Oznámenie č. 206/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 78/1998
Platnosť od 03.07.1998
Uzavretie zmluvy 29.09.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 1998 na základe článku 4. Dňa 20. septembra 2001 nadobudla platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a leká...

206

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1997 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 1998 na základe článku 4.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísaná v Budapešti 22. decembra 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 20/1983 Zb.).

DOHODA

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky

vedené želaním podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

zdôrazňujúce zodpovednosť smerujúcu k zdokonaleniu zdravotného stavu obyvateľstva,

uznajúce, že podpora tejto spolupráce prispeje k rozvoju zdravotnej politiky, zdravotníckych služieb, ako aj lekárskych vied,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied založenej na vzájomných a obojstranných výhodách.

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpore spolupráce zvlášť v týchto oblastiach: prevencia chorôb a zdravie podporujúce aktivity, politika zdravotnej starostlivosti a systém zdravotnej starostlivosti, epidemiológia a hygiena, životné prostredie a zdravie, zdravotnícke informácie, drogová prevencia, lekársky výskum.

3. Spolupráca na základe tejto dohody bude zahŕňať výmenu odborníkov, výmenu informácií a dokumentácie, podporovanie účasti odborníkov z oboch krajín na odborných a vedeckých stretnutiach, podporovanie priamych kontaktov medzi zdravotníckymi inštitúciami v oboch krajinách.

4. Podrobné ustanovenia týkajúce sa oblastí a spôsobov spolupráce budú zapísané v plánoch spolupráce dohodnutých a podpísaných medzi zmluvnými stranami podľa článku č. 3 tejto dohody.

Článok 2

Zmluvné strany sa dohodli podporovať rozvoj budúcej spolupráce týkajúcej sa prevencie epidemického rozšírenia infekčných ochorení. Kompetentné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o dôležitých epidemiologických skutočnostiach, rozsahu epidémie a protiepidemických opatreniach prijatých na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktoré môžu mať vplyv na území druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany si budú vymieňať informácie o poznatkoch v oblasti prevencie, diagnostiky a pri liečení týchto infekčných ochorení. V prípade potreby budú taktiež koordinovať spoločné akcie na ich odstránenie.

Článok 3

Za účelom vykonávania tejto dohody zmluvné strany podpíšu plány spolupráce na tri roky, obsahujúce podrobné ustanovenia týkajúce sa konkrétnych akcií, metódy spolupráce, ako aj finančné podmienky.

Článok 4

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom skončenia platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktorá bola podpísaná v roku 1981. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Budapešti 29. septembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo zdravotníctva

Slovenskej republiky:

Ľubomír Javorský v. r.

Za Ministerstvo sociálneho zabezpečenia

Maďarskej republiky:

Mihály Kökény v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.