Ústavný zákon č. 332/1998 Z. z.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994

Čiastka 127/1998
Platnosť od 05.11.1998
Účinnosť od 05.11.1998

332

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 4. novembra 1998

o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Volebné obdobie poslancov obecných zastupiteľstiev, poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov miestnych zastupiteľstiev, starostov obcí, primátorov miest a starostov mestských častí zvolených vo voľbách 18. a 19. novembra 1994 a nových voľbách1) tohto volebného obdobia sa končí dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. II.

Čl. II

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1998 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na 13. a 14. novembra 1998 sa vykonajú 18. a 19. decembra 1998.

Čl. III

Úkony vykonané na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1998 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí strácajú platnosť s tým, že petície na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta možno použiť aj pre voľby podľa čl. II.

Čl. IV

Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. II sa lehoty podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovujú takto:

a) lehota na určenie volebných obvodov, počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť, a zverejnenie počtu obyvateľov obce (§ 9 ods. 3, § 16 ods. 9) je 40 dní,

b) lehota na podanie kandidátnych listín (§ 16 ods. 2, § 21 ods. 1 a 2) je 35 dní,

c) lehota na delegovanie člena a náhradníka do miestnej (mestskej) volebnej komisie (§ 14 ods. 1) je 35 dní,

d) lehota na zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva a na starostu obce (mestskej časti) alebo primátora (§ 17 ods. 2) je 28 dní,

e) lehota na určenie volebných okrskov a volebných miestností (§ 10 ods. 2) je 28 dní,

f) lehota na delegovanie člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (§ 13 ods. 1) je 28 dní,

g) lehota na uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov (§ 18) je 24 dní,

h) lehota na delegovanie člena a náhradníka do Ústrednej volebnej komisie (§ 12 ods. 1) je 20 dní,

i) lehota na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (§ 15 ods. 1) je 20 dní,

j) lehota na informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb (§ 27) je 20 dní,

k) lehota na začiatok volebnej kampane (§ 30 ods. 1) je 15 dní,

l) lehota na ukončenie volebnej kampane (§ 30 ods. 3) je 48 hodín

pred dňom volieb podľa čl. II.

Čl. V

V prípade, že obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo alebo miestne zastupiteľstvo neurčí volebné obvody a počty poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť v lehote podľa čl. IV písm. a), uskutočnia sa voľby podľa volebných obvodov a s počtom poslancov v nich, ktoré boli určené pre voľby 18. a 19. novembra 1994; starosta obce (primátor) to bezodkladne zverejní spôsobom v mieste obvyklým.


Čl. VI

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.