Zákon č. 133/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.

Čiastka 46/1998
Platnosť od 13.05.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.06.1998 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

133

ZÁKON

z 3. apríla 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyberá z prevodu a prechodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a z prevodu a prechodu vlastníctva pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a priľahlého pozemku podľa osobitného predpisu7b) do vlastníctva doterajších nájomcov s výnimkou právnických osôb.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

2. V § 18 odsek 5 znie:

(5) Daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa tiež nevyberá z prevodov, ktoré súvisia s vydaním vecí podľa osobitných predpisov.8)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.