a) príspevky na poistenie v nezamestnanosti,

b) úroky z vkladov v bankách,

c) penále,

d) odvody podľa § 114,

e) pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,

f) dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,

g) ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce.“.

3. § 76 vrátane nadpisu znie:

㤠76

Správny fond

(1) Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce.

(2) Správny fond sa tvorí

a) najviac vo výške 15 % z príjmov základného fondu bežného roku,

b) z prijatých úverov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,

c) z dobrovoľných darov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,

d) z ostatných príjmov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce,

e) zo zostatku správneho fondu z predchádzajúceho kalendárneho roku.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.