Vyhláška č. 14/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Čiastka 5/1998
Platnosť od 23.01.1998 do31.10.2009
Účinnosť od 01.02.1998 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:

„Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje absolvovanie magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia, ktoré trvajú najmenej štyri roky, a doktorského štúdia v lekárskych odboroch a veterinárskych odboroch štúdia, ktoré trvá šesť rokov.4)

4) § 18a písm. b) č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 18a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.

4. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

b) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,“.

5. V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:

d) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,“.

6. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

f) autorstvo učebníc, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,“.

7. V § 9 ods. 1 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:

g) absolvovanie rigoróznej skúšky14) a absolvovanie doktorandského štúdia.15)“.

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) § 21 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.

15) § 22 a 22a zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“.

9. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16. Súčasne sa zrušuje označenie doterajšieho písmena a).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1998.


Eva Slavkovská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.