Oznámenie č. 266/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 101/1998
Platnosť od 25.08.1998
Uzavretie zmluvy 02.06.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa jej podpisu, t. j. 2. júla 1998, na základe článku 11 ods. 2.

266

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 1998 bola v Berne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa jej podpisu, t. j. 2. júla 1998, na základe článku 11 ods. 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou
o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska spolková rada (ďalej len „zmluvné strany“) v úmysle zjednodušiť cestovanie medzi oboma štátmi

dohodli sa takto:

Článok 1

Občianske preukazy Slovenskej republiky vo forme identifikačných kariet a identifikačné karty Švajčiarskej konfederácie sú vzájomne uznané zmluvnými stranami ako cestovné doklady.

Článok 2

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu (diplomatický pas, služobný pas, cestovný pas a zvláštny pas) alebo platnej identifikačnej karty, ak nezamýšľajú zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany viac ako deväťdesiat (90) dní alebo vykonávať tam zárobkovú činnosť, môžu vstupovať na toto územie a zdržiavať sa na ňom bez víz.

(2) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom pobytu dlhšieho ako deväťdesiat (90) dní alebo na účel vykonávania zárobkovej činnosti, musia mať pred odchodom vízum štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí majú povolený trvalý pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu sa naň vrátiť bez víz.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického pasu, služobného pasu alebo zvláštneho pasu a sú akreditovaní ako pracovníci diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom v čase ich akreditácie bez víz.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického pasu, služobného pasu alebo zvláštneho pasu.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú oslobodení od povinnosti zadovážiť si pri vycestovaní z územia štátu druhej zmluvnej strany výstupné vízum alebo splniť akékoľvek iné formality.

Článok 5

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstúpia na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo sa tam zdržiavajú, sú povinní dodržiavať právne normy týkajúce sa vstupu a pobytu cudzincov platné v tomto štáte, ako aj vykonávania samostatnej a nesamostatnej zárobkovej činnosti.

Článok 6

Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných strán nepovoliť občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo ktorých prítomnosť na území štátu je protizákonná, vstup alebo pobyt na území svojho štátu.

Článok 7

Zmluvné strany sa zaväzujú kedykoľvek a bez osobitných formalít prijať na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt platné na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody.

(2) O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné strany budú navzájom bezodkladne informovať diplomatickou cestou.

Článok 9

Zmluvné strany si diplomatickou cestou navzájom odovzdajú vzory nových alebo zmenených cestovných dokladov, identifikačných kariet a údaje o ich používaní najneskôr šesťdesiat (60) dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú aj na územie Lichtenštajnského kniežatstva a jeho občanov.

Článok 11

(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí uplynutím troch (3) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa jej podpisu.

(3) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami skončí platnosť Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti uzatvoreného 31. júla 1990, ktoré bolo zmluvnými stranami potvrdené výmenou nót 13. októbra a 25. novembra 1994.

Dané v Berne 2. júna 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Šesták v. r.

Za Švajčiarsku spolkovú radu:

Jakob Kellenberger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.