Oznámenie č. 131/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry

Čiastka 45/1998
Platnosť od 08.05.1998
Uzavretie zmluvy 14.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. mája 1997, na základe článku 15.

131

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. mája 1997, na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

želajúc si rozšíriť spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry,

v presvedčení, že táto spolupráca prispeje k lepšiemu porozumeniu a upevneniu vzťahov medzi obidvoma krajinami na rôznych úrovniach,

odhodlané rešpektovať princípy Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej Charty pre novú Európu a Viedenskej deklarácie Rady Európy,

rozhodli sa podpísať túto dohodu o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry (ďalej len „dohoda“) a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, telesnej výchovy, športu a mládeže, ako aj v ďalších oblastiach obojstranného záujmu.

Na tento účel zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu a kontakty medzi univerzitami a ďalšími vysokoškolskými, vzdelávacími, vedeckými a výskumnými inštitúciami, ako aj kultúrnymi inštitúciami a organizáciami.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach vedy. Túto spoluprácu bude podrobne vymedzovať samostatná dohoda, ktorú uzavrú príslušné inštitúcie štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti školstva prostredníctvom

- vzájomnej výmeny žiakov, študentov a postgraduálnych študentov na štúdium v druhej krajine,

- vzájomnej výmeny učiteľov, vysokoškolských profesorov a odborníkov na prednáškových pobytoch a uskutočňovania návštev na školách a vo vysokoškolských inštitúciách druhej krajiny,

- výučby jazyka a literatúry na školách a vo vysokoškolských inštitúciách každej krajiny formou vzájomnej výmeny učiteľov a lektorov slovenského a slovinského jazyka, účasti študentov a učiteľov na letných jazykových kurzoch, vzájomnej výmeny publikácií a literatúry.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné spoznávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt svojich národov prostredníctvom

- výmeny spisovateľov, umelcov, sólistov, amatérskych a profesionálnych súborov, ako aj odborníkov a osobností činných v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto dohody,

- organizovania kultúrnych a umeleckých podujatí, umeleckých výstav, filmových predstavení, rozhlasových a televíznych programov, divadelných hier, tanečných a hudobných festivalov jednou zmluvnou stranou na území druhej zmluvnej strany na komerčnej báze,

- výmeny a darov umeleckých publikácií, filmov, kníh, periodík, hudobných nahrávok, partitúr, gramoplatní a kaziet medzi knižnicami, múzeami a inými kultúrnymi inštitúciami,

- spolupráce medzi vydavateľstvami vrátane vydávania a predaja kníh,

- spoločného organizovania kultúrnych podujatí (výstavy, sympóziá, atď.) na vopred dohodnuté témy,

- zaraďovania dramatických a hudobných diel autorov druhej krajiny do repertoáru profilových inštitúcií vo vlastnej krajine,

- prekladov a vydávaním najvýznamnejších autorov druhej krajiny v literárnej, umeleckej, historickej a vedeckej oblasti.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať pri vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch a posúdia uzavretie príslušnej dohody.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie výplaty autorských práv a honorárov umelcov, ako aj finančných prevodov dohodnutých súm v súlade s podmienkami v príslušných dohodách a podľa príslušných medzinárodných pravidiel.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie dodržiavanie platných medzinárodných dohôd týkajúcich sa ochrany autorských práv a popularizácie kultúrnych hodnôt druhej krajiny.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami usilujúcimi sa o zachovanie kultúrneho dedičstva obidvoch krajín a budú podporovať kultúrne styky a podujatia každého druhu.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry v rámci európskych mnohostranných a regionálnych stykov.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi archívmi, múzeami a knižnicami a budú umožňovať prístup vedcov a bádateľov druhej krajiny k ich fondom a zbierkam.

Táto spolupráca sa bude uskutočňovať na základe reciprocity v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi prijímajúcej krajiny.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti audiovizuálneho vysielania rozhlasových a televíznych programov o ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom vývoji vo svojich krajinách výmenou a akreditáciou rozhlasových a televíznych spravodajcov a reportérov s cieľom vzájomne spoznávať obidva národy prostredníctvom dosiahnutých výsledkov v uvedených oblastiach.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými agentúrami a asociáciami novinárov z obidvoch krajín, výmenu medzi nimi, ako aj akreditáciu stálych alebo osobitných spravodajcov.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy a športu, turistiky, ako aj priamu spoluprácu medzi mladými ľuďmi obidvoch krajín a ich splnomocnenými inštitúciami.

Článok 14

Na plnenie ustanovení tejto dohody budú strany uzavierať medzirezortné programy spolupráce, v ktorých budú dohodnuté formy spolupráce, spôsoby ich realizácie a financovanie.

Článok 15

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 16

Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Po uplynutí jej platnosti sa dohoda automaticky predlžuje na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

V prípade vypovedania tejto dohody každý program výmeny, podujatie alebo projekt realizovaný na jej základe, ktorý sa neskončil, zachováva platnosť na celé obdobie, na ktoré bol dohodnutý.

Dané v Bratislave 14. 12. 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:
Dušan Rozbora

Za vládu
Slovinskej republiky:
Ignác Golob


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.