Oznámenie č. 389/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997 do31.12.2002
Zrušený 720/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. januára 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 220/1998 Z. z. a nadobudli záväznosť 11. júla 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 359/1999 Z. z. a nadobudli záväznosť 27. decembra 1999. Zmeny opatrenia boli vyhl...

389

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. decembra 1997 č. 4121/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.

Podľa tohto opatrenia postupujú zdravotné poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov, Sociálna poisťovňa a Národný úrad práce.

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. januára 1998.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené