224

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. augusta 1997,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, s Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Charakteristika žiadateľa

Charakteristika podniku, ktorý podáva žiadosť o revitalizáciu (ďalej len „žiadateľ“), obsahuje

a) sídlo právnickej osoby,

b) údaje o právnej forme žiadateľa od roku 1990 do podania žiadosti o revitalizáciu,

c) daňové identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené; žiadateľ, ktorý podniká na poľnohospodárskej pôde, uvedie jej výmeru a zatriedenie podniku do cenovej skupiny podľa ceny poľnohospodárskej pôdy na ha-1,

d) zmluvu alebo listinu o založení alebo o zriadení právnickej osoby,

e) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

f) živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,1)

g) pri akciových spoločnostiach aj stanovy a ich dodatky a aktuálny výpis zo Strediska cenných papierov, a. s., Bratislava,

h) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho orgánu.

§ 2

Ekonomické a výrobno-technické informácie

Ekonomické a výrobno-technické informácie obsahujú

a) súvahu „ÚČ POD 1–01“ a výkaz ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“ za posledné tri účtovné obdobia pred predložením žiadosti o revitalizáciu,

b) vybrané ekonomické a výrobno-technické informácie vo forme tabuliek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto vyhlášky obsahujúce údaje za posledné tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti o revitalizáciu alebo od vzniku právnickej osoby, ak toto obdobie je kratšie ako tri roky,

c) špecifikáciu bankových úverov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 a 3 tejto vyhlášky,

d) komentár k informáciám uvedeným v písmenách a) až c).

§ 3

Údaje o zamestnanosti

Údaje o zamestnanosti obsahujú

a) počet zamestnancov žiadateľa ku dňu podania žiadosti,

b) štruktúru zamestnancov žiadateľa podľa tried Klasifikácie zamestnaní a podľa štatistického vykazovania v module 362 ročného výkazu o práci „Práca 3–01“,

c) predpokladaný počet a štruktúru zamestnancov v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch.

§ 4

Navrhované formy revitalizácie

K navrhovanej forme revitalizácie sa uvedie

a) druh a výška záväzku,

b) navrhovaná doba odkladu a návrh splátkového kalendára podľa navrhovanej formy revitalizácie.

§ 5

Výrobný a ekonomický zámer, finančná a odbytová stratégia žiadateľa

(1) Výrobný zámer na obdobie revitalizácie obsahuje

a) popis projektu zhodnotením ľudských, finančných a technických zdrojov na dosiahnutie predpokladaného účelu revitalizácie,

b) navrhovanú reštrukturalizáciu výrobného programu inováciou a modernizáciou technológií,

c) plán výroby a odbytu produkcie na všetky roky revitalizácie a nasledujúce dva roky obsahujúci údaje

1. o výrobe v hodnotovom a hmotnom vyjadrení,

2. o odbyte v členení na domáci a zahraničný trh,

d) plán investícií na jednotlivé roky revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch v členení podľa investičných akcií a podľa zdrojov ich financovania,

e) vecné a finančné zabezpečenie rozhodujúcich materiálových a energetických vstupov z tuzemska a dovozu,

f) identifikáciu vecných a finančných rizík pre realizáciu výrobného a odbytového zámeru.

(2) Odbytová stratégia žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorý podniká na poľnohospodárskej pôde, dokumentovaná marketingovou analýzou obsahuje

a) analýzu zodpovedajúceho trhu,

b) analýzu domácej aj medzinárodnej konkurencie a porovnanie konkurenčných výrobkov,

c) výhľad odbytového zabezpečenia projektovanej výroby,

d) formu a zhodnotenie distribučnej siete (priamej, sprostredkovateľskej, kombinovanej).

(3) Ekonomický a finančný zámer sa predkladá vo forme

a) súvahy „ÚČ POD 1–01“ a výkazu ziskov a strát „ÚČ POD 2–01“,

b) tabuľky Predpokladaný vývoj vybraných ekonomických a výrobno-technických ukazovateľov podľa vzoru v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,

c) tabuľky Prehľad o peňažných tokoch podľa vzoru v prílohe č. 5 tejto vyhlášky,

d) komentár k informáciám podľa písmen a) až c).

(4) Informácie podľa odseku 3 sa predložia na obdobie revitalizácie a nasledujúce dva roky ako

a) predpokladaný vývoj s realizáciou revitalizačného projektu a

b) predpokladaný vývoj bez realizácie revitalizačného projektu.

§ 6

Žiadateľ predloží údaje z účtovných výkazov a tabuliek uvedených v prílohách č. 1, 4, 5 tejto vyhlášky v písomnej forme, ako aj v elektronickej forme na disketách 3,5" vo formáte dbf alebo txt (formátovaný ASCII súbor).


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Vzor 01 - Ekonomické a výrobno-technické ukazovatele za posledné tri roky pred podaním žiadosti o revitalizáciu

Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Vzor 02 - Špecifikácia dlhodobých bankových úverov

Príloha č. 3 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Vzor 03 - Špecifikácia bežných bankových úverov

Príloha č. 4 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Vzor 04 - Predpokladaný vývoj ekonomických a výrobno-technických ukazovateľov v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch

Príloha č. 5 k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Vzor 05 - Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) v období revitalizácie a v nasledujúcich dvoch rokoch

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené