Nariadenie vlády č. 294/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia

Čiastka 121/1997
Platnosť od 07.11.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

294

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. júla 1997

o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 115 ods. 6 Zákonníka práce, § 8 ods. 3 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku a podľa § 15 ods. 3 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


§ 1

(1) Náklady na doplatok ku mzde alebo k platu, ktorý zamestnancovi poskytol zamestnávateľ pri jeho prevedení na prácu, za ktorú mu patrí nižšia mzda alebo plat z dôvodu karanténneho opatrenia uloženého podľa osobitných predpisov1) uhrádza zamestnávateľovi orgán na ochranu zdravia.2)

(2) Orgán na ochranu zdravia2) náklady na doplatok neuhrádza, ak k uloženiu karanténneho opatrenia došlo v priamej súvislosti s porušením povinností zamestnávateľa predchádzať vzniku a šíreniu prenosných ochorení a obmedziť ich výskyt.

§ 2

Nárok na úhradu nákladov na doplatok uplatní zamestnávateľ u orgánu na ochranu zdravia v písomnej žiadosti. V žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo zamestnanca prevedeného na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia,

b) priemerný zárobok zamestnanca pred prevedením,

c) výšku mzdy alebo platu po prevedení,

d) dobu prevedenia na inú prácu v hodinách,

e) celkovú sumu vyplatených doplatkov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

2) § 20 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené