Nariadenie vlády č. 188/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj

Čiastka 69/1998
Platnosť od 19.06.1998
Účinnosť od 19.06.1998

188

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 1998,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je znázornené v prílohe č. 1.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja a sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

Dokumentácia schváleného územného plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Nitre, na Okresnom úrade v Nitre, na Okresnom úrade v Komárne, na Okresnom úrade v Leviciach, na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, na Okresnom úrade v Šali, na Okresnom úrade v Topoľčanoch a na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 188/1998 Z. z.

Obrázek 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 188/1998 Z. z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU NITRIANSKEHO KRAJA

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.1 vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Maďarskou republikou a ktorý je potrebné zapojiť do širšej medzinárodnej spolupráce,

1.2 formovať ťažiská osídlenia na celoštátnej, nadregionálnej a regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídel a priestorov podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,

1.3 podporovať rozvoj krajského mesta Nitra ako centra osídlenia nadregionálneho významu, čo predpokladá podporovať predovšetkým rozvoj zariadení

1.3.1 verejnej správy s nadregionálnou pôsobnosťou,

1.3.2 vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou,

1.3.3 uskutočňujúcich ďalšie vzdelávanie a odborné preškoľovanie či rekvalifikovanie pracovníkov,

1.3.4 zdravotníckych a sociálnych služieb, poskytujúcich špecifické služby na nadregionálnej úrovni,

1.3.5 kultúry, ako sú divadlá, koncertné sály a múzeá,

1.3.6 výstavníctva a kongresov,

1.3.7 technologických centier a parkov,

1.3.8 športu, umožňujúcich súťaže na krajskej až celoštátnej úrovni,

1.3.9 obchodných centier,

1.3.10 voľného času, rekreácie a turistiky s dostatočnými plochami zelene pre krajské až celoštátne potreby,

1.4 podporovať rozvoj miest Nové Zámky, Komárno, Levice a Topoľčany ako centier osídlenia regionálneho významu s možnosťou plnenia nadregionálnych funkcií; v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska podporovať mestá Nové Zámky a Komárno ako alternatívne navrhované nadregionálne centrá, čo predpokladá podporovať predovšetkým rozvoj zariadení primeraných týmto centrám, ako sú uvedené v bode 1.3.,

1.5 podporovať rozvoj mesta Šaľa ako centra osídlenia regionálneho významu,

1.6 podporovať rozvoj mesta Zlaté Moravce s cieľom vytvoriť centrum regionálneho významu,

1.7 podporovať rozvoj miest Štúrovo a Šurany ako subregionálnych centier s možnosťou plnenia regionálnych funkcií, čo predpokladá podporovať v týchto mestách predovšetkým rozvoj zariadení

1.7.1 verejnej správy a okresných súdov,

1.7.2 stredných škôl so štúdiom končiacim maturitou,

1.7.3 špeciálnych škôl,

1.7.4 inštitútov vzdelávania dospelých,

1.7.5 zdravotníckych a sociálnych služieb,

1.7.6 kultúrnych podujatí regionálneho významu,

1.7.7 služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity,

1.7.8 obchodných stredísk,

1.7.9 voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene, uspokojujúcich potreby na regionálnej až nadregionálnej úrovni,

1.8 podporovať rozvoj miest Vráble, Kolárovo, Šahy, Želiezovce, Hurbanovo a Tlmače ako subregionálnych centier; v týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj

1.8.1 zariadení stredných odborných, resp. učňovských škôl,

1.8.2 zdravotníckych zariadení s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami,

1.8.3 zariadení služieb remeselného charakteru,

1.8.4 obchodných zariadení so základným sortimentom tovarov,

1.8.5 zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,

1.9 podporovať rozvoj obcí ako centier osídlenia lokálneho významu v okresoch

1.9.1 Nitra: Veľké Zálužie, Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Nové Sady, Jelenec a Rišňovce,

1.9.2 Komárno: Nesvady, Marcelová, Bátorove Kosihy, Pribeta, Svätý Peter, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove,

1.9.3 Levice: Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Pukanec, Plášťovce, Šarovce, Nová Dedina, Starý Tekov, Farná, Pohronský Ruskov, Veľký Ďur, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Ipeľský Sokolec a Santovka,

1.9.4 Nové Zámky: Dvory nad Žitavou, Palárikovo, Tvrdošovce, Komjatice, Bánov, Svodín, Gbelce, Strekov, Zemné, Mužla, Kolta, Podhájska, Maňa, Salka a Kamenín,

1.9.5 Šaľa: Močenok, Tešedíkovo, Selice, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Neded a Diakovce,

1.9.6 Topoľčany: Solčany, Veľké Ripňany, Prašice, Bojná, Radošina, Ludanice, Kovarce a Preseľany,

1.9.7 Zlaté Moravce: Topoľčianky, Sľažany a Tesárske Mlyňany;

v týchto centrách podporovať predovšetkým zariadenia v

a) školstve – materské školy a základné školy,

b) zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne,

c) telekomunikáciách – pošty,

d) službách – stravovacie zariadenia,

e) kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy a knižnice,

f) oblasti športu a rekreácie – telocvične a otvorené športoviská,

g) oblasti obchodu – obchody so základným sortimentom tovarov,

1.10 podporovať územný rozvoj v smere sídelných rozvojových osí výstavbou príslušných infraštrukturálnych a komunikačných zariadení, a to

1.10.1 ponitrianskej sídelnej rozvojovej osi Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno,

1.10.2 pohronskej sídelnej rozvojovej osi Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica, Levice a Štúrovo,

1.11 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov,

1.12 pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na území, na ktorom je to potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom, realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební,

1.13 zachovať jestvujúce vojenské objekty a zariadenia pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia a rešpektovať ich ochranné pásma; poskytovať rovnocennú náhradu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky pri majetkovom prevode určitého jestvujúceho vojenského objektu; prerokovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie.

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

2.1 usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami pri súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta Nitra a ostatných väčších miest, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov domácej a cezhraničnej turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku,

2.2 usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového subsystému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov

2.2.1 s ťažiskom v Podhájskej so zapojením okolitého územia (kúpeľný lesopark s výletným miestom Máriačalád, využitie okolitých obcí a vinohradníctva na vidiecku turistiku),

2.2.2 od Štúrova s možnosťami využitia Dunaja a Hrona na vodácku turistiku a cykloturistiku vrátane územia Burdy so strediskom Kováčov a Chľaba a územím Poiplia spolu s kultúrnymi stavbami (Bíňa a pod.),

2.2.3 pozdĺž Dunaja s centrom v Komárne s nadväznosťou na Patince a Ižu s rozšírením pozdĺž Váhu (stredisko Apáli, Lándor, Kava a Kameničná),

2.2.4 Tríbeča od Nitry s lesoparkom Zobor – Žibrica,

2.2.5 v severnom cípe okresu Zlaté Moravce s centrom v Topoľčiankach,

2.2.6 svahov Štiavnických hôr s pokračovaním do okresu Banská Štiavnica s centrami v Pukanci a Bátovciach,

2.2.7 Považského Inovca v okrese Topoľčany so strediskami Duchonka a Podhradie,

2.3 podporovať bodové lokality v poľnohospodársky využívanej krajine, predovšetkým areály termálnych kúpalísk a vodné plochy,

2.4 dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou,

2.5 podporovať najvýznamnejšie rekreačné priestory pre medzinárodný a prihraničný cestovný ruch,

2.6 vytvárať podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky,

2.7 lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, vo voľnej krajine umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,

2.8 zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území; týka sa to predovšetkým miest Nitra, Nové Zámky, Komárno a Levice,

2.9 zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách,

2.10 vytvoriť komplexné objekty služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných medzinárodných cestných trasách,

2.11 dobudovať komplexný systém služieb pre cestujúcich na medzinárodných trasách železničnej a vodnej dopravy nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie,

2.12 podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry

3.1 školstvo

3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno-technickú základňu, optimálne riešiť rozmiestnenie školských zariadení v národnostne zmiešanom území,

3.1.2 rovnomernejšie pokryť územie kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné odbory,

3.1.3 kvalitatívne rozvíjať univerzity v Nitre a podľa požiadaviek praxe zriaďovať bakalárske štúdium aj v ďalších mestách kraja (Šaľa), resp. rozširovať už existujúce štúdium na ďalšie odbory (Nové Zámky, Levice),

3.2 zdravotníctvo

3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej,

3.2.2 vytvárať podmienky na rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,

3.2.3 rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme optimálneho využitia lôžkových kapacít v nemocničných zariadeniach, riešiť dobudovanie materiálno-technickej základne zariadení nemocníc (dostavba lôžkového pavilónu v Nemocnici s poliklinikou Topoľčany, dobudovanie Nemocnice s poliklinikou Šaľa na II. stupeň, dobudovanie Nemocnice s poliklinikou v Leviciach a Zlatých Moravciach),

3.2.4 podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia kraja, rozvoj liečebných ústavov s využitím potenciálu geotermálnych vôd, ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb (liečenie drogovej závislosti),

3.3 sociálna starostlivosť

3.3.1 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie kraja bolo v tejto oblasti sebestačné,

3.3.2 očakávať nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

3.3.3 rozvíjať sieť zariadení sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, a to najmä zariadení pre dospelých, ženy i mužov, vo väčšine okresov kraja, predovšetkým v Topoľčanoch pre mentálne postihnuté ženy, a pokračovať v súčasnom trende využívania disponibilného fondu predškolských zariadení,

3.4 duševná a telesná kultúra

3.4.1 podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore kraja a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja,

3.4.2 podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, ako aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru,

3.4.3 rozvíjať zariadenia na športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí,

3.4.4 zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál geotermálnych vôd a dobudovať termálne kúpaliská s cieľom vytvárať rekreačno-rekondičné komplexy.

4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva

4.1 rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj,

4.2 rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a chmeľových oblastiach,

4.3 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu využitím vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

4.4 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,

4.5 rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3 937,16 ha) na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami evidovaných v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda (biele plochy),

4.6 zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie ochranných lesov na základe zhodnotenia stanovištných podmienok a v súlade s platnou legislatívou v lesnom hospodárstve relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa,

4.7 vytvárať územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na protipovodňové opatrenia,

4.8 zabezpečovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov citlivejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych plánov,

4.9 netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho
fondu

5.1 zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny,

5.2 odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov, ako aj miestnych územných systémov ekologickej stability),

5.3 revitalizovať upravené toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov; opatrenia realizovať v súlade s projektmi pozemkových úprav území,

5.4 prinavrátiť vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou (napr. pri vodných nádržiach) a ťažbou nerastných surovín (hliniská, štrkoviská, lomy), ako aj územiam zasiahnutým nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej činnosti,

5.5 podporovať vyhlásenie Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a Chránenej krajinnej oblasti Krupinská planina,

5.6 zabezpečiť vodný režim pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu, Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov,

5.7 realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),

5.8 podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa,

5.9 uprednostňovať pri obnove vegetačných porastov prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,

5.10 citlivo zvažovať rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach s cieľom zachovať prirodzené biokoridory a v prípade veľkoplošných vinohradov s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov,

5.11 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej stability, v lesných ekosystémoch, rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

5.12 zabezpečiť, aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetáciou,

5.13 zabezpečiť sanáciu a rekultiváciu lomov, v ktorých bola skončená ťažba s cieľom začleniť ich do prírodnej krajiny.

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva rešpektovať

6.1 kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a na vyhlásenie navrhované urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),

6.2 vplyv najbližšieho okolia na kraj (súvisiace územia Hornonitrianskej kotliny, Vtáčnika, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny v Trenčianskom kraji a Banskobystrickom kraji),

6.3 akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifickosti pôvodného osídlenia,

6.4 kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to nielen dodržiavaním ich ochranných pásem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana pamiatok, to znamená podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,

6.5 potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie, a to v polohe hmotnej aj nehmotnej, a vytvárať pre ne vhodné prostredie,

6.6 typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy (predovšetkým v oblasti Podunajskej roviny, v okrese Komárno; v predhoriach Štiavnických vrchov a štáloch v oblasti Jedľových Kostolian),

6.7 a uplatniť typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane vidieckej štruktúry v rozptyle,

6.8 potenciál takých kultúrno-historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

6.9 a akceptovať v zámeroch do budúcnosti a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty.

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1 cesta I/51 Sereď – Nitra: zabezpečiť dobudovanie úseku hranice kraja Báb – Kynek na požadovanú kategóriu S22,5/100 (resp. R22,5/100),

7.2 cesta I/51 Nitra – Levice: zabezpečiť šírkové usporiadanie trasy na kategóriu S11,5/80 s

7.2.1 obchvatom Veľkého Lapáša po južnej strane,

7.2.2 obchvatom Vrábeľ po severnej strane s riešením mimoúrovňového križovania so železničnou traťou,

7.2.3 obchvatom Teliniec po severnej strane,

7.2.4 obchvatom Čifár po južnej strane,

7.2.5 obchvatom Veľkého Ďura po severnej strane,

7.2.6 obchvatom Hornej Seči po severnej strane trate 150 (alternatívna trasa obchvatu sa upresňuje v rámci územného plánu sídelného útvaru obce Horná Seč),

7.3 cesta I/65 Nitra – Čaradice: zabezpečiť vybudovanie úseku cesty vedenej po novej trase (južne od pôvodnej cesty) s charakterom rýchlostnej komunikácie a s mimoúrovňovými napojeniami ostatných komunikácií v kategórii R22,5/100,

7.4 zabezpečiť podľa výberu alternatívy trasy Južného cestného ťahu jeho vybudovanie so šírkovým usporiadaním v prvej etape S11,5/80(100), resp. R11,5/80(120) a dobudovaním na kategóriu S22,5/80(100), resp. R22,5/80(120) podľa rozvoja dopravných nárokov,

7.5 zabezpečiť výhľadovú úpravu cesty I/63 v úseku Komárno – Štúrovo na požadovanú kategóriu I. triedy (S11,5/80),

7.6 rezervovať koridor pre prieťah cesty I/64 mestom Nové Zámky v súlade so schváleným územným plánom sídelného útvaru,

7.7 rezervovať koridor na výhľadové vybudovanie cesty ako rýchlostnej komunikácie R22,5/100 Nitra – Topoľčany – hranica kraja východne od existujúcej trasy cesty I/64 s mimoúrovňovými križovatkami s ostatnými cestami,

7.8 rezervovať koridor pre úsek cesty vedenej po novej trase s charakterom rýchlostnej komunikácie a s mimoúrovňovými napojeniami ostatných komunikácií v kategórii R22,5/100(120) Nitra – Nové Zámky – Komárno; trasa je navrhovaná v úseku Nitra – Komjatice po západnej strane cesty I/64 v dĺžke 12,3 km, v úseku Komjatice – Nové Zámky s využitím existujúcej trasy s východným obchvatom Nových Zámkov v dĺžke 8,6 km a ďalším vedením trasy východne od existujúcej cesty I/64 v dĺžke 19,9 km s východným obchvatom Komárna a s vybudovaním nového hraničného priechodu do Maďarskej republiky a napojením na medzinárodnú trasu E75–E60,

7.9 cesta I/64: rezervovať koridor pre juhovýchodný obchvat Nitry,

7.10 cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky: zabezpečiť vybudovanie obchvatu Šale medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km s napojením na obchvat Trnovca nad Váhom, zabezpečiť odstránenie technických nedostatkov v úseku Šaľa – Trnovec nad Váhom a zhomogenizovať parametre cesty na kategóriu S11,5/80,

7.11 cesta I/75: zabezpečiť vybudovanie obchvatu Trnovca nad Váhom v dĺžke 3,2 km,

7.12 cesta I/66 Zvolen – Šahy: upraviť na kategóriu R11,5/80(100) s výhľadovým rozšírením na kategóriu R22,5/80(100) a rezervovať

7.12.1 koridor pre obchvat Šiah v dĺžke 3,5 km,

7.12.2 koridor pre obchvat Hokoviec,

7.12.3 koridor pre obchvat Horných Semeroviec,

7.12.4 koridor pre obchvat Tešmaku nadväzne na hraničný priechod do Maďarskej republiky,

7.13 cesta I/76 Hronský Beňadik (od I/65) – Štúrovo: rezervovať koridor pre obchvat Štúrova po západnej strane s novým hraničným priechodom a premostením Dunaja v dĺžke 6,35 km,

7.14 cesta I/76: zabezpečiť dokončenie vybudovania obchvatu Kalnej nad Hronom s mimoúrovňovým križovaním železničnej trate č. 150,

7.15 cesta II/499 Piešťany – Topoľčany: zabezpečiť vybudovanie obchvatu Topoľčian juhozápadne od mesta (medzi Nemčicami a Topoľčanmi) s napojením na súčasnú cestu I/64,

7.16 cesta II/513 Hlohovec – Nitra: zabezpečiť rezervovanie koridoru západného obchvatu krajského sídla s napojením na cestu I/64 južne od Nitry,

7.17 cesta II/513: rezervovať koridor rýchlostnej komunikácie vedenej od diaľnice D61 severne od Hlohovca s previazaním na R/64 umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice na hraničný priechod v Komárne,

7.18 cesta II/562 Nitra – Trnovec nad Váhom: zabezpečiť šírkové usporiadanie súčasnej cesty II/562 na S11,5/80 tak, aby prepojenie krajského sídla s okresným bolo na úrovni I. triedy,

7.19 zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,

7.20 zabezpečiť výhľadové prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so železničnými traťami na mimoúrovňové,

7.21 rezervovať koridor na úpravu šírkového usporiadania prepojenia cesty I/51 zo Žemberoviec na Dudince (III/05162) na kategóriu S9,5/80,

7.22 vytvoriť podmienky na modernizáciu trate 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h,

7.23 vytvoriť podmienky na modernizáciu trate 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno na traťovú rýchlosť 120 km/h vrátane elektrifikácie a technickej modernizácie,

7.24 vytvoriť podmienky na elektrifikáciu a technickú modernizáciu trate 141 Leopoldov – Nitra – Kozárovce,

7.25 rezervovať koridor na výhľadové vybudovanie železničného prepojenia Nitra – Šaľa s napojením na železničnú trať 130 v priestore Trnovca nad Váhom,

7.26 rezervovať koridor na výhľadové prepojenie tratí 134 a 136 Kolárovo – Neded,

7.27 rezervovať koridor pre vysokorýchlostnú trať Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice so spresnením podľa štúdie spracovanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

7.28 rezervovať priestor na vybudovanie nového prístavu v lokalite Komárno – Harčáš,

7.29 vytvoriť podmienky na modernizáciu letiska Nitra – Janíkovce s jeho napojením na cestnú sieť,

7.30 rezervovať priestor na vybudovanie nového nákladného prístavu a osobného prístavu v Štúrove,

7.31 rezervovať priestor na vybudovanie nového prístavu v Šali,

7.32 rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie prístaviska v Kolárove,

7.33 rezervovať priestor na lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej dopravy v mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno a Štúrovo,

7.34 rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie nových hraničných priechodov v Komárne a Štúrove nadväzne na realizáciu nových trás ciest I/64 a I/76 a premostení Dunaja.

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

8.1 vodné hospodárstvo

8.1.1 na úseku ochrany pred povodňami

a) vykonávať na upravených tokoch údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,

b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v ich povodiach zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych povodňových situáciách, ako aj v obdobiach sucha,

c) revitalizovať odstavené korytá tokov Stará Nitra, Stará Žitava a ďalej rameno toku Malá Nitra, tok Dlhý kanál a zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej vody v odstavených korytách tokov,

d) zabezpečiť predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí aj väčších poľnohospodársky využívaných plôch proti záplavám ohradzovaním neupravených úsekov Hrona a Ipľa,

8.1.2 na úseku odvedenia vnútorných vôd

a) vykonávať pravidelnú údržbu odvodňovacích kanálov s cieľom zabezpečiť prietok,

b) rekonštruovať čerpacie stanice Čenkov, Obid a Komoča s cieľom zvýšiť ich kapacity,

c) vybudovať čerpacie stanice Vlčany, Stará Guta, Bielovce, Kubáňovo a Šahy,

d) vybudovať k novobudovaným čerpacím staniciam príslušnú kanálovú sieť,

8.1.3 na úseku vodných nádrží a prevodov vody

a) zabezpečiť územnú ochranu nádrží Obyce na Žitave – kategória „C“ (po 25 rokoch), Hostie na Hostianskom potoku – kategória „E“ (evidované), Horné Túrovce na Krupinici – kategória „E“, Plášťovce na Litave – kategória „E“, Bojná na Bojnianke – kategória „E“; ak sa nezrealizuje Vodné dielo Nagymaros, na splavnenie Váhu bude potrebný stupeň Kolárovo,

b) zabezpečiť územnú ochranu vodárenského toku Žitavy a jeho povodia v súlade s platnou legislatívou,

c) zabezpečiť predĺženie prevodu vody z vodného diela Kráľová,

d) zabezpečiť prevody vody z Váhu do povodia Nitry, z Dunaja do povodia Hrona a Ipľa,

e) sledovať a územne ochrániť prevod vody riek Váh – Nitra pri Hlohovci,

8.1.4 na úseku verejných vodovodov

a) dobudovať prívod vody Nové Zámky – Vráble,

b) vybudovať prívod vody Nové Zámky – Nitra,

c) realizovať rozšírenie vodného zdroja Gabčíkovo (podmienka rozvoja verejných vodovodov v Nitrianskom kraji),

d) realizovať prívody vody a vodovodné siete v sídlach v ochrannom pásme Atómovej elektrárne Mochovce, o. z., a napojiť obce po trase prívodu, vybudovať vodovodné siete v obciach a potrebné vodárenské zariadenia:

1. prívod vody Kolta – Levice, prívod vody Medvecké – Plavé Vozokany – Tekovské Lužany,

2. prívod vody Iňa – Tehla – Lula,

3. prívod vody Bajka – Ondrejovce – Turá,

4. prívod vody pre skupinový vodovod Vyšné nad Hronom – Žemliare,

5. prívod vody Levice – Krškany – Horša,

6. prívod vody Hronské Kosihy – Nová Dedina – Drženice,

7. čerpacia stanica Bátovce,

8. prívod vody Čajkov,

9. prívod vody Horná Seč,

10. prívod vody Veľký Ďur,

11. prívod vody Levice – Tlmače – Hronský Beňadik,

12. prívod vody Lipník – Kozárovce,

13. prívod vody Levice – Čankov – Bory – Santovka – Brhlovce – Domadice – Hontianske Trsťany – Demandice,

14. prívody vody Vráble – Kolíňany, Vráble – Lúčnica nad Žitavou – Melek a Vráble – Telince – Čifáre,

15. prívod vody Vráble – Zlaté Moravce,

16. prívod vody Čierne Kľačany – Volkovce – Olichov – Čaradice,

17. prívod vody Kolíňany – Beladice – Choča – Slažany – Velčice – Mankovce,

18. prívod vody Martin nad Žitavou,

19. prívod vody Nová Ves nad Žitavou – Čierne Kľačany (Nemčiňany),

20. prívod vody Topoľčianky – Žikava – Hostie – Jedľové Kostoľany,

21. prívod vody Beladice – Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tríbečom,

22. skupinový vodovod Červený Hrádok – Nevidzany – Veľké Vozokany – Malé Vozokany,

23. skupinový vodovod Komárno prepojiť so skupinovým vodovodom Iža – Patince,

24. skupinový vodovod Kravany, prívod vody Búč – Bátorove Kosihy – Modrany – Šrobárová –Mudroňovo a prívod vody Kravany – Moča – Radvaň – Marcelová,

25. skupinový vodovod Hurbanovo rozšíriť o prívod vody Hurbanovo – Svätý Peter – Dulovce – Pribeta,

26. skupinový vodovod Čičov – Trávnik rozšíriť o prívod vody Trávnik – Kližská Nemá – Veľké Kosihy,

27. na prívod vody Gabčíkovo – Nové Zámky napojiť sídla Bodza, Holiare, Brestovec, Sokolce, Lipové, Bodzianske Lúky, Tôň, Zemianska Oľča, Okoličná na Ostrove,

28. vodovodné siete realizovať v Pribete a Šrobárovej,

29. prívod vody Želiezovce – Šahy,

30. prívod vody Želiezovce – Hronovce – Pohronský Ruskov – Čata – Malé Ludince – Šalov – Zalaba,

31. prívod vody pre obce Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica,

32. prívod vody pre skupinový vodovod Nýrovce – Maláš,

33. prívod vody pre skupinový vodovod Farná – Veľké Ludince – Kuraľany – Keť,

34. skupinový vodovod Nitra rozšíriť o prívod vody Čakajovce – Jelšovce – Ľudovítová – Vyčapy-Opatovce – Lefantovce; prívody vody Čechynce a Lehota – Veľké Zálužie,

35. skupinový vodovod Zbehy – Šurianky – Hruboňovo – Nové Sady – Malé Zálužie – Kapince,

36. skupinový vodovod Černík (Černík – Komjatice – Veľký Kýr – Mojzesovo – Rastislavice – Jatov),

37. skupinový vodovod Maňa – Vlkas (Veľká Maňa – Kmeťovo – Vlkas – Michal nad Žitavou – Malá Maňa),

38. prívod vody Kamenín – Bíňa,

39. vodný zdroj Krnča – Sádok doplniť pre skupinový vodovod Topoľčany,

40. v sídlach Hrušovany, Belince, Kamanová, Kovarce, Nitrianska Streda, Čeľadince, Chrabrany vybudovať verejné vodovody a ich napojenie na Ponitriansku vodárenskú sústavu,

41. skupinový vodovod Topoľčany rozšíriť o prívod vody do Lipovníka, Blesoviec, Tvrdomestíc, Nemečiek, Noroviec a Veľkých Dvorian,

42. skupinový vodovod Radošina rozšíriť o prívod vody do Orešian – Šalgoviec – Svrbíc – Ardanoviec,

8.1.5 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 zabezpečiť

a) vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.,

b) ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd budovaním kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,

c) odkanalizovanie sídel s vybudovaným verejným vodovodom,

d) rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídel,

1. dokončiť rozostavané stavby:

a) rozšíriť čistiareň odpadových vôd Nové Zámky,

b) čistiareň odpadových vôd Nitra a rekonštrukciu stokovej siete,

c) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Topoľčany,

d) rekonštruovať čistiarne odpadových vôd Kolárovo a rozšíriť stokovú sieť,

e) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Šurany,

f) výtlak z čistiarne odpadových vôd Šaľa do Váhu,

g) rekonštruovať a rozšíriť čistiarne odpadových vôd Šaľa,

h) rozostavané stavby verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach Nesvady-Imeľ, Pribeta, Bátovce, Kozárovce, Hontianske Trsťany, Veľké Kozmálovce, Tekovské Lužany, Výčapy-Opatovce, Veľké Zálužie, Dvory nad Žitavou, Zemné, Svodín, verejnej kanalizácie v Tvrdošovciach a napojenia na čistiareň odpadových vôd Nové Zámky, verejnej kanalizácie v Trnovci nad Váhom a jej napojenia na čistiareň odpadových vôd Duslo Šaľa a Diakovce a jej napojenia na čistiareň odpadových vôd Šaľa, Šarovce, Solčany, Prašice, Veľké Ripňany, verejnej kanalizácie v Jacovciach a napojenia na čistiareň odpadových vôd Topoľčany, Kovarce, Závada, Beladice, Neverice, Ladice, Choča, verejnej kanalizácie v Topoľčiankach, Nemčiňanoch a Skýcove a dobudovanie verejnej kanalizácie v Želiezovciach,

2. rekonštruovať a rozšíriť nevyhovujúce čistiarne odpadových vôd

a) Komárno (výstavba biologického stupňa), rekonštruovať a rozšíriť stokovú sieť,

b) Dedina Mládeže (biologický stupeň),

c) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Zlaté Moravce,

d) rozšíriť čistiarne odpadových vôd Šurany,

e) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Vráble a rozšíriť stokovú sieť,

f) rozšíriť čistiarne odpadových vôd Šahy,

g) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Želiezovce a zmeniť recipient,

h) intenzifikovať čistiarne odpadových vôd Šaľa-Veča,

i) vybudovať čistiarne odpadových vôd Štúrovo,

j) zabezpečiť výstavbu čistiarne odpadových vôd Tlmače,

k) vybudovať čistiarne odpadových vôd Topoľčianky,

3. pripraviť výstavbu verejných kanalizácií so spoločnou čistiarňou odpadových vôd

a) Čalovec – Kameničná,

b) Trávnik – Čičov,

c) Kravany na Dunaji – Bátorove Kosihy – Búč,

d) Bajč – do čistiarne odpadových vôd Hurbanovo,

e) Komjatice – Černík – Mojzesovo – Veľký Kýr,

f) Lipová – Rastislavice,

g) Dolný Ohaj – Hul – Radava,

h) Šarkan – Gbelce – Nová Vieska,

i) Podhájska – Trávnica,

j) Jasová – Dubník,

k) Dolná Seč – Horná Seč – Vyšné nad Hronom – Žemliare do čistiarne odpadových vôd Dolná Seč,

l) Andovce – do čistiarne odpadových vôd Nové Zámky,

m) do čistiarne odpadových vôd Šaľa – Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom,

n) Lužianky – Zbehy – Veľký Cetín – Lehota – Veľké Zálužie – Jarok,

o) Nitrianska Blatnica – Radošina (čistiareň odpadových vôd Veľké Ripňany),

p) Duchonka (čistiareň odpadových vôd Prašice),

q) Podhradie – Závada – Velušovce,

r) Rajčany – Horné Chlebany – Dolné Chlebany – Krušovce (alt. čistiareň odpadových vôd Topoľčany),

s) Ludanice – Dvorany nad Nitrou – Kamanová – Belince – Preseľany – Hrušovany – Koniarovce,

t) Továrniky (čistiarne odpadových vôd Topoľčany),

u) Malé Ripňany – Veľké Ripňany – Biskupice,

v) Horné Štitáre – Dolné Obdokovce,

4. zabezpečiť výstavbu čistiarní odpadových vôd a stokových sietí v ďalších sídlach: Marcelová, Patince, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Moča, Dulovce, Chotín, Modrany, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom, Martovce, Zlatná na Ostrove, Virt, Veľké Kosihy, Brestovec, Sokolce, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Veľké Turovce, Plášťovce, Hontianska Vrbica, Farná, Santovka, Mýtne Ludany, Veľké Kozmálovce, Žemberovce, Veľký Ďur, Veľké Ludince, Starý Tekov, Pohronský Ruskov, Čajkov, Čata, Kozárovce, Hronovce, Dolný Pial, Demandice, Čaka, Krškany, Nový Tekov, Plavé Vozokany, Podlužany, Vinodol, Poľný Kesov, Podhorany, Nové Sady, Jelenec, Rišňovce, Svätoplukovo, Branč, Klasov, Kolíňany, Lefantovce, Nová Ves nad Žitavou, Veľký Lapáš, Žírany, Dolné Obdokovce, Golianovo, Alekšince, Čakajovce, Čechynce, Bánov, Maňa, Mužla, Strekov, Veľké Lovce, Chľaba, Kamenný Most, Kamenica nad Hronom, Nana, Malá nad Hronom, Kamenín, Bíňa, Bajtava, Rúbaň, Kolta, Salka, Semerovo, Dedinka, Pozba, Bardoňovo, Bruty, Jatov, Komoča, Vlčany, Neded, Tešedíkovo, Močenok, Selice, Žihárec, Horná Kráľová, Hájske, Oponice, Bojná, Krnča, Urmince, Obyce, Čierne Kľačany, Jedľové Kostoľany, Slažany, Tesárske Mlyňany, Hostie a Volkovce,

8.1.6 zabezpečiť komplexné využitie overených zdrojov geotermálnych vôd na vykurovanie, poľnohospodárske účely a rekreáciu,

8.2 energetika

8.2.1 chrániť koridor na realizáciu linky 400 kV Gabčíkovo – Nové Zámky – Mochovce,

8.2.2 zabezpečiť plochy v Nových Zámkoch pre trafostanicu 400/110 kV (pri súčasnej transformovni 110/22 kV v Nových Zámkoch) v súvislosti s navrhovanou linkou 400 kV,

8.2.3 preveriť osobitnou štúdiou 400 kV linku na trase Levice – Medzibrod – Liptovská Mara a chrániť koridor na jej realizáciu,

8.2.4 v navrhovanom koridore pre 400 kV linky Gabčíkovo – Nové Zámky vybudovať 110 kV linku Gabčíkovo – Nové Zámky,

8.2.5 preveriť osobitnou štúdiou vybudovanie dvojlinky 2 x 110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur – Mochovce,

8.2.6 preveriť osobitnou štúdiou vybudovanie linky 2 x 110 kV na trase Komárno – Štúrovo a chrániť koridor na jej realizáciu,

8.2.7 preveriť osobitnou štúdiou vybudovanie linky 2 x 110 kV na trase Levice – Nová Baňa – Žiar nad Hronom a chrániť koridor na jej realizáciu,

8.2.8 vybudovať trafostanice 110/22 kV v Kolárove a v Hurbanove,

8.2.9 rešpektovať koridory jestvujúcich vedení,

8.2.10 rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím,

8.2.11 zachovať koridor medzištátneho plynovodu Bratstvo DN 700 PN 64,

8.2.12 rezervovať koridor pre trasu tepelných napájačov Slovenských elektrární, a.s., Atómová elektráreň Mochovce, o.z., Mochovce – Levice, Mochovce – Tlmače a Mochovce – Vráble – Nitra a tepelný napájač Elektrárne Nováky – Partizánske – Topoľčany.

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva

9.1 riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schválenými aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, Nitrianskeho kraja a jeho okresov,

9.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,

9.3 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované veľkokapacitné regionálne skládky odpadov,

9.4 rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja vrátane separácie problémových látok,

9.5 zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení,

9.6 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie,

9.7 zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach, spĺňajúcich určené emisné limity,

9.8 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží, pričom do roku 2000 sanovať minimálne štyri skládky a do roku 2005 minimálne šesť skládok odpadov v každom okrese kraja,

9.9 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody,

9.10 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

9.11 zabezpečiť plochy pre havarijnú skládku na zneškodňovanie biologického a iného odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň v jednej lokalite v kraji,

9.12 zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém zberných stredísk a kontajnerizácie nebezpečných odpadov,

9.13 zabezpečiť maximálnu bezpečnosť skladovania nízko a stredne rádioaktívnych odpadov na vybudovanom úložisku v Mochovciach.

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. V oblasti cestnej dopravy

1.1 cesta I/51: Nitra – Levice

a) obchvat Veľkého Lapáša po južnej strane v dĺžke 4,4 km,

b) obchvat Vrábeľ po severnej strane v dĺžke 3,4 km,

c) obchvat Teliniec po severnej strane v dĺžke 1,7 km,

d) obchvat Čifár po južnej strane v dĺžke 2,4 km,

e) obchvat Veľkého Ďura po severnej strane v dĺžke 4,3 km,

f) obchvat Hornej Seči po severnej strane železničnej trate,

1.2 cesta I/65 Nitra – Čaradice vedená po novej trase (južne od pôvodnej cesty) s charakterom rýchlostnej cesty a s mimoúrovňovými napojeniami ostatných komunikácií v kategórii R22,5/100,

1.3 južný cestný ťah v šírkovom usporiadaní S11,5/80(100), resp. R11,5/80(120) a dobudovanie na kategóriu S22,5/80(100), resp. R22,5/80(120) podľa nárastu dopravného zaťaženia,

1.4 rýchlostná cesta Nitra – Topoľčany – hranica kraja v kategórii R22,5/100 východne od existujúcej trasy cesty I/64 s mimoúrovňovými križovatkami s ostatnými cestami, s dokončením obchvatu mesta Topoľčany,

1.5 rýchlostná cesta Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s mimoúrovňovými križovatkami s ostatnými cestami,

1.6 obchvat Šale na ceste I/75 s vedením trasy medzi Kráľovou a Šaľou v dĺžke 4,15 km,

1.7 obchvat Trnovca nad Váhon na ceste I/75 v dĺžke 3,2 km,

1.8 trasa cesty I/66 v kategórii R11,5/80(100) s rezervou prebudovania na kategóriu R22,5/80(100) vrátane

a) obchvatu Šiah v dĺžke 3,5 km,

b) obchvatu Hokoviec,

c) obchvatu Horných Semeroviec,

d) obchvatu Tešmaku nadväzne na hraničný priechod do Maďarskej republiky,

1.9 obchvat Štúrova na ceste I/76 po západnej strane s novým hraničným priechodom a premostením Dunaja v dĺžke 6,35 km,

1.10 dokončenie obchvatu v Kalnej nad Hronom na ceste I/76 s mimoúrovňovým križovaním železničnej trate č. 150,

1.11 obchvat Topoľčian na cestu II/499 juhozápadne od mesta (medzi Nemčicami a Topoľčanmi) s napojením na súčasnú cestu I/64,

1.12 západný obchvat krajského sídla s napojením na cestu I/64 južne od Nitry a juhovýchodný obchvat podľa územného plánu sídelného útvaru Nitra,

1.13 koridor rýchlostnej komunikácie vedenej od diaľnice D61 severne od Hlohovca s previazaním na R/64 umožňujúci odklon diaľkovej dopravy z diaľnice na hraničný priechod v Komárne,

1.14 nový hraničný priechod v Komárne na novej trase cesty I/64,

1.15 nový hraničný priechod v Štúrove na novej trase cesty I/76.

2. V oblasti železničnej dopravy

2.1 železničné prepojenie Nitra – Šaľa s napojením na železničnú trať 130 v priestore Trnovca nad Váhom,

2.2 železničné prepojenie tratí 134 a 136 Kolárovo – Neded,

2.3 vysokorýchlostná trať na trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice.

3. V oblasti vodnej dopravy

3.1 nový prístav v lokalite Komárno – Harčáš,

3.2 nový prístav v Štúrove,

3.3 nový prístav v Šali,

3.4 prístavisko v Kolárove.

4. V oblasti kombinovanej dopravy terminály kombinovanej dopravy v mestách Nitra, Nové Zámky, Komárno
a Štúrovo.

5. V oblasti vodného hospodárstva

5.1 odtokové pomery

5.1.1 revitalizácia odstavených korýt Starej Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál,

5.1.2 ochranné hrádze na neupravených úsekoch Hrona a Ipľa,

5.1.3 rekonštrukcia čerpacích staníc Čenkov, Obid a Komoča,

5.1.4 čerpacie stanice Vlčany, Stará Guta, Bielovce, Kubáňovo a Šahy,

5.1.5 dobudovanie kanálovej siete k novovybudovaným čerpacím staniciam,

5.1.6 uvažované Vodné dielo Obyce na Žitave zaradené do kategórie „C“,

5.1.7 vodné diela evidované (kategória „E“)

a) Hostie na Hostianskom potoku,

b) Horné Túrovce na Krupinici,

c) Plášťovce na Litave,

d) Bojná na Bojnianke,

5.1.8 splavnenie Váhu, stupeň Kolárovo,

5.1.9 prevod vody z Váhu do Nitry pri Hlohovci,

5.2 verejné vodovody

5.2.1 prívod vody Nové Zámky – Vráble,

5.2.2 prívod vody Nové Zámky – Nitra,

5.2.3 rozšírenie vodného zdroja Gabčíkovo (podmienka rozvoja verejných vodovodov v Nitrianskom kraji),

5.2.4 prívody vody a vodovodné siete v sídlach v ochrannom pásme Atómovej elektrárne Mochovce, o. z.,

a) prívod vody Kolta – Levice – Plavé Vozokany – Tekovské Lužany,

b) prívod vody Iňa – Tehla – Lula – Veľký Ďur,

c) prívod vody Bajka – Tekovský Hrádok – Ondrejovce – Turá,

d) prívod vody, diaľkovod, skupinový vodovod Vyšné nad Hronom – Dolná Seč,

e) prívod vody Levice – Krškany – Horša,

f) prívod vody Hronské Kosihy – Nová Dedina – Drženice – Žemberovce – Bátovce – Hronské Kosihy – Čajkov,

g) prívod vody Lipník – Kozárovce,

h) prívod vody Levice – Čankov – Bory – Santovka – Brhlovce,

i) prívody vody Vráble – Kolíňany, Vráble – Lúčnica nad Žitavou – Melek a Vráble – Telince – Čifáre,

j) prívod vody Vráble – Zlaté Moravce,

k) prívod vody Čierne Kľačany – Volkovce – Olichov – Čaradice,

l) prívod vody Kolíňany – Beladice – Choča – Slažany – Velčice – Mankovce – Martin nad Žitavou,

m) prívod vody Nová Ves nad Žitavou – Čierne Kľačany (Nemčiňany),

n) prívod vody Topoľčianky – Žikava – Hostie – Jedľové Kostoľany,

o) prívod vody Beladice – Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tríbečom,

p) skupinový vodovod Červený Hrádok – Nevidzany – Veľké Vozokany – Malé Vozokany,

q) vodovodné siete v obciach a potrebné vodárenské zariadenia,

5.2.5 prepojenie skupinového vodovodu Komárno so skupinovým vodovodom Iža – Patince,

5.2.6 skupinový vodovod Kravany

a) prívod vody Búč – Bátorove Kosihy – Modrany – Šrobárová – Mudroňovo,

b) prívod vody Kravany – Moča – Radvaň – Marcelová,

5.2.7 skupinový vodovod Hurbanovo, prívod vody Hurbanovo – Svätý Peter – Dulovce – Pribeta,

5.2.8 skupinový vodovod Čičov – Trávnik, prívod vody Trávnik – Kližská Nemá – Veľké Kosihy,

5.2.9 napojenie obcí Bodza, Holiare, Brestovec, Sokolce, Lipové, Bodzianske Lúky, Tôň, Zemianska Oľča, Okoličná na Ostrove na prívod vody Gabčíkovo – Nové Zámky,

5.2.10 vodovodné siete v Pribete a Šrobárovej,

5.2.11 prívod vody Želiezovce – Šahy s možnosťou napojenia obcí Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Vyškovce nad Ipľom, Ipeľské Úľany, Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica,

5.2.12 prívod vody Želiezovce – Hronovce – Pohronský Ruskov – Čata – Malé Ludince – Šalov – Zalaba,

5.2.13 prívod vody pre skupinový vodovod Nýrovce – Maláš,

5.2.14 prívod vody pre skupinový vodovod Farná – Veľké Ludince – Kuraľany – Keť,

5.2.15 skupinový vodovod Nitra (Čakajovce – Jelšovce – Ľudovítová – Vyčapy-Opatovce – Lefantovce; Čechynce, Cabaj-Čápor – Jarok, Lehota – Veľké Zálužie),

5.2.16 skupinový vodovod Zbehy – Šurianky – Hruboňovo – Nové Sady – Malé Zálužie–Kapince,

5.2.17 skupinový vodovod Černík (Černík – Komjatice – Veľký Kýr – Mojzesovo – Rastislavice – Jatov),

5.2.18 skupinový vodovod Maňa – Vlkas (Veľká Maňa – Kmeťovo – Vlkas – Michal nad Žitavou – Malá Maňa),

5.2.19 prívod vody Kamenín – Bíňa,

5.2.20 vodný zdroj Krnča – Sádok pre skupinový vodovod Topoľčany,

5.2.21 verejné vodovody v sídlach Hrušovany, Belince, Kamanová, Kovarce, Nitrianska Streda, Čeľadince, Chrabrany a ich napojenie na Ponitriansku vodárenskú sústavu,

5.2.22 skupinový vodovod Topoľčany (prívod vody do Lipovníka, Blesoviec a Veľkých Dvorian),

5.2.23 skupinový vodovod Radošina (Orešany – Šalgovce – Svrbice – Ardanovce),

5.3 verejné kanalizácie

5.3.1 dokončenie rozostavaných stavieb

a) rozšírenia čistiarne odpadových vôd Nové Zámky,

b) čistiarne odpadových vôd Nitra a rekonštrukcia stokovej siete,

c) intenzifikácie čistiarne odpadových vôd Topoľčany,

d) rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd Kolárovo a rozšírenie stokovej siete,

e) intenzifikácie čistiarne odpadových vôd Šurany,

f) výtlaku z čistiarne odpadových vôd Šaľa do Váhu,

g) rekonštrukcie a rozšírenie čistiarne odpadových vôd Šaľa,

h) verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach Nesvady-Imeľ, Pribeta, Bátovce, Kozárovce, Hontianske Trsťany, Tekovské Lužany, Výčapy-Opatovce, Veľké Zálužie, Dvory nad Žitavou, Zemné, Svodín, verejnej kanalizácie v Tvrdošovciach a napojenia na čistiareň odpadových vôd Nové Zámky, verejných kanalizácií v Trnovci nad Váhom a Diakovciach a ich napojenia na čistiarne odpadových vôd Šaľa, Solčany, Prašice, Veľké Ripňany, verejnej kanalizácie v Jacovciach a napojenia na čistiarne odpadových vôd Topoľčany, Kovarce, Závada, Beladice, Neverice, Ladice, Choča, verejných kanalizácií v Topoľčiankach, Nemčiňanoch, Skýcove, Šarovciach a v Želiezovciach,

5.3.2 rekonštrukcia a rozšírenie nevyhovujúcich čistiarní odpadových vôd

a) Komárno (výstavba biologického stupňa), rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete,

b) Dedina Mládeže (biologický stupeň),

c) intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Zlaté Moravce,

d) rozšírenie čistiarne odpadových vôd Šurany,

e) intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Vráble a rozšírenie stokovej siete,

f) rozšírenie čistiarne odpadových vôd Šahy,

g) intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Želiezovce a zmena recipientu,

h) intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Šaľa-Veča,

i) výstavba čistiarne odpadových vôd Štúrovo,

j) výstavba čistiarne odpadových vôd Tlmače,

k) výstavba čistiarne odpadových vôd Topoľčianky,

5.3.3 výstavba verejných kanalizácií so spoločnou čistiarňou odpadových vôd

a) Čalovec – Kameničná,

b) Trávnik – Čičov,

c) Kravany na Dunaji – Bátorove Kosihy – Búč,

d) Bajč – do čistiarne odpadových vôd Hurbanovo,

e) Dolná Seč – Horná Seč – Vyšné nad Hronom – Žemliare do čistiarne odpadových vôd Dolná Seč,

f) Komjatice – Černík – Mojzesovo – Veľký Kýr,

g) Lipová – Rastislavice,

h) Dolný Ohaj – Hul – Radava,

i) Šarkan – Gbelce – Nová Vieska,

j) Podhájska – Trávnica,

k) Jasová – Dubník,

l) Andovce – do čistiarne odpadových vôd Nové Zámky,

m) do čistiarne odpadových vôd Šaľa – Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom,

n) Lužianky – Zbehy – Veľký Cetín – Lehota – Veľké Zálužie – Jarok,

o) Nitrianska Blatnica – Radošina (čistiareň odpadových vôd Veľké Ripňany),

p) Duchonka (čistiareň odpadových vôd Prašice),

q) Podhradie – Závada – Velušovce,

r) Rajčany – Horné Chlebany – Dolné Chlebany – Krušovce (alt. čistiareň odpadových vôd Topoľčany),

s) Ludanice – Dvorany nad Nitrou – Kamanová – Belince – Preseľany – Hrušovany – Koniarovce,

t) Továrniky (čistiareň odpadových vôd Topoľčany),

u) Malé Ripňany – Veľké Ripňany – Biskupice,

v) Horné Štitáre – Dolné Obdokovce,

5.4 čistiarne odpadových vôd a stokové siete v obciach Marcelová, Patince, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Moča, Dulovce, Chotín, Modrany, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom, Martovce, Zlatná na Ostrove, Virt, Veľké Kosihy, Brestovec, Sokolce, Nová Dedina, Rybník, Hronské Kľačany, Veľké Turovce, Plášťovce, Hontianska Vrbica, Žemberovce, Veľký Ďur, Veľké Ludince, Starý Tekov, Pohronský Ruskov, Čajkov, Čata, Hronovce, Dolný Pial, Demandice, Čaka, Krškany, Nový Tekov, Plavé Vozokany, Podlužany, Vinodol, Poľný Kesov, Podhorany, Nové Sady, Jelenec, Rišňovce, Svätoplukovo, Branč, Klasov, Kolíňany, Lefantovce, Nová Ves nad Žitavou, Veľký Lapáš, Žírany, Dolné Obdokovce, Golianovo, Alekšince, Čakajovce, Čechynce, Bánov, Maňa, Mužla, Strekov, Veľké Lovce, Chľaba, Kamenný Most, Kamenica nad Hronom, Nana, Malá nad Hronom, Kamenín, Bíňa, Bajtava, Rúbaň, Kolta, Salka, Semerovo, Dedinka, Pozba, Bardoňovo, Bruty, Jatov, Komoča, Vlčany, Neded, Tešedíkovo, Močenok, Selice, Žihárec, Horná Kráľová, Hájske, Oponice, Bojná, Krnča, Urmince, Obyce, Čierne Kľačany, Jedľové Kostoľany, Slažany, Tesárske Mlyňany, Hostie, Volkovce, Farná, Santovka, Mýtne Ludany a Veľké Kozmálovce.

6. V oblasti energetiky

6.1 trafostanica 400/110 kV v Nových Zámkoch,

6.2 linka 400 kV na trase Levice – Medzibrod – Liptovská,

6.3 linka 400 kV na trase Gabčíkovo – Nové Zámky – Veľký Ďur,

6.4 linka 110 kV na trase Gabčíkovo – Nové Zámky,

6.5 dvojlinka 2 x 110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur – Mochovce,

6.6 linka 2 x 110 kV na trase Komárno – Štúrovo,

6.7 linka 2 x 110 kV na trase Levice – Nová Baňa – Žiar nad Hronom,

6.8 trafostanice 110/22 kV v Kolárove a v Hurbanove,

6.9 tepelné napájače Slovenských elektrární, a.s., Atómová elektráreň Mochovce, o.z., Mochovce – Levice, Mochovce – Tlmače a Mochovce – Vráble – Nitra a tepelný napájač Elektrárne Nováky – Partizánske – Topoľčany.

7. V oblasti ložísk prírodných zdrojov

7.1 určené dobývacie priestory výhradných ložísk nerastných surovín a zariadení na ťažbu, úpravu a spracovanie nerastných surovín,

7.2 plochy a zariadenia na využívanie geotermálnej energie.

8. V oblasti odpadového hospodárstva

8.1 plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane regionálnych veľkoplošných skládok,

8.2 stavby a zariadenia na zber, zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,

8.3 úložisko nízko a stredne rádioaktívnych odpadov v Mochovciach,

8.4 havarijná skládka na zneškodňovanie biologického a iného odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň v jednej lokalite v kraji.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.