Oznámenie č. 45/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 19/1997
Platnosť od 21.02.1997 do31.12.2003
Literatúra 41
Redakčná poznámka

Výmer nadobudol záväznosť 1. marca 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

45

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 10. februára 1997 č. R-1/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určujú minimálne (garantované) ceny pre štátny intervenčný nákup jatočných býkov a ošípaných v roku 1997. Výmer nadobúda záväznosť 1. marca 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené