Zákon č. 92/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.

Čiastka 42/1997
Platnosť od 28.03.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.03.1997 do31.12.2003

OBSAH

92

ZÁKON

z 12. marca 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 úvodná veta znie:

„Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby1) nemôže byť majetok štátu, ktorý majú v správe3) štátne podniky v odvetviach“.

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

3. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Predmetom privatizácie nemôžu byť akcie Slovenskej sporiteľne, akciovej spoločnosti, Bratislava a Slovenskej poisťovne, akciovej spoločnosti, Bratislava, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je štát alebo fond; ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na tieto spoločnosti.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ch).

5. V čl. II sa vypúšťajú slová „a stráca účinnosť 31. marca 1997“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1997 a stráca účinnosť 31. decembra 2003.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.