Vyhláška č. 339/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do30.09.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do30.09.1998
Zrušený 295/1998 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

339

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke sa mení takto:

V § 2 sa číslo „7“ nahrádza číslom „5“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Sergej Kozlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené