Vyhláška č. 286/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov

Čiastka 110/1998
Platnosť od 24.09.1998 do31.12.1998
Účinnosť od 24.09.1998 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z. (nepriamo)

286

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 9. júna 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 písm. b) a e) piateho bodu zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 24 ods. 1 a § 25 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

3. V § 3 ods. 2 sa slová „orgánom hygienickej služby.“ nahrádzajú slovami „orgánom na ochranu zdravia.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

4. V § 5 písm. g) sa slová „zariadením liečebno preventívnej starostlivosti,“ nahrádzajú slovami „zdravotníckym zariadením,“ a slová „orgánom hygienickej služby,“ sa nahrádzajú slovami „orgánom na ochranu zdravia,“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.“.

6. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Zvieratá ošetrené veterinárnymi liečivami, ktoré zanechávajú nežiaduce rezíduá ako následok schváleného použitia, môžu sa využívať na výrobu živočíšnych produktov, ktoré slúžia na výrobu potravín len po uplynutí určenej ochrannej lehoty. Suroviny a potraviny živočíšneho pôvodu nemožno získavať od zvierat, ktorým sa podávali nepovolené veterinárne liečivá, zakázané farmakologicky aktívne látky ako aj veterinárne liečivá, pri ktorých príslušné orgány rozhodli o zrušení registrácie alebo o zrušení najvyšších limitov ich rezíduí.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.

Súčasne sa zrušujú odkazy 8 a 9 vrátane poznámok pod čiarou.

7. V § 7 ods. 2 sa slová „orgánu hygienickej služby“ nahrádzajú slovami „orgánu na ochranu zdravia“.

8. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b), c), d), e) a f) sa označujú ako písmená a), b), c), d) a e).

9. V § 11 ods. 1 novooznačené písmeno b) znie:

b) živočíšnych produktov určených orgánom veterinárnej správy3) na ďalšie spracovanie podľa osobitných podmienok10a) alebo na iný spôsob zužitkovania, než je obvyklý,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 10 ods. 2 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
§ 23 ods. 2 písm. e), n) a s) zákona č. 87/1987 Zb.

10. V § 11 ods. 1 novooznačené písmeno c) znie:

c) zveriny určenej na ďalšie spracovanie alebo skladovanie, alebo na prepravu mimo územia okresu. Toto sa nevyžaduje, ak sa zverina so súhlasom príslušných orgánov veterinárnej správy3) predkladá na veterinárne vyšetrenie v zberni alebo v prevádzkarni na spracovanie zveriny na území iného okresu a je pripravená na veterinárne vyšetrenie a je označená podľa § 60 a 61,“.

11. V § 11 ods. 1 v novooznačenom písmene e) sa odkaz 3 nad slovom „starostlivosti“ nahrádza odkazom 4 a za slovo „hygienickú“ sa vkladajú slová „alebo nákazovú“.

12. V § 13 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dopravné prostriedky musia mať osvedčenie o spôsobilosti na prepravu vydané príslušným orgánom veterinárnej správy.7)“.

13. V § 15 ods. 2 sa slová „dopravná organizácia“ nahrádzajú slovom „podnikateľ“.

14. § 17 znie:

㤠17

Zo živých zvierat možno v tržniciach a na trhoviskách predávať len trhové konzumné ryby.7a) Ak sa v tržniciach a na trhoviskách uskutočňuje predaj potravín živočíšneho pôvodu, vzťahujú sa naň všeobecné a niektoré osobitné hygienické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

15. § 18 znie:

㤠18

Na predaj živých sladkovodných trhových rýb je potrebné veterinárne osvedčenie z miesta pôvodu, kde sa ryby naposledy chovali (sádkovali).“.

16. § 19 sa vypúšťa.

17. V § 22 ods. 1 sa slová „orgánom hygienickej služby;“ nahrádzajú slovami „orgánom na ochranu zdravia;“.

18. V § 23 ods. 2 písmeno b) znie:

b) na riadne vykonávanie veterinárnej prehliadky jatočných zvierat a mäsa alebo zveriny, označovania živočíšnych produktov podľa tejto vyhlášky a kontrol potrebných pri plnení úloh dozoru

1. vhodné zariadenia a osobnú pomoc pri vykonávaní prehliadky jatočných zvierat pred zabitím,

2. pracovné miesta na výrobných linkách a v priestoroch bitúnkov, zberní zveriny, spracovateľských prevádzkarní a rozrábok,“.

19. V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré neskresľuje farby na miestach a v priestoroch, kde sa vykonávajú úkony podľa písmena b), a to s intenzitou najmenej

1. 540 luxov na pracovných miestach prehliadky mäsa a orgánov jatočných zvierat a zveriny,

2. 220 luxov pri prehliadke chorých alebo podozrivých zvierat pred zabitím,

3. 110 luxov pri ostatných úkonoch a kontrolách pri získavaní, spracovaní, skladovaní a označovaní mäsa a pri prehliadke jatočných zvierat pred zabitím pri ich príjme.“.

20. V § 27 odsek 1 znie:

(1) Jatočné zvieratá unavené prepravou, prehriate alebo rozrušené sa ponechávajú odpočívať najmenej 24 hodín po príjme na bitúnku, ak príslušný štátny veterinárny lekár orgánu veterinárnej správy3) nerozhodne inak.“.

21. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

22. V § 32 písm. e) sa na konci pripája táto veta: „Toto očistenie, odstraňovanie a oplachovanie nemožno vykonávať pred vyšetrením.“.

23. V nadpise nad § 44 sa vypúšťajú slová „podmienene požívateľného“.

24. V § 44 písmeno a) znie:

a) požívateľné, sa označuje na účely vnútorného trhu odtlačkom pečiatky okrúhleho tvaru s priemerom 3,5 cm, s výškou písmen najmenej 0,8 cm a výškou čísiel veterinárneho kontrolného čísla podľa § 47 písm. b) najmenej 1 cm,“.

25. V § 44 písm. b) prvý bod znie:

1. výrobné, sa označuje dvoma sčasti sa prekrývajúcimi odtlačkami pečiatky okrúhleho tvaru podľa písmena a),“.

26. § 44 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) požívateľné alebo podmienene požívateľné a pochádza z miest, ktoré podliehajú obmedzeniam z dôvodov nákaz zvierat, sa okrem označenia podľa písmen a) a b), ak tak určí orgán veterinárnej starostlivosti,15a) označuje osobitným spôsobom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

27. V § 45 písmeno a) znie:

a) požívateľné, sa označuje značkou zdravotnej neškodnosti okrúhleho tvaru s priemerom 3 cm, s výškou písmen a čísiel najmenej 0,2 cm; označovanie značkou zdravotnej neškodnosti sa vykonáva

1. na obaloch alebo čitateľne pod obalmi jednotlivo balených tiel,

2. odtlačkom pečiatky alebo etiketou (visačkou) na jednorazové použitie upevnenou na telách, ktoré nie sú jednotlivo balené,

3. na obaloch alebo čitateľne pod obalmi častí tiel alebo drobkov balených v malých množstvách,

4. na obchodných obaloch alebo prepravných obaloch tiel, častí tiel alebo drobkov označených podľa prvého až tretieho bodu.“.

28. V § 45 písm. b) prvý bod znie:

1. výrobné, sa označuje dvoma sčasti sa prekrývajúcimi odtlačkami pečiatky okrúhleho tvaru s priemerom 3 cm podľa písmena a),“.

29. V § 46 písmeno a) znie:

a) požívateľné mäso, sa označuje rovnakým spôsobom ako mäso jatočnej hydiny,“.

30. § 47 až 49 znejú:

㤠47

(1) Pečiatky a značky podľa § 44 až 46 obsahujú tieto čitateľné údaje:

a) v hornej časti skratku názvu okresu,15b)

b) v strednej časti veterinárne kontrolné číslo prevádzkarne pridelené orgánom veterinárnej starostlivosti,15a)

c) v dolnej časti, ak tak určí orgán veterinárnej starostlivosti,15a) údaj identifikujúci štátneho veterinárneho lekára, ktorý vykonal prehliadku mäsa.

(2) Pečiatkuje sa

a) zdravotne neškodnou1) modrou, v prípadoch určených orgánom veterinárnej starostlivosti15a) aj červenou farbou,

b) perforačnou alebo vypaľovacou pečiatkou.

§ 48

(1) Požívateľné mäso hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a nepárnokopytníkov sa označuje takto:

a) na telách s hmotnosťou vyššou ako 65 kg sa označuje každá polovička pečiatkou najmenej na vonkajšej strane stehna, na bedre, na chrbte, na boku a na pleci,

b) ostatné telá sa označujú najmenej na týchto štyroch miestach:

1. na každom pleci,

2. na každej vonkajšej strane stehna.

(2) Pečeň hovädzieho dobytka, ošípaných a nepárnokopytníkov sa označuje vypaľovacou pečiatkou podľa § 44.

(3) Orgány, a to jazyk, pľúca, srdce, obličky, slezina, bravčové žalúdky, hovädzie predžalúdky a vemená, ktoré sú určené na priamy predaj ako výsekové vnútornosti, sa označujú pri všetkých druhoch zvierat vypaľovacou alebo farebnou pečiatkou podľa § 47, a to ak nie sú balené a označené podľa § 50.

(4) Všetky jednotlivé časti a tržné druhy mäsa sa môžu používať na výrobu alebo na predaj, len ak sa získali na rozrábkach z riadne označených tiel jatočných zvierat.

(5) Všetky jednotlivé časti mäsa dodávané na výsek alebo na výrobu sa označujú farebnou alebo vypaľovacou pečiatkou zdravotnej neškodnosti podľa § 44 písm. a) a § 47, ak nie sú balené a označené podľa § 50.

(6) Označenie jednotlivých častí mäsa a orgánov možno odstrániť až bezprostredne pred spracúvaním a v predajni až bezprostredne pred predajom. Z dodaného mäsa a orgánov uchovávaných v chladiarenských alebo mraziarenských skladovacích zariadeniach predajní, hotelov, reštaurácií a iných prevádzkarní sa toto označenie nesmie odstraňovať.

(7) Pri tržných druhoch mäsa dodávaného vo veľkospotrebiteľskej úprave maloobchodným predajniam, ktoré majú vytvorené osobitné priestory a zabezpečené hygienické podmienky na detailné delenie mäsa, sa po opracovaní alebo po vykostení častí mäsa bezprostredne pred predajom nové označenie jednotlivých častí nevyžaduje.

(8) Požívateľné mäso a orgány získané a spracúvané v tom istom výrobnom podniku s vylúčením akejkoľvek prepravy do inej prevádzkarne sa označujú podľa odsekov 1 a 2.

(9) Podmienene požívateľné mäso sa označuje pri všetkých jatočných zvieratách uvedených v odseku 1 na

a) zadnej strane predlaktia,

b) chrbte v obličkovej krajine,

c) vnútornej strane stehna,

d) hlave na vonkajšej ploche vonkajšieho žuvacieho svalu,

e) jazyku,

f) jednej polovici pľúc,

g) žalúdkovej ploche pečene,

h) srdci,

i) slezine,

j) vemene,

k) predžalúdku.

(10) Spôsobom uvedeným v odsekoch 1, 8 a 9 sa označujú všetky plochy, ktoré vznikli odstránením zmenených častí.

(11) Nepožívateľné mäso a orgány jatočných zvierat vylúčené z určenia na výživu ľudí na základe rozhodnutia o použiteľnosti14) sa označujú na všetkých častiach; možno ich označovať aj zafarbením.

(12) Pozastavené mäso a orgány hovädzieho dobytka, pri ktorom sa zistila slabá uhrovitosť, sa označujú okrem označenia pozastavovacím štítkom na zadnej strane oboch predlaktí, na prednej strane oboch holení, na hlave na vonkajšej ploche vonkajšieho žuvacieho svalu a na srdci odtlačkom písmena „U“ s výškou 4 cm a šírkou 3 cm.

(13) Telá, jednotlivé časti a orgány nepárnokopytníkov sa označujú okrem predchádzajúceho označenia v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby sa značky neprekrývali, aj obdĺžnikovou pečiatkou s rozmermi 12 x 2 cm a výškou písmen najmenej 1 cm so slovami „KONSKÉ MÄSO“ v strednej časti.

(14) Okrem označenia uvedeného v § 44 až 49, ak neboli posúdené ako nepožívateľné pre výrazné odchýlky pachu, sa označujú obdĺžnikovou pečiatkou s rozmermi 10 x 2 cm a výškou písmen aspoň 1 cm so slovami „MÄSO KANCA“ v strednej časti všetky telá a jednotlivé časti mäsa a orgány

a) kancov používaných na reprodukciu,

b) kryptorchidných alebo hermafrodických ošípaných,

c) nekastrovaných kancov s hmotnosťou nad 80 kg.

(15) Označenie podmienene požívateľného mäsa a orgánov určených na predaj vo vyhradených predajniach sa zachováva na všetkých miestach uvedených v odseku 9 počas každej manipulácie a každého opracovania tohto mäsa a orgánov vrátane ich predaja.

§ 49

(1) Označovanie požívateľnosti mäsa a ostatných jatočných produktov po prehliadke, pri rozrábke a vykosťovaní, prípadne balení vykonáva štátny veterinárny lekár príslušného orgánu veterinárnej správy3) alebo pod jeho priamou kontrolou iní veterinárni pracovníci orgánu veterinárnej správy.3) Na tento účel uchováva pridelené nástroje určené na označovanie mäsa, ktoré môže poskytnúť len iným veterinárnym pracovníkom orgánu veterinárnej správy,3) a to len v čase označovania a len na nevyhnutne potrebný čas.

(2) Štátny veterinárny lekár príslušný podľa odseku 1 kontroluje a eviduje etikety a obalový materiál, ak sú už vopred označené pečiatkou alebo značkou podľa § 44 až 46. Tieto možno vydávať len v čase, keď sa majú použiť, a v počte, ktorý zodpovedá skutočnej potrebe.

(3) Telá jatočných zvierat, ich mäso a orgány, ktoré sú určené na vývoz, sa označujú spôsobom uvedeným v § 44, v prípade jatočnej hydiny v § 45 a králikov v § 46 a 47 alebo podľa požiadaviek ústredného orgánu príslušného vykonávať veterinárne kontroly v štáte, do ktorého sa tovar vyváža. Tvar, veľkosť, obsah a umiestnenie odtlačku veterinárnej inšpekčnej pečiatky pri vývoze určuje orgán veterinárnej starostlivosti.15a)

(4) Označenie dovážaných tiel, mäsa a orgánov jatočných zvierat musí byť rovnocenné s označením podľa § 44 až 47, okrem tvaru, veľkosti a obsahu značky zdravotnej neškodnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

15b) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.“.

31. V § 50 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Balené časti mäsa, orgány a ostatné jatočné produkty uvedené v § 48 ods. 3 vrátane pečene sa označujú podľa § 44 písm. a), v prípade jatočnej hydiny a králikov podľa § 45 a podľa § 47 pečiatkou, ktorá obsahuje veterinárne kontrolné číslo rozrábky. Odtlačok pečiatky sa umiestňuje alebo je vytlačený na etikete pripevnenej na obal alebo natlačenej na obale tak, aby sa pri otvorení obalu zničila. Na etikete sa vyznačuje tiež jej poradové číslo alebo číslo série.“.

32. V § 54 písmeno b) znie:

b) jatočné ošípané, ovce a kozy pre spotrebu vo vlastnej domácnosti chovateľa (ďalej len „domáca zakáľačka“).“.

33. V § 54 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

34. V § 55 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b), c) a d) sa označujú ako písmená a), b) a c).

35. V § 57 ods. 2 písm. a) druhom bode sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz 16 a súčasne poznámka pod čiarou k odkazu 16.

36. V § 57 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo ju určiť pre potreby vnútorného trhu alebo zahraničného obchodu“.

37. V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) určiť zverinu pre potreby vnútorného trhu alebo pre potreby zahraničného obchodu a predložiť ju na veterinárne vyšetrenie vrátane orgánov uvedených v odseku 2 písm. a) druhom bode.“.

38. V § 58 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pochádzať zo zveri ulovenej alebo zo zveri z farmových chovov usmrtenej dovoleným spôsobom.“.

39. V § 58 ods. 2 sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „a ten kto“.

40. § 59 a 60 znejú:

㤠59

(1) Zverina určená pre potreby vnútorného trhu alebo pre potreby zahraničného obchodu musí byť po príprave na veterinárne vyšetrenie podľa § 60 čo najrýchlejšie vychladená, a to

a) raticová zverina a medvedia zverina na teplotu +7 oC v jadre a nižšiu,

b) malá srstnaná a pernatá zverina na teplotu +4 oC v jadre a nižšiu.

(2) Ak nie je vonkajšia teplota prostredia dostatočne nízka, musí sa zverina dopraviť do 12 hodín po ulovení do zberne alebo prevádzkarne na spracovanie zveriny.

(3) Vnútorné teploty zveriny uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa musia dodržiavať až do prepravy do prevádzkarne na spracovanie zveriny.

(4) Na veterinárne vyšetrenie sa predkladá tiež

a) každý zajac alebo divý králik, ktorý sa ulovil v poľovnom revíri, ktorý je v ohnisku nákazy zvierat alebo v ochrannom pásme vymedzenom v prípade výskytu tularémie, ako aj každý zajac, ktorý sa ulovil v poľovnom revíri, ktorý je v ohnisku nákazy zvierat alebo v ochrannom pásme vymedzenom v prípade výskytu brucelózy zajacov,

b) vzorka svaloviny každého kusa ulovenej čiernej a medvedej zveri.

§ 60

(1) Veterinárne vyšetrenie ulovenej zveriny pre potreby vnútorného trhu alebo pre potreby zahraničného obchodu vykonáva štátny veterinárny lekár príslušného orgánu veterinárnej správy3) priamo v poľovnom revíri, v zberni alebo v prevádzkarni na spracovanie zveriny.

(2) Užívateľ poľovného revíru, organizácia alebo podnikateľ pripraví ulovenú zverinu na veterinárne vyšetrenie a zabezpečí vykonanie pomocných úkonov tak, aby sa

a) raticová zverina a medvedia zverina otvorila a vyvrhla, jazyk, srdce, pľúca, pečeň, slezina a obličky ponechali a predložili na veterinárnu prehliadku tak, aby sa zabezpečila ich identita s telom ulovenej zveri,

b) malá srstnatá a pernatá zverina ihneď po ulovení rozvešala, pernatá zverina vyháčkovala a zajacom a králikom sa vytlačil moč.“.

41. V § 61 odsek 1 znie:

(1) Užívateľ poľovného revíru zverinu určenú na prepravu do zberne alebo do prevádzkarne na spracovanie zveriny vytriedi, pripraví na veterinárne vyšetrenie a označí podľa odsekov 2 až 4.“.

42. V § 61 odsek 3 znie:

(3) Každá zásielka pernatej zveriny, zajacov a králikov sa označuje jedným prívesným štítkom, na ktorom sa vyznačuje užívateľ poľovného revíru, počet ulovených kusov, obec, okres, dátum a hodina ulovenia.“.

43. § 61 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Všetky telá zajacov a králikov v zásielke ulovených v poľovnom revíri, ktorý je v ohnisku nákazy zvierat alebo v ochrannom pásme v prípade výskytu tularémie, ako aj zajacov ulovených v poľovnom revíri, ktorý je v ohnisku nákazy zvierat alebo v ochrannom pásme v prípade výskytu brucelózy zajacov, sa označujú jednotlivo spôsobom uvedeným v odseku 2.“.

44. § 63 a 64 znejú:

㤠63

(1) Zverina v koži alebo v perí sa nesmie prepravovať spoločne s ostatnými živočíšnymi produktmi.

(2) Celé telá raticovej zveriny a medvedej zveriny sa prepravujú do zberne alebo do prevádzkarne na spracovanie zveriny vo vychladnutom stave pri dodržaní hygienických podmienok tak, aby telá zvierat neboli uložené vo vrstvách na sebe.

(3) Celé telá raticovej zveriny a medvedej zveriny sa prepravujú zo zberne do prevádzkarne na spracovanie zveriny zavesené.

(4) Malá srstnatá a pernatá zverina sa smie prepravovať len vo vychladnutom stave a rozvešaná.

§ 64

(1) Podľa výsledku veterinárneho vyšetrenia posúdi štátny veterinárny lekár zverinu ako

a) požívateľnú,

b) nepožívateľnú.

(2) Orgán veterinárnej starostlivosti15a) môže určiť spôsob osobitnej úpravy zveriny.

(3) Zverina posúdená ako požívateľná, určená pre vnútorný trh a spoločné stravovanie sa označuje

a) odtlačkom pečiatky päťuholníkového tvaru s dĺžkou strany 3,5 cm, v ktorej sa uvádzajú čitateľne tieto údaje:

1. v hornej časti skratka názvu okresu,15b)

2. v strede veterinárne kontrolné číslo pridelené orgánom veterinárnej starostlivosti.15a)

Pri označovaní mäsa veľkej zveri musí výška písmen a čísiel zodpovedať § 44 písm. a).

Pri označovaní malej srstnatej a pernatej zveriny musí výška písmen a čísiel zodpovedať § 45 písm. a),

b) etiketou s odtlačkom pečiatky päťuholníkového tvaru dostatočne veľkou na to, aby obsahovala čitateľné údaje uvedené v odseku 3 písm. a).

(4) Označovanie podľa odseku 3 písm. a) sa používa na

a) pečiatkovanie nebalených tiel stiahnutých z kože, ktoré sa označujú najmenej jednou pečiatkou,

b) balené telá na povrchu obalu alebo viditeľne pod obalom,

c) balené časti tiel alebo orgány na povrchu obalu alebo viditeľne pod obalom.

(5) Označovanie podľa odseku 3 písm. b) sa používa pri veľkých baleniach, pri malej nestiahnutej srstnatej a neošklbanej pernatej zverine a pri celých telách veľkej zveri nestiahnutej z kože pri preprave do prevádzkarne na spracovanie zveriny podľa odseku 6.

(6) Mäso z celých tiel veľkej zveri nestiahnutej z kože sa môže označovať a uvádzať ďalej do obehu, len ak ho po stiahnutí kože v prevádzkarni na spracovanie zveriny prehliadol štátny veterinárny lekár a posúdil, ako aj označil ako požívateľné.

(7) Označenie tiel, častí tiel alebo orgánov dovážanej zveriny musí byť okrem tvaru a údajov značky zdravotnej neškodnosti rovnocenné s označením podľa tejto vyhlášky.

(8) Zverina určená na vývoz sa označuje podľa požiadaviek ústredného orgánu príslušného vykonávať veterinárne kontroly v štáte, do ktorého sa zverina vyváža. Tvar, obsah a umiestnenie pečiatok a etikiet určí na základe týchto požiadaviek orgán veterinárnej starostlivosti.15a)“.

45. V názve vyhlášky a v celom texte vyhlášky sa slovo „nezávadnosť“ nahrádza slovom „neškodnosť“ a v celom texte vyhlášky sa slová „drobná srstnatá a pernatá zverina“ nahrádzajú slovami „malá srstnatá a pernatá zverina“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Baco v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.