128

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 20. apríla 1998

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 a § 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené úradom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu (k § 8 ods. 4 písm. f) zákona)

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 povinní vykonať, ak nadobúdacia hodnota predmetu prevodu je vyššia ako 50 000 Sk, čas, ktorý uplynul od roku jeho výroby, je kratší ako 5 rokov a predmetom prevodu sú:

a) počítače, tlačiarne a pod.,

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá.

(2) Pri predmetoch, na ktoré sa nevzťahuje ods. 1, sú správcovia uvedení v § 1 povinní vykonať osobitné ponukové konanie, ak zostatková cena hnuteľných vecí štátu určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000 Sk.

(3) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno uskutočniť mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 a 2 do správy iných správcov než uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 a 2.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 a 2.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, len keď správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú predmety, ktorých nadobúdacia hodnota je vyššia ako 50 000 Sk a od roku ich výroby uplynul čas kratší ako 5 rokov:

a) počítače, tlačiarne a pod.,

b) telefaxy,

b) kopírovacie stroje,

c) motorové vozidlá.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, len keď správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000 Sk.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia uvedení v § 1 prenechávajú majetok štátu do nájmu:

a) na neurčitý čas,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas úradu podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na čas dlhší ako päť rokov.

(3) Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy (dohody), ktorou správcovia uvedení v § 1 schvaľujú nájomcom investičné zásahy (rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a pod.) na prenajatom majetku štátu, ak nájomcami sú neštátne právnické osoby, prípadne fyzické osoby.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1sa vyžaduje súhlas úradu, keď vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, než sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.