Nariadenie vlády č. 312/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 128/1997
Platnosť od 29.11.1997
Účinnosť od 29.11.1997

OBSAH

312

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 1997

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o takto ustanovené percentá:

a) 17 % za druhý polrok 1991,

b) 7 % za každý kalendárny štvrťrok roka 1992,

c) 5,5 % za každý kalendárny štvrťrok pre prvé tri štvrtiny roka 1993,

d) 4,9 % za štvrtý štvrťrok 1993,

e) 4,9 % za každý kalendárny štvrťrok roka 1994,

f) 15,2 % za rok 1995,

g) 13,3 % za rok 1996.

§ 2

(1) Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 osobitný predpis.1)

(2) Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

§ 3

(1) Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.

(2) Na úpravu náhrady za stratu na zárobku pred druhým polrokom 1991 platí osobitný predpis.2)


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené